Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es modifica l’autorització administrativa, i s’aprova l’addenda del projecte d’execució del parc fotovoltaic Bosc d’en Lleó, de 3.549,04 kWp i 3.080 kWn, promogut per Good Wind Entertainment, SL, al polígon 18, parcel·la 39, de Sant Antoni de Portmany

    Número d'edicte 10884 - Pàgines 42119-42121

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució per l’actualització de tarifes per inspecció periòdica i alta (inclosos enganxament, desenganxament i verificació) en instal·lacions receptores de gas canalitzat

    Número d'edicte 10886 - Pàgines 42122-42124

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública l’Avantprojecte de Llei de l’activitat física i l’esport de les Illes Balears

    Número d'edicte 10830 - Pàgines 42125-42126

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 21 d’octubre de 2021, per la qual es crea la Comissió de Seguiment per dur a terme la supervisió de la creació del nou Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears

    Número d'edicte 10905 - Pàgines 42127-42128

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s'aproven les noves tarifes de serveis de desenvolupament de programari, serveis professionals i gestió de missatgeria telefònica SMS per a l'execució dels encàrrecs a mitjans propis que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors facin a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia

    Número d'edicte 10889 - Pàgines 42129-42133

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria durant el segon quadrimestre de l’any 2021

    Número d'edicte 10890 - Pàgina 42134

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Palma referida a la rectificació d’alineació oficial al camí Salard, al tram comprès entre el carrer de Gessamí i el carrer de la Murta (68e/2021)

    Número d'edicte 10824 - Pàgines 42135-42137

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte d'activitat de bodega a Son Rossinyol, TM de Sineu (33a/2021)

    Número d'edicte 10825 - Pàgines 42138-42143

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució del director general de Pesca i Medi Marí de 19 d’octubre de 2021 per la qual s’incorporen al Sistema de Localització i Seguiment d’Embarcacions Pesqueres de les Illes Balears (SLSEPIB) les embarcacions de la modalitat d’arts menors de la Confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi inscrites en el cens d’embarcacions pesqueres autoritzades dins la reserva marina del Migjorn de Mallorca

    Número d'edicte 10870 - Pàgines 42144-42146

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)

   • Correcció d’errades advertides en la publicació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2019 i per a l’any 2020 de Serveis Ferroviaris de Mallorca

    Número d'edicte 10906 - Pàgines 42147-42148

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Informe, proposta de Resolució/ Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears de 16 de setembre de 2021 per la qual es declara la caducitat i l’arxiu dels expedients presentats per les persones que consten en l’annex 1

    Número d'edicte 10901 - Pàgines 42149-42150

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, relativa a la 2ª denegació de beques de la convocatòria SOIB Jove Beques d’Èxit per a l’estudi del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil que cursin segon, tercer o quart d’educació secundària de persones adultes (ESPA), durant el quadrimestre de febrer a juny de 2020

    Número d'edicte 10902 - Pàgines 42151-42153

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de denegació de subvencions, en concepte de beques de la convocatòria SOIB Jove Beques d’Èxit per a l’estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades d’entre 16 i 29 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que hagin cursat especialitats formatives de formació professional per a l’ocupació que finança el SOIB executades en el període 2018-2019

    Número d'edicte 10903 - Pàgines 42154-42159

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la 1a concessió, i denegació de beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT per concedir beques per a l'estudi, per a persones desocupades de mes de 16 i menys de 30 anys, que siguin alumnes d’accions formatives finançades pel SOIB durant el període 2020-2022

    Número d'edicte 10904 - Pàgines 42160-42189

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Incoació de l’expedient per declarar Bé d’Interès Cultural el molí d’en Botigues

    Número d'edicte 10882 - Pàgines 42190-42195

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Concessió de subvenció nominativa a favor de la Federació Balear de Caça any 2021

    Número d'edicte 10864 - Pàgines 42196-42199

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Acord del Ple del Consell de Mallorca de 9 de setembre de 2021 de modificació de la plantilla del personal de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials corresponent a l’any 2021 (Expedient administratiu núm. 4/2021)

    Número d'edicte 10856 - Pàgines 42200-42202

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TURISME I ESPORTS

   • Resolució per concedir i reconèixer les subvencions derivades de la convocatòria de subvencions destinades a famílies consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció dels nins i nines a activitats esportives i de lleure d’estiu en l’any 2020 en l’illa de Mallorca, a través de l’entitat col·laboradora Ajuntament d’Alaró

    Número d'edicte 10832 - Pàgines 42203-42205

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAAGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

