Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE LLUBÍ

Núm. 524156
Aprovació projecte d'obres

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb allò previst als articles 149 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i 231 de la LCSP s'exposa al públic durant un termini de quinze dies, comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears, el projecte d'obra   PROJECTE D'OBRA PER LA REFORMA INTERIOR DE L'AJUNTAMENT DE LLUBÍ ( FASE 1 I 2) – BANYS ADAPTATS, CONNEXIÓ A CLAVEGUERAM, TRACTAMENT D'AIGÜES BRUTES I INSTAL·LACIÓ  DE NOU ASCENSOR. aprovat per Decret de Batlia  de dia 02 de novembre de 2021 per tal que pugui ser examinat i, en el seu cas, s'hi formulin les al·legacions pertinents, tot significant que el projecte s'entendrà definitivament aprovat en el cas que no es presentin al·legacions en legal forma.

  

Llubí, 3 de novembre de 2021

La batllessa

Magdalena Perelló Frontera