Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 497797
Resolució d’Alcaldia número 139, de 27 de setembre de 2021, de modificar la delegació de competències del Servei d’Urbanisme i Activitats: Disciplina Urbanística, llicències per obres i activitats (PGOU) i altres instruments d’ordenació (expedient 2019/006774)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Alcaldia, mitjançant la Resolució número 139, de 27 de setembre de 2021, va resoldre el següent:

«Atès que, mitjançant Resolució d'Alcaldia número 82, de 5 de juliol de 2019, es va aprovar l'organització dels serveis administratius de l'Ajuntament i la delegació de competències als regidors, entre els quals, al regidor Sr. PERE FIOL BENEJAM se li van delegar les facultats de dirigir, gestionar i resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers en temes D'INTERVENCIÓ PREVENTIVA (llicències urbanístiques i d'activitats, primeres ocupacions...) I DISCIPLINA EN MATÈRIA URBANÍSTICA I D'ACTIVITATS;

Ates que el regidor, el senyor PERE FIOL BENEJAM, manifesta la voluntat de renunciar a aquestes competències per motius personals;

Atesa la necessitat de fer un canvi en la delegació de competències;

Per tot l'exposat,

RESOLC

PRIMER. Modificar la delegació de competències del Servei d'Urbanisme i Activitats: Disciplina Urbanística, llicències per obres i activitats (PGOU) i altres instruments d'ordenació, de delegant en el sentit següent:

DE L'ÀREA DE TERRITORI I ENTORN I SERVEIS URBANS:

  • SERVEI DE TERRITORI I ENTORN: Urbanisme i Activitats: Disciplina Urbanística, llicències per obres i activitats (PGOU) i altres instruments d'ordenació, en el sentit següent:

Al regidor Sr. JOSÉ LÓPEZ BOSCH, les facultats de dirigir i gestionar en temes de PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA; així com les facultats de dirigir, gestionar i resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers en temes D'INTERVENCIÓ PREVENTIVA (llicències urbanístiques i d'activitats, primeres ocupacions...) I DISCIPLINA EN MATÈRIA URBANÍSTICA I D'ACTIVITATS (excepte pel que fa als assumptes la resolució dels quals hagi estat delegada per aquesta batllia en la Junta de Govern Municipal).

SEGON. Notificar l'acord adoptat a les persones interessades.

TERCER. Manar la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), d'acord amb l'article 44 del ROF, de la qual se'n donarà compte al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que se celebri.»

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

 

Ciutadella de Menorca, 21 d'octubre de 2021

L'alcaldessa Joana Gomila Lluch