Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 518599
Aprovació inicial, amb caràcter definitiu si durant el tràmit d’informació pública no es formulen reclamacions

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Plenari de l'Ajuntament d'Inca en sessió ordinària celebrada en data 28 d'octubre de 2021, aprova inicialment, amb caràcter definitiu si durant el tràmit d'informació pública no es formulen reclamacions, els expedients de:

- Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari per la prestació del servei de recollida, transport, tractament i eliminació de residus.

- Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari derivada de la prestació del servei d'aparcament en l'edifici del mercat.

Es sotmet a informació pública, als efectes i en compliment del que preveu l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, a fi de que, en el termini de trenta dies comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els interessats puguin examinar l'expedient de referència, que es troba de manifest en les dependències del Departament de Gestió Tributària, i presentar, en el seu cas, les reclamacions i/o suggeréncies que consideri oportunes davant el Ple de l'Ajuntament.

En el cas de que no se formulin reclamacions durant el termini d'exposició pública, l'esmentat acord plenari es considerarà definitiu de conformitat amb el que disposa l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

 

Inca, en el dia de la signatura electrònica (29 d'octubre de 2021)

El batle

Virgilio Moreno Sarrio