   • Modificació puntual de la relació de llocs de treball (RLLT) de l’agència de defensa del territori de Mallorca

    Número d'edicte 10835 - Pàgines 42206-42211

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 18 d’octubre de 2021, relatiu a l’aprovació inicial de la proposta de modificacions, competència del Ple de la Corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2021 (suplement crèdits 02/2021) (exp. 0426- 2021-000016)

    Número d'edicte 10831 - Pàgina 42212

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a entitats esportives, temporada 2021

    Número d'edicte 10911 - Pàgines 42213-42221

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Delegació funcions de Batlia

    Número d'edicte 10880 - Pàgina 42222

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Convocatòria per a la concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva en matèria de Subvencions per al desenvolupament de les activitats esportives dels clubs i de les entitats esportives del municipi de Bunyola, durant la temporada 2020-2021

    Número d'edicte 10842 - Pàgines 42223-42226

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Resolució d’Alcaldia número 143, de 4 d’octubre de 2021, de modificació de l’actual composició de la Junta de Govern (expedient 2019/006772)

    Número d'edicte 10878 - Pàgina 42227

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Resolució d’Alcaldia número 139, de 27 de setembre de 2021, de modificar la delegació de competències del Servei d’Urbanisme i Activitats: Disciplina Urbanística, llicències per obres i activitats (PGOU) i altres instruments d’ordenació (expedient 2019/006774)

    Número d'edicte 10879 - Pàgina 42228

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Resolució d’Alcaldia número 137, de 27 de setembre de 2021, de deixar sense efecte la Resolució d’Alcaldia número 78, de 31 de maig de 2021, de modificació de la delegació de competències del Servei d’Atenció Ciutadana i del Servei d’Igualtat i Cooperació mentre duri el permís de maternitat de la regidora delegada d’aquests serveis, atesa la reincorporació de la regidora delegada després del gaudi del permís de maternitat (expedient 2019/006774)

    Número d'edicte 10881 - Pàgina 42229

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Designació de batlessa accidental

    Número d'edicte 10915 - Pàgina 42230

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Modificació composició Junta de Govern Local

    Número d'edicte 10823 - Pàgina 42231

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació definitiva del Reglament de funcionament intern de l'Escola Infantil Ses Oronelles de Ferreries

    Número d'edicte 10853 - Pàgines 42232-42237

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Modificació decret de delegacions de competències genèriques, especials i territorials

    Número d'edicte 10872 - Pàgines 42238-42244

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Modificació decret organitzatiu dels serveis administratius de l'Ajuntament de Manacor

    Número d'edicte 10866 - Pàgines 42245-42250

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Aprovació de les bases i la convocatòria de premis que regeixen la segona edició del concurs de tapes Tasta Maó 2021

    Número d'edicte 10821 - Pàgines 42251-42253

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva del projecte d’adequació de pistes esportives al Poliesportiu de Pollença

    Número d'edicte 10912 - Pàgina 42254

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Esmena de la publicació de la resolució de l’expedient de declaració de ruïna i Acord de Mesures derivades de la ruïna imminent de l’immoble anomenat “Cantos Rodados” o “Apartamentos Don Pepe” situats en el TM de Sant Josep de sa Talaia. (expedient 5624/2021)

    Número d'edicte 10847 - Pàgines 42255-42265

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Delegació de les funcions de l'alcaldessa de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu els dies 16, 17 i 18 d'octubre de 2021

    Número d'edicte 10888 - Pàgina 42266

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Protocol de substitució de sancions pecuniàries per treball en benefici de la comunitat

    Número d'edicte 10885 - Pàgines 42267-42271

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord del Ple de l’Ajuntament de Santa Margalida de dia 30 de setembre de 2021, sobre aprovació de la cessió gratuïta al Servei de Salut de les Illes Balears dels terrenys bé patrimonial de titularitat municipal per a destinar a construir la nova UBS de Santa Margalida

    Número d'edicte 10851 - Pàgines 42272-42273

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Segon acord de concessió directa i a fons perdut d’ajudes per pal·liar els efectes de la Covid-19 en els sectors econòmics del terme municipal de Sóller

    Número d'edicte 10914 - Pàgines 42274-42277

  • GRUP D'ACCIÓ LOCAL PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL D'EIVISSA I FORMENTERA

   • Aprovació definitiva d'una convocatòria d'ajuda per a empreses d'inserció i centres especials de treball relacionats directa o indirectament amb els àmbits agrari i / o ambiental

    Número d'edicte 10877 - Pàgines 42278-42291