Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

GRUP D'ACCIÓ LOCAL PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL D'EIVISSA I FORMENTERA

Núm. 497786
Aprovació definitiva d'una convocatòria d'ajuda per a empreses d'inserció i centres especials de treball relacionats directa o indirectament amb els àmbits agrari i / o ambiental

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Acord pel qual s'aprova convocatòria d'ajudes per a inversions en empreses d'inserció i centres especials d'ocupació relacionats directament o indirectament amb els àmbits agrari i/o ambiental, dins l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu d'Eivissa i Formentera 2014-2020. Any 2021

0. Introducció

1. Objecte de les subvencions i àmbit d'aplicació

2. Import màxim de la convocatòria i finançament

3. Requisits deles  persones beneficiàries

4. Actuacions subvencionables

5. Intensitat i límit de les subvencions

6. Sol·licituds

7. Selecció deles persones beneficiàries i determinació de la intensitat d'ajuda

8. Comissió avaluadora

9. Instrucció del procediment

10. Obligacions deles persones beneficiaries

11. Justificació i pagament de les ajudes

12. Incompatibilitat de les ajudes

13. Control

14. Règim jurídic aplicable

15. Publicació

Introducció

L'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu FEADER d'Eivissa i Formentera 2014-2020 pretén fomentar el desenvolupament rural de les illes d'Eivissa i Formentera des d'una visió territorial i ascendent. Els actors públics i privats del territori han definit les accions estratègiques a executar mitjançant un procés participatiu. Una de les accions estratègiques definides és l'impuls d'iniciatives d'emprenedoria social d'organitzacions dels àmbits de la intervenció social que centren els seus objectius en la integració social ila generació d'ocupació.  El present acord de convocatòria va dirigit a les organitzacions socials que pretenen crear, modernitzar o ampliar empreses d'inserció i/o centres especials d'ocupació d'iniciativa social.

Aquest acord de convocatòria està inserit en la programació comunitària de desenvolupament rural, per la qual cosa la normativa d'aplicació és extensa i complexa. Comqueaquest document és el darrer esglaó d'aquesta normativa, s'hi han inclòs aquells punts que el marc jurídic aplicable estableix que han de figurar obligatòriament en la convocatòria, i aquells que han de concretar-se en aquesta. La resta d'aspectes pertinents poden haver-se inclòs a títol aclaridor, però ha de recórrer-se al marc jurídic aplicable per veure'n la totalitat de les implicacions. En els diversos punts de l'Acord es remet a aquest marc aplicable, la relació del qual figura en el seu punt 14.

Primer

Objecte de les subvencions i àmbit d'aplicació

1. S'aprovaconvocatòria de subvencions sota el règim deminimis, corresponent al'any 2021, per inversionsrelacionades amb empreses d'inserció i/o centres especials d'ocupació d'iniciativa social, d'acord amb el que preveu l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balearsnúm. 29, de 26 de febrer de 2015.

2.Els projectes objecte de subvenció es localitzaran a la zona elegible de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu d'Eivissa i Formentera FEADER2014-2020. Aquest àmbit d'aplicació està integrat pels següents municipis:

a. Eivissa (seccions 6 i 20 del districte 4)

b. Formentera

c. Sant Antoni de Portmany

d. Sant Joan de Labritja

e. Sant Josep de sa Talaia

f. Santa Eulària des Riu

Els projectes localitzats a la zona no elegible del municipi d'Eivissa podran ser objecte de subvenció si estan relacionats amb la zona elegible en termes de desenvolupament.

Segon

Import màxim de les convocatòriesi finançament

1. Per a la convocatòriaes destina un import màxim de 50.000 € amb càrrec als pressuposts del FOGAIBA, d'acord amb la següent distribució anual:

ANY

UE (80,00%)

AGE (6,00%)

CAIB (14,00%)

TOTAL

2021

40.000,00

3.000,00

7.000,00

50.000,00

TOTAL

40.000,00

3.000,00

7.000,00

50.000,00

2. Les ajudes esmentades seran cofinançades pel FEADER en un 80,00 %, per l'Administració General de l'Estat en un 6,00 % i per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en un 14,00 %.

Tercer

Requisits deles persones beneficiàries

1. Poden ser beneficiaris de les subvencions que preveuen les convocatòries les persones jurídiques que duguin a terme les actuacions que s'esmenten a l'apartat quart d'aquest Acord i que, en el moment de la proposta de resolució, reuneixin els requisits següents:

-  Siguin promotors o titulars d'una empresa d'inserció o un centre especial d'ocupació.

- Siguin organitzacions no governamentals de l'àmbit de la intervenció social o persones jurídiques controlades en més del 50 % per una o diverses organitzacions no governamentals de l'àmbit de la intervenció social.

- No estiguin en crisi, d'acord amb la definició establerta per la Unió Europea a l'apartat 2.2 de les directrius sobre les ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses no financeres en crisi.

2. Els requisits esmentats al punt anterior s'hauran de mantenir durant un període mínim de sis mesos comptats a partir de la sol·licitud d'ajuda, i s'han de mantenir, com a mínim, fins al moment de la concessió de la subvenció excepte els requisits associats a obligacions que s'han de mantenir fins al termini que indica l'apartat desè.

3. A més del requisit anterior, hauran de complir els requisits prevists a l'article 10 de l'Ordre de bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, aprovat  mitjançant l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, així com els establerts en el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

4. D'acord amb el que disposa l'article 10.1 e del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, es considerarà que les persones beneficiàries es troben al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social quan es verifiqui el que disposa l'article 38 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La circumstància d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social haurà de quedar acreditada amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió.

La comprovació del compliment del requisit esmentat la realitzarà el FOGAIBA i/o la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, ja que la presentació de la sol·licitud en suposa l'autorització per la seua comprovació, excepte manifestació expressa contrària. Quan el sol·licitant de l'ajuda no estigui obligat a presentar les declaracions o documents a què es refereixen les obligacions anteriors, o quan la quantia de la subvenció sigui igual o inferior a 3.000,00 euros, se n'acreditarà el compliment mitjançant declaració responsable.

En el cas que la persona interessada hagi presentat declaració responsable, si durant la instrucció del procediment resulta que l'import de la subvenció és superior a 3.000,00 euros, se la requerirà perquè aporti la justificació d'aquest requisit, llevat que s'hagi autoritzat el FOGAIBA a efectuar-ne la comprovació d'ofici.

 

5. D'acord amb el que disposa l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, tampoc no podran ser beneficiaris de les subvencions que preveu aquesta resolució les empreses i les entitats sol·licitants sancionades o condemnades, en els darrers tres anys, per resolució administrativa o sentència judicial fermes, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

Quart

Actuacions subvencionables

1. Poden ser subvencionables les inversions materials o immaterials que es realitzin a les Illes d'Eivissa i Formentera en la creació, ampliació, condicionament d'espais i/o modernització de centres especials d'ocupació d'iniciativa social i/o empreses d'inserció en sectors relacionats directa o indirectament amb el sector primari i/o el medi ambient. Aquesta relació pot ser per tractar-se d'empreses pertanyents a aquests sectors, o bé per ser empreses que utilitzen  o subministren béns i/o serveis vinculats a aquests sectors.

2. Únicament seran subvencionables les despeses següents:

a) La construcció, adquisició (inclòs l'arrendament financer) o millora de béns immobles.

b) La compra o l'arrendament amb opció de compra de maquinària i equipament fins al valor de mercat del producte.

c) Els costos generals vinculats a les despeses contemplades a les lletres a i b, com honoraris d'arquitectes, enginyers i assessors, honoraris relatius a l'assessorament sobre la sostenibilitat econòmica i mediambiental, inclosos els estudis de viabilitat.

d) Les següents inversions intangibles: adquisició o desenvolupament de programes  informàtics i adquisicions de patents, llicències, drets d'autor i marques registrades

3. L'adquisició d'immobles, maquinària i equips a través d'operacions d'arrendament financer només serà subvencionable si inclou un compromís de compra en el qual es prevegi que el beneficiari arribi a ser propietari del bé del qual es tracti. La compra efectiva haurà de realitzar-se abans de la sol·licitud de pagament. L'import màxim del contracte no sobrepassarà el valor net de mercat de l'actiu arrendat.

4. Només seran subvencionables les despeses realitzades després de la presentació de la sol·licitud d'ajuda, i en el cas d'obra civil i instal·lacions fixes, a més  de la visita prèvia d'inspecció per part del Grup d'Acció Local, in situ, que acrediti que les inversions no estaven iniciades (excepte en el cas de les despeses previstes en el punt 2.c “costos generals”, que podran realitzar-se abans de la presentació de la sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

L'actuació subvencionada haurà d'haver estat realitzada i pagada pel beneficiari en el període comprès entre la data de començament del període d'elegibilitat previst al paràgraf anterior i el termini previst en el punt 1 de l'apartat onzè d'aquest acord. En tot cas, aquest termini no podrà superar l'1 de desembre de 2023.

5. No seran subvencionables les actuacions i despeses següents:

a. Les inversions de reposició o simple substitució d'equipament i maquinària, excepte quan la nova adquisició correspongui a equipaments o maquinària diferents als anteriors per la tecnologia emprada o pel seu rendiment.

b. La compra d'equipaments o maquinària de segona mà.

c. Qualsevol tipus d'interessos bancaris, recàrrecs i sancions administratives i penals.

d. L'adquisició de terrenys per un import superior al 10 % de la despesa total subvencionable de l'operació.

e. L'IVA, excepte quan no sigui recuperable, de conformitat amb la legislació nacional sobre l'IVA.

f. Les despeses de procediments judicials.

g. Material fungible o que sigui venut amb la mercaderia. Les inversions han de tenir una vida superior als cinc anys.

h. Nòmines i despeses de personal pagades pel beneficiari.

i. Els vehicles, amb excepció dels de transport intern i de les carrosseries específiques per a vehicles que siguin necessàries per a l'activitat productiva de l'empresa i el seu import no superi el 40% del total de l'actuació.

j. Reparacions, jardineria, obres d'embelliment, compra d'edificis que s'hagin de tombar, projectes d'investigació.

k. Altres costos lligats al contracte d'arrendament financer, tals com imposts, marges de l'arrendador, costs de refinançament dels interessos, despeses generals o les despeses d'assegurances.

l. Totes les que no se'n derivin de les actuacions o inversions previstes en els punts 1 i 2 d'aquest apartat.

m. Totes aquelles que no tenguin la condició de despesa elegible conforme a la normativa vigent.

6. En tot cas, s'aplicaran les normes en matèria de despeses susceptibles de subvenció, comprovació de subvencions i comprovació de valors que estableixen els articles 40, 41 i 42 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 83 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

S'entendrà que les despeses previstes al punt 2c d'aquest apartat s'ajusten als valors de mercat fins a un màxim del 8 % del cost de les despeses detallades als punts 2 a i b si hi ha obra civil, i del 4 % en la resta d'inversions. La quantitat que excedeixi dels percentatges anteriors no serà auxiliable.

7. En tot cas, per poder ser considerada subvencionable, serà necessari que la inversió en obra civil es faci complint les normes urbanístiques en aquesta matèria. A tals efectes, serà preceptiu acreditar, prèviament al pagament, el compliment de tals aspectes, adjuntant la documentació que s'esmenta a l'apartat onzè.4.d del present Acord.

8. Les activitats que pretenguin acollir-se a les subvencions previstes en aquest acord han de ser tècnicament viables.

9. Quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia de40.000 € en cas de cost per execució d'obra o de 15.000 € en cas de subministrament de béns d'equipament o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistències tècniques, lapersona beneficiària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte quan per les característiques especials de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o l'ofereixin.

L'elecció entre les ofertes presentades, que hauran d'aportar-se a la sol·licitud de la subvenció, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, amb la justificació expressa en una memòria de l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

10. En el supòsit d'adquisició de terrenys, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, en el cas de béns inscriptibles en un registre públic, s'haurà de fer constar a l'escriptura que la persona beneficiària haurà de destinar els béns a la finalitat concreta per a la qual es va concedir la subvenció, durant un període de cinc anys des del pagament de l'ajuda, així com l'import de la subvenció concedida, i hauran de ser objecte aquestos aspectes d'inscripció en el registre públic corresponent. A tals efectes serà preceptiu acreditar, prèviament al pagament, el compliment de tals aspectes adjuntant la documentació que s'esmenta a l'apartat onzè.4.c del present Acord.

Cinquè

Intensitat i límit de les subvencions

1. La quantia màxima de l'ajuda serà del 50 % dels costos elegibles.

2. La intensitat de l'ajuda s'establirà sobre la base dels criteris definits a l'annex II del present Acord.

3. Per poder sol·licitar les ajudes, la inversió auxiliable ha de tenir un import mínim de 5.000 €.

4. En cap cas l' import de l'ajuda podrà superar el cost de l'activitat que s'ha de realitzar.

Sisè

Sol·licituds

1. El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia següent de la publicació del present Acord en el BOIB fins als 30 dies naturals posteriors.

2. Les persones interessades que compleixin els requisits previstos en aquesta convocatòria han de presentar les sol·licituds d'ajuda, d'acord amb el model de l'annex I que figura a la pàgina web http://www.leadereivissaiformentera.com/, adreçades al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears(amb codi A04026954 del DIR3, catàleg unificat de les Administracions Públiques) i s'hauran de presentar, correctament emplenades, en el registre d'entrada del Grup d'Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i Formentera, situat a la 3a planta de la Seu del Consell Insular d'Eivissa, av. d'Espanya, 49, a la ciutat d'Eivissa o a qualsevol altre lloc dels que preveu l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Les persones que han presentat la sol·licitud en un lloc diferent dels registres del GAL han d'enviar un correu electrònic al Grup d'Acció Local (info@leadereivissaiformentera.com) per notificar aquesta circumstància en un termini de tres dies hàbils.

3. La presentació de la sol·licitud d'ajuda suposa l'acceptació per part de la persona interessada, de tot el que conté aquesta convocatòria, així com les bases reguladores establertes a l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, de bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020 i la resta de normativa d'aplicació.

4. Aquestes sol·licituds han d'adjuntar la següent documentació:

a) Fotocòpia del DNI, NIF, NIE o targeta d'identificació fiscal de la persona sol·licitant i dels seus representants legals.

 

​​​​​​​b) Fotocòpia del document constitutiu de l'entitat i estatuts socials degudament inscrits en el registre corresponent o certificat d'inscripció registral dels documents esmentats i acreditació de la representació amb la qual actua el o la signat de la sol·licitud, que ha de ser vigent en el moment de la sol·licitud.

c) Declaració expressa en que es facin constar totes les ajudes i subvencions sol·licitades a qualsevol institució pública o privada, relacionades amb la sol·licitud presentada o concedides per aquestes institucions per les despeses objecte de la sol·licitud.

d) Memòria descriptiva que detalli:

 

d.1) Descripció general del Centre Especial d'ocupació o empresa d'inserciói del projecte (antecedents, context i justificació)

d.2) Funcionament del Centre o empresa i perfil de la població beneficiària.

d.3) Objectius

d.4) Implicacions agràries, ambientals i socials, si n'és el cas.

d.5) Necessitats que justifiquin les inversions.

d.6) Inversions a realitzar.

d.7) Viabilitat tècnica del projecte, especificant capacitats productives i/o de prestació de serveis en el mercat i sortides comercials.

 

e) Còpia del projecte bàsic, en cas de realitzar obra major.

f) Documentació acreditativa que l'empresa no està en crisi, d'acord amb el punt 2.2 de les Directrius sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses no financeres en crisi (2014/C 249/01).

g) Plànols o croquis en els quals figuri l'emplaçament de les inversions.

h) Pressuposts o factures proforma de les inversions objecte d'ajuda confeccionats pels seus fabricants o instal·ladors autoritzats. S'han de presentar tres pressupostos en el cas del que estableix l'apartat 4.9 d'aquest Acord.

i) En cas de compra d'edificis, certificat de taxador independent degudament acreditat i inscrit en el registre oficial, i declaració jurada del venedor per si l'edifici ha obtengut una altra subvenció nacional o comunitària els darrers deu anys.

j) Sol·licitud de llicència d'obres, si n'és el cas.

k) Si n'és el cas, documentació justificativa del compliment d'algun dels criteris de puntuació establerts a l'apartat 7.2 del present Acord.

l) Declaració d'haver/de no haver rebut ajudes de minimis i els imports de les mateixes en els darrers 3 anys.

5. En cas que en ocasió de la tramitació d'altres expedients en el FOGAIBA ja s'hagi presentat algun dels documents esmentats anteriorment, no caldrà aportar-lo de nou, sempre que es faci constar la data i l'òrgan o la dependència en la qual es van presentar o, si escau, es van emetre, i no hagin transcorregut més de cinc anys des de l'acabament del procediment al qual corresponguin. Així mateix, no caldrà aportar-lo novament si els documents exigits han estat incorporats a la base documental del FOGAIBA, que preveu el Decret 53/2006, de 16 de juny, amb la comprovació prèvia de l'autenticitat del document.No obstant això, l'acreditació de facultats haurà de ser vigent en el moment de presentacióde la sol·licitud d'ajuda.

En els supòsits d'impossibilitat material d'obtenir el document, l'òrgan competent podrà requerir al sol·licitant la presentació o, per defecte, l'acreditació per altres mitjans dels requisits als quals es refereix el document, amb anterioritat a la formulació de la proposta de resolució.

6. La comprovació del DNI del representant del beneficiari es farà d'ofici per part del FOGAIBA. En el cas que es vulgui denegar expressament l'autorització al FOGAIBA i/o a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a l'obtenció del DNI dels representants del sol·licitant o dels certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, s'haurà d'aportar un document de denegació i els certificats corresponents.

7. D'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, no caldrà presentar la documentació o les dades que es puguin obtenir per mitjans telemàtics.

8. Si les sol·licituds tenen algun defecte o no adjunten tota la documentació assenyalada o si els documents que sigui necessari presentar durant la tramitació de l'expedient presenten esmenes o ratllades, es requeriran les persones sol·licitants mitjançant una publicació en la pàgina webhttp://www.leadereivissaiformentera.com/o en el seu cas del FOGAIBA, per tal que esmenin el defecte o aportin la documentació en el termini de deu dies, així com indica l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb indicació que si no ho fan, s'entendran desistides les sol·licituds i, amb la resolució prèvia, s'arxivarà l'expedient sense cap altre tràmit. Les diferents notificacions d'esmena de defectes que es dictin es publicaran ala pàgina web, cada dilluns o el dia hàbil següent si aquest és festiu.

Setè

Selecció deles persones beneficiàries i determinació de la intensitat d'ajuda

1. La selecció  de les persones beneficiàries de les ajudes es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència competitiva entre les sol·licituds presentades durant el període de sol·licituds establert a l'apartat sisè.

2. El Comitè de Desenvolupament Rural del Grup d'Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i Formentera és l'òrgan competent per seleccionar els projectes beneficiaris. Per a la selecció dels projectes es tindrà en compte la seva adequació a l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu FEADER d'Eivissa i Formentera 2014-2020 i els criteris de baremació inclosos a l'annex II.

Vuitè

Comissió Avaluadora

1. El Comitè de Desenvolupament Rural del Grup d'Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i Formentera tindrà la condició de Comissió avaluadora. L'acta de l'acord del Comitè de Desenvolupament Rural tindrà la condició d'informe que ha de servir de base per a l'elaboració de la proposta de resolució.

2. El Comitè de Desenvolupament Rural del Grup d'Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i Formentera és l'òrgan  competent per analitzar les sol·licituds presentades i proposar quines poden optar a subvenció de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu FEDER d'Eivissa i Formentera 2014-2020, i està integrat per:

- President: President del Grup i representant del Departament d'Agricultura del Consell Insular d'Eivissa

- Secretari: Representant de la Cooperativa Agrícola de Santa Eulària.

- Vocals:

  • Representant del Consell Insular de Formentera
  • Representant de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni
  • Representant del la Cooperativa del Camp de Formentera
  • Representant de Foment del Turisme d'Eivissa
  • Representant de Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Públics Insulars
  • Representant de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera
  • Representant de l'Associació de Persones amb Necessitats Especials d'Eivissa i Formentera
  • Representant del FOGAIBA

3. Perquè la Comissió avaluadora s'entengui vàlidament constituïda, es requerirà la presència de les persones que n'exerceixin la presidència i la secretaria o, en el seu cas, de qui els substitueixin, i de la meitat, almenys, dels seus membres, entre els qual seran majoria els representants de la societat civil.

Novè

Instrucció del procediment

1. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de les ajudes és l'Àrea de Gestió d'Ajudes del FOGAIBA. Aquest òrgan durà a terme, d'ofici, les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució. En el cas que sigui necessari notificar la proposta  de resolució, aquesta notificació es farà mitjançant la seua publicació en la pàgina webhttp://www.caib.es, cada dilluns o dia hàbil següent si aquest és festiu.

Es pot prescindir del tràmit de notificació de la proposta de resolució provisional quan no figurin en el procediment ni siguin tenguts en compte altres fets, al·legacions i proves més que els que ja han adduït les persones interessades. En aquest cas, la proposta de resolució formulada té caràcter de definitiva.

Quan la sol·licitud tengui per objecte el finançament d'activitats a desenvolupar per la persona sol·licitant i l'import de la subvenció de la proposta de resolució provisional sigui inferior al que figura a la sol·licitud presentada, es pot instar la persona beneficiàriaque reformuli la sol·licitud per ajustar els compromisos i les condicions a la subvenció atorgable.

En qualsevol cas, la reformulació de sol·licituds ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts respecte a les sol·licituds o peticions.

Havent examinat les al·legacions que han formulat les persones interessades, si n'és el cas, s'ha de formular la proposta de resolució definitiva, la qual ha d'expressar la persona sol·licitant o la llista de persones sol·licitants per a les quals es proposa la concessió de la subvenció i la seua quantia, i especificar l'avaluació i els criteris de valoració seguits per elaborar-la, si n'és el cas.

El Grup d'Acció Local té la condició d'entitat col·laboradora del FOGAIBA, encarregada de rebre les sol·licituds d'ajuda, revisió i esmena d'aquestes, visita prèvia, dictamen d'elegibilitat referent a l'adequació del projecte a l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu, informe de viabilitat econòmica del projecte, i finalment enviarà tota la documentació a l'Àrea de Gestió d'Ajudes del FOGAIBA.

L'Àrea de Gestió d'Ajudes del FOGAIBA emetrà informe de subvencionalitat del projecte, referent al compliment de la normativa i al resultat dels controls administratius pertinents, prèviament a la selecció depersones beneficiàries i determinació de la intensitat d'ajuda per part del Grup d'Acció Local.

2. La resolució dels expedient serà dictada pel vicepresident del FOGAIBA, a proposta del cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural, que haurà d'estar basada en l'acord del Comitè de Desenvolupament Rural del Grup d'Acció Local per la Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i Formentera. A la resolució de concessió de l'ajuda s'hi farà constar el finançament per part de les diferents administracions, les anualitats de pagament de l'ajuda que es determinin d'acord amb els crèdits disponibles, així com la millor execució del PDR,  i la mesura del  programa de què es tracti.

3. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos, a partir de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, i es notificarà a les persones interessades mitjançant la seua publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Un cop transcorregut aquest termini sense haver-se notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud.

Excepcionalment, i de conformitat amb el que estableix l'article 23 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podrà acordar-se l'ampliació del termini màxim per dictar resolució. En aquest cas, l'acord d'ampliació s'ha de produir abans del venciment del termini i es notificarà a les persones interessades mitjançant la seua publicació en el BOIB.

4. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la consellera d‘Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes, a partir del dia següent de la seua notificació, d'acord amb el que estableix l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5.Sense perjudici que la notificació es realitzi de la manera establerta en els apartats anteriors i de la publicitat a realitzar en aplicació del que preveuen els articles 111 i 112 del Reglament (CE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, es publicarà amb caràcter informatiu en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com a la webhttp://www.caib.es, la llista de persones beneficiàries de les subvencions que siguin concedides en el marc del que preveu el present Acord, amb expressió de la convocatòria, el programa, la quantitat concedida i les finalitats de la subvenció.

6. Amb caràcter excepcional, i respectant la quantia de l'ajuda concedida, com també la forma i els terminis d'execució i justificació de les despeses corresponents, les persones beneficiàries poden sol·licitar la modificació del contengut de les actuacions subvencionades quan es donin circumstàncies que alterin o dificultin el desenvolupament de les activitats que no siguin imputables a les persones sol·licitants.

Les sol·licituds de modificació han d'estar prou motivades i s'han de formular amb caràcter immediat a l'aparició de les circumstàncies que la justifiquin i, en qualsevol cas, en un màxim de sis mesos per a les inversions immobles i de tres mesos per a les inversions mobles i sempre amb anterioritat al moment en què acabi el termini d'execució de les activitats subvencionades.

En aquest cas, si les despeses objecte de modificació superen el límits prevists al punt 9 de l'apartat quart, la persona beneficiària ha de presentar en el moment de la justificació, les tres ofertes de proveïdors previstes a l'apartat esmentat.

L'òrgan que va dictar la primera resolució haurà de dictar les resolucions de les sol·licituds de modificació en el termini màxim d'un mes comptador a partir de la data de la seua presentació en el registre. Els canvis s'aprovaran sempre que s'acostin de manera significativa al compliment dels objectius previstos a la memòria. Aquestes resolucions no poden implicar perjudici per a altres persones beneficiàries en els supòsits de selecció per concurs. Transcorregut aquest termini sense que se n'hagi dictat una resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada.

Desè

Obligacions deles persones beneficiàries

1. Són obligacions deles persones beneficiàries les següents:

- Realitzar les inversions o activitats auxiliades durant el termini establert.

- Justificar les despeses relacionades amb la inversió per a la recepció dels fons comunitaris en els termes i terminis determinats al present Acord.

- Mantenir lesinversions realitzades durant almenys cinc anys, comptats des de la data de pagament de l'ajuda.

- Complir les normes comunitàries aplicables a la inversió i en especial les relatives a la durabilitat de les operacions previstes a l'article 71 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

-Sotmetre's als controls que dugui a terme l'administració, necessaris per comprovar la correcta concessió de l'ajuda i el posterior manteniment de compromisos.

-Atendre els requeriments del Grup d'Acció Local relacionats amb el seguiment i l'avaluació del projecte i de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu.

- Complir els compromisos adquirits per a la concessió de l'ajuda.

- Mantenir els requisits i condicions exigibles respecte delapersona beneficiària, als quals fa referència l'apartat tercer d'aquest Acord.

2. A més, s'hauran de complir les normes d'informació i publicitat previstes a l'annex III del Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

3. Aquestes obligacions s'entendran sense perjudici de l'obligació de complir-ne la resta que es preveu a l'article 11 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i a l'article 11 de l'Ordre de bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, aprovat mitjançant l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, així com la resta que deriven de la normativa estatal i comunitària d'aplicació.

4. Sens perjudici de les exclusions i reduccions que preveu l'annex IV d'aquest Acord.el règim jurídic aplicable per l'incompliment  d'aquestes obligacions, i sense perjudici del que estableix l'apartat onzè del present Acord i la normativa específica estatal i comunitària, és el que preveu el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions i comprèn des del reintegrament de l'ajuda i el pagament de l'interès de demora fins a la imposició de les sancions corresponents.

Onzè

Justificació i pagament de les ajudes

1. El termini pernotificar i justificar la realització de les inversions aprovades és de vint-i-quatre mesos a comptar des de l'endemà de la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajuda. En tot cas aquest termini no podrà superar l'1 de desembre de 2023.

2. L'actuació subvencionada haurà d'estar realitzada i pagada per la persona  beneficiària en el període comprès entre la data de començament del període d'elegibilitat previst a l'apartat quart del present Acord i el termini previst en el punt anterior, que serà també especificat a la resolució de concessió. En tot cas, aquest termini no podrà superar l'1 de desembre de 2023.

3. Per raons justificades de demora en la concessió de llicències per part dels ajuntaments, baixes laborals i incidències greus que no siguin imputables al sol·licitant, les persones beneficiàries podran sol·licitar l'ampliació del termini de realització i justificació establert a la resolució de concessió. Aquesta sol·licitud s'haurà de presentar durant el termini d'execució.

El FOGAIBA pot acordar l'ampliació sol·licitada sempre que amb això no es perjudiquin drets de terceres persones ni l'execució del PDR. L'acord d'ampliació s'ha de notificar individualment a la persona interessada i no és susceptible de recurs.

4. Durant el termini de justificació establert, les persones beneficiàries hauran de presentar les corresponents sol·licituds de pagament d'acord amb el model de l'annex III, que figura a la pàginaweb http://www.leadereivissaiformentera.com/, degudament emplenat, adreçades al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) i s'han de presentar en el registre d'entrada del Grup d'Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i Formentera o a qualsevol dels llocs previstos a l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i a l'article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Serà necessari el subministrament de totes i cada una de les dades que en el citat annex III s'indiquen, així com l'assumpció de compromisos, atorgament d'autoritzacions i declaracions contingudes en aquest annex.

Aquesta sol·licitud de pagament anirà acompanyada dels documents justificatius següents:

a) Factures originals que reuneixin els requisits i les formalitats previstos en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE núm. 289, d'1 de desembre de 2012), i que contenguin desglossament de les inversions realitzades, per a la seua validació i estampilla, amb la finalitat de controlar la possible concurrència de subvencions.

En el cas de pagament de taxes, bastarà aportar el comprovant administratiu corresponent, que també servirà com a document justificatiu del pagament, si d'aquest esderivés l'acreditació de tal extrem.

b) Documentació justificativa del pagament de l'import de les factures presentades; el pagament de l'import d'aquestes factures quedarà acreditat d'alguna de les següents maneres:

1r. Fotocòpia compulsada del justificant de l'ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu de la transferència, en el qual figuri: la data de la transferència, l'import a transferir, la identificació del concepte de transferència amb l'objecte que quedi identificat el pagament de la factura, així com les dades de l'ordenant i del destinatari, que hauran de coincidir amb lapersona beneficiària i amb l'emissora de la factura, respectivament.

2n. Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu, sempre que estigui vençut, acompanyat de l'extracte bancari corresponent del beneficiari de l'ajuda, en el qual aparegui el càrrec d'aquest xec o pagaré.

En cas de no coincidir l'import de la inversió auxiliable amb l'import del xec, a aquest document s'haurà d'adjuntar un certificat de l'emissor de la factura en el qual hi hagi constància que l'esmentat xec o pagaré ha estat efectivament cobrat, amb indicació de la data de cobrament, així com també la indicació de la factura a la qual correspon el pagament. El certificat esmentat haurà d'estar signat i segellat per l'entitat emissora amb indicació del nom i el càrrec o la responsabilitat que té la persona sotasignada.

3r. Extracte en el qual quedi acreditat el pagament realitzat, mitjançant l'import i la identificació dela persona pagadora i delapersona destinatària.

No s'admetran pagaments en efectiu.Són auxiliables els pagaments amb targes de crèdit o dèbit sempre que estiguin a nom del beneficiari.

c) En el cas d'adquisició de béns immobles, s'haurà d'aportar fotocòpia compulsada de l'escriptura pública de compravenda. En aquest supòsit, no serà necessari aportar el justificant de pagament sempre que se'n derivi el pagament efectuat.

d) En el cas de la construcció d'edificis nous o de la renovació general d'un edifici, s'haurà d'aportar fotocòpia compulsada de l'escriptura pública d'obra nova. La renovació d'un edifici es considera generalquan el seu cost suposi com mínim el 50 % del valor de l'edifici nou.

Les escriptures públiques previstes en els apartats c i d anteriors, han de fer constar que el beneficiari haurà de destinar els béns a la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció durant un període de cinc anys, així com l'import de la subvenció concedida, i han de ser objecte d'inscripció aquests extrems en el registre públic corresponent.

e) En el cas de realització d'obra civil, haurà d'aportar-se la llicència d'obres, i si n'és el cas, el certificat parcial o final d'obra del tècnic facultatiu director del projecte, en el supòsit que hi hagi projecte.

f) Relació detallada de correspondència de les factures presentades amb els pressupostos presentats a la sol·licitud d'ajuda (llista que relaciona proformes amb les factures finals presentades).

g) En cas de modificació de les inversions sol·licitades inicialment, i si pertoca, pressupostos o factures proforma de les inversions objecte d'ajuda confeccionats pels seus fabricants o instal·ladors autoritzats.

5. Es podrà presentar dues sol·licitudsdepagaments parcials de l'actuació subvencionable sempre que s'hagin concedit tots els permisos i les autoritzacions exigibles en el punt en que es troba la inversió. El pagament s'efectuarà quan s'hagi comprovat la realització i la justificació de les inversions corresponents.

6. L'import de l'ajuda concedida s'abonarà a la persona beneficiària mitjançant transferència bancària quan s'hagi justificat el compliment de la finalitat i l'aplicació de la subvenció, amb autorització prèvia del director gerent del FOGAIBA i s'abonarà en les anualitats que així es determinin a la resolució de concessió.

7. El fet de no presentar la documentació justificativa o no executar la inversió objecte de l'ajuda en el termini i en els termes establerts suposa un incompliment al qual és aplicable el que disposa el punt 4 de l'apartat desè del present Acord.

8. No obstant això, en els casos en els quals es produeixin desviacions entre la inversió realitzada i la aprovada, s'ajustarà l'ajuda total concedida a l'import de la inversió realitzada, sempre que s'assoleixi de manera significativa el compliment dels objectius previstos.

9. En qualsevol cas, s'hauran de tenir en compte les reduccions i exclusions previstes en el Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat i a l'annex IV del present acord.

Dotzè

Incompatibilitats de les subvencions

Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria són incompatibles amb altres ajudes cofinançades amb fons de la Unió Europea per a les mateixes actuacions concretes.

Tretzè

Controls

1. Els perceptors de les ajudes regulades al present Acord queden subjectes a les disposicions comunitàries de control establertes en el Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2014 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.

2. Els controls tenen com a finalitat donar compliment a allò que estableix el títol III del Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, esmentat.

3. Qualsevol persona que tingui coneixement de fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea en el marc d'aquesta convocatòria podrà posar aquests fets en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per mitjans electrònics a través del canal habilitat a l'efecte pel servei esmentat a l'adreça web

http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx, i en els termes que estableix la Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, del servei esmentat.

Catorzè

Règim jurídic aplicable

Per al que preveu la present convocatòria, serà d'aplicació la següent normativa:        

- Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell.

- Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.

- Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

- Reglament Delegat (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, que completa el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i hi introdueix disposicions transitòries.

- Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

- Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.

- Reglament delegat (UE) núm. 640/2014, de la Comissió, d'11 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que respecta al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l'ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat.

- Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis

- Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

- Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reglament de la Llei general de subvencions (Reial decret 887/2006, de 21 de juliol).

- Text refós de la Llei de subvencions (Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre).

- Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambientali avaluacions ambientals estratègiquesa les Illes Balears.

- Resta de normativa de desenvolupament i aplicació.

 

 

Quinzè

Publicació

Aquesta convocatòria s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Eivissa, document signat electrònicament (22 d'octubre de 2021)

El president Juan Marí Guasch Grup d'Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i Formentera

 

ANNEX II Criteris de selecció de projectes i d'establiment de la intensitat d'ajuda:

1. Territori (0-25 punts)

1.1. Dades demogràfiques de l'àrea d'aplicació: densitat de la parròquia

1.1.1. Entre 0 y 50 hab/km2………………………………………………………….……….…….…..15 punts

1.1.2 Entre 50 y 100 hab/ km2……………………………………………………………….…………10 punts

1.1.3. Més de 100 hab/ km2 (excepte la ciutat d' Eivissa)……………………………………...………..5 punts

1.1.4. Ciudad de Eivissa………………………………………………………………………....……….0 punts

1.2. Ubicació geogràfica del projecte

1.2.1. Formentera……………………………………………………………………….….....……..…..15 punts

1.2.2 Parròquies més rurals de la illa de Eivissa (Sant Mateu, Santa

                   Agnès, Santa Gertrudis, Sant Carles, Es Cubells i tot el municipi

                   de Sant Joan) ……………………………………………………...…………..………....…10 punts

1.2.3. Parròquies menys rurals de la illa de Eivissa (Sant Francesc,

                    Sant Josep, Sant Agustí, Sant Antoni, Sant Rafael, Santa Eulàlia,

Sant Jordi, Puig d'en Valls i Jesús) ……………………………………………..………..........…….…….5 punts

1.2.4. Zona elegible del municipi de Eivissa………………………………………………………………0 punts

1.3. Situació del projecte en espais naturals protegits …………..…………………………....………..….5 punts

2. Beneficiari del projecte (0-25 punts)

2.1. Cooperativa o SAT ………………………………………………………………………....…….….20 punts

2.2. Altres entitats associatives o sense ànim de lucre: puntuació relativa a la seua

representativitat i la contribució de les seues finalitats als objectius de

la EDL  ……………………………………………………………………………………...….…de 0 a 25 punts

3. Impacte socioeconòmic del projecte (0-50 punts)

3.1. Innovació, efecte demostrador i transferibilitat …………………………………….……….….…0-15 punts

3.2. Característiques del projecte (projecte de diversificació, formació,

increment del valor afegit y disseny i implantació de noves

tecnologies) …………………………………………………………………………………....…..……. 0-15 punts

3.3. Incidència sobre la ocupació de la zona ……………………………………..………....….…..…… 0-15 punts

3.4. Promoció de la dinamització econòmica de la zona ………………………………...……..….……. 0-15 punts

3.5. Qualitat, diferenciació i sinèrgia amb altres projectes ………………………………….…………... 0-15 punts

3.6. Participació, articulació i coordinació de diversos agents i

sectors del territori ………………………………………………………………………...…….……….. 0-15 punts

3.7. Inclusió social i igualtat d'oportunitats……………………………………………….....……………. 0-15 punts

4. Impacte mediambiental del projecte (0-25 punts)

4.1. Contribució a la protecció contra incendis i la erosió ………………………………………………..0-15 punts

4.2. Contribució a la millor gestió dels recursos hídrics

disponibles fomentant l'estalvi de l'aigua ……………………………………………..…....………..…… 0-15 punts

4.3. Afavoriment de la gestió de residus i purins……………………………………………..….….…….. 0-15 punts

4.4. Contribució a la biodiversitat y la conservació d'hàbitats …………………………………….….…… 0-15 punts

4.5. Foment de l'ús d'energies renovables i la eficiència energètica…………………………………....….. 0-15 punts

5. Coherència amb la EDLP 2014-2020 d'Eivissa i Formentera (0-25 punts)

5.1. Inserció en les accions prioritzades en la EDLP 2014-2020 ……………………………………...……0-25 punts

Puntuació màxima (100 punts)

Els projectes hauran d'obtenir almenys 50 punts per poder ser aprovats; en el cas de no arribar a la citada puntuació seran exclosos. Així mateix, aquells projectes que no obtinguin cap puntuació en el criteri 5 sobre coherència amb l'EDLP quedaran directament exclosos independentment de la puntuació obtinguda en la resta de criteris.

El percentatge de subvenció aplicable sobre la inversió total s'establirà a partir de la puntuació obtinguda pel projecte, sense sobrepassar el percentatge màxim establert per la legislació vigent per a cada tipus d'ajuda o promotor. El percentatge de subvenció aplicable serà el següent:

Interval de puntuació (punts)

Percentatge màxim de subvenció (%)

50-59

Entre el 25 i el 32

60-79

Entre el 33 i el 39

Més de 80

Entre el 40 i el 50

Els projectes productius que contribueixin al manteniment de l'activitat agrària al territori podran rebre fins a un 5% addicional d'intensitat d'ajuda, a criteri raonat del Comitè de Desenvolupament Rural i sempre que es respecti la intensitat màxima permesa per la legislació vigent. En tot cas s'aplicaran les limitacions establertes per la legislació de minimis.

 

 

ANNEX IV REDUCCIONS I EXCLUSIONS

1. Reduccions amb motiu dels controls d'admissibilitat de les despeses

Els pagaments es calcularan sobre la base dels imports que es considerin admissibles després dels controls administratius.El Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural examinarà la sol·licitud de pagament presentada pel beneficiari i determinarà els importsadmissibles. A més, fixarà:

a) L'import que es pagarà al beneficiari en funció de la sol·licitud de pagament i la resolució de concessió. En cas a que el primer siguisuperior al segon, l'import sol·licitat s'ajustarà al límit de la concessió.

b) L'import que es pagarà al beneficiari després de l'examen d'admissibilitat de la despesa que figuri a la sol·licitud de pagament.

Si l'import fixat d'acord amb la lletra a supera l'import fixat d'acord amb la lletra b en més d'un 10%, s'aplicarà una reducció a l'import fixat ala lletra b. L'import de la reducció serà igual a la diferència entre els dos imports, però no serà superior a l'import sol·licitat.

2. Reduccions en cas d'incompliment de criteris d'admissibilitat, així com d'obligacions

1.1. Aspectes generals

En aquest apartat s'inclouen les penalitzacions detectades en controls no financers d'admissibilitat (administratius i sobre el terreny), controlsespecífics, controls a posteriori i qualsevol altre que es faci de l'operació.

Dins dels criteris d'admissibilitat i compromisos es poden diferenciar els tipus següents:

- Compromisos excloents (CE): l'incompliment que no respecta els criteris i/o els requisits establerts en la concessió i, si escau, elmanteniment de l'ajuda. El seu incompliment té associada una sanció del 100% de l'ajuda i la seva exclusió i, si és procedent, sesol·licitarà el reintegrament dels imports percebuts en anys anteriors. En cas de compensació amb pagaments futurs, si aquestsimports no es poden recuperar íntegrament en els tres anys naturals posteriors a aquell en què s'ha descobert l'incompliment, escancel·larà el saldo pendent. En cas d'incompliment greu, falsedat, intencionalitat i negligència, el beneficiari quedarà exclòs de lamesura durant l'any natural de què es tracti i del següent.

- Compromisos avaluables (CV) en funció de la gravetat, l'abast i la persistència de l'incompliment observat. Aquests compromisosavaluables es classifiquen com a:

- Compromís bàsic (CB): el compromís l'incompliment del qual implica conseqüències rellevants per als objectius perseguits per lamesura en qüestió. Aquestes repercussions duren més d'un any o és difícil posar-los fi amb mitjans acceptables.

- Compromís principal (CP): el compromís l'incompliment del qual implica conseqüències importants per als objectius perseguitsper la mesura en qüestió. Aquestes repercussions duren menys d'un any o és possible posar-los fi amb mitjans acceptables.

- Compromís secundari (CS): el que no s'ajusta a les definicions anteriors.

2.2. Reduccions per incompliment de criteris d'admissibilitat

S'entenen per criteris d'admissibilitat els requisits vinculats a la concessió de l'ajuda, i es tipifiquen com a excloents.

2.3. Reduccions per incompliment de compromisos

S'entenen per compromisos les obligacions que defineix l'apartat desè de la resolució.

Els compromisos de la línia d'ajuda actual estipifiquen de la manera següent:

Realitzar les activitats auxiliades en el termini establert. Aquest compromís es considerarà que s'ha complert amb la realització, almenys, del50% de les inversions: CB.

Mantenir les inversions realitzades durant al menys cinc anys, comptats des de la data de pagament: CB

Adoptar les mesures que calguin per proporcionar informació al públic i fer-ne publicitat: CS.

Sotmetre's als controls que dugui a terme l'Administració, necessaris per comprovar la concessió correcta de l'ajuda i el mantenimentposterior dels compromisos. CB.

Les sancions i exclusions per incompliments de compromisos avaluables són les següents:

1. COMPROMISOS BÀSICS

100% de l'ajuda.

2. COMPROMISOS PRINCIPALS

Primer any d'incompliment:

Un compromís incomplert: 25% de l'ajuda.

Dos o més compromisos incomplerts: 50% de l'ajuda.

Segon any o més d'incompliment: 50% de l'ajuda.

3. COMPROMISOS SECUNDARIS

Primer any d'incompliment:

Un compromís incomplert: 2% de l'ajuda.

Dos o més compromisos incomplerts: 10% de l'ajuda.

Segon any o més d'incompliment: 10% de l'ajuda.

4. EXCLUSIÓ

Només en casos d'incompliment greu, falsedat, intencionalitat i negligència se sol·licitarà el reintegrament dels imports d'anys anteriors. Encas de compensació amb pagaments futurs, si aquests imports no es poden recuperar íntegrament en els tres anys naturals posteriors a l'anyen què s'ha descobert l'incompliment, es cancel·larà el saldo pendent. A més, el beneficiari quedarà exclòs de la mateixa mesura durant l'anynatural en què s'ha detectat l'incompliment i l'any natural següent.

Quan els beneficiaris no hagin pogut complir els seus compromisos per motius de força major o circumstàncies excepcionals, conservaran eldret a l'ajuda en el moment en què s'hagi produït el cas de força major o la circumstància excepcional.