Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 499341
Resolució de denegació de subvencions, en concepte de beques de la convocatòria SOIB Jove Beques d’Èxit per a l’estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades d’entre 16 i 29 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que hagin cursat especialitats formatives de formació professional per a l’ocupació que finança el SOIB executades en el període 2018-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.- Mitjançant la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 27 de febrer de 2018, (BOIB núm. 31, de 10 de març), es va aprovar la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a l'estudi del programa de segona oportunitat per a persones desocupades d'entre 16 i 29 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, finançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, per al període 2018-2019.

2.- D'acord amb el punt primer de l'annex 1 de la Resolució de la convocatòria esmentada, aquestes beques estan adreçades a les persones joves desocupades que cursin entre d'altres especialitats formatives de l'àmbit laboral que financi el SOIB. Les persones beneficiàries poden cursar especialitats formatives completes no conduents a certificats de professionalitat i mòduls formatius de certificats de professionalitat, inclòs el mòdul de pràctiques no laborals.

3.- S'ha comprovat que les sol·licituds de les persones que es detallen en l'annex d'aquesta resolució no reuneixen els requisits per rebre la subvenció sol·licitada pels motius que s'hi expressen

4.- En data 22 de setembre de 2021, el cap del Servei de Gestió de Programes d'ocupació 5, amb el vistiplau de la cap del Departament de Formació i Ocupació, va emetre un informe desfavorable sobre la concessió de subvencions en concepte de beques adreçades a persones desocupades de més de 16 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, per al període 2014-2020, i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, per al període 2018-2019.

5.- El mateix dia, la directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears va emetre una proposta de denegació i es va concedir un termini de 10 dies hàbils, comptador des del dia següent al de la data de la publicació de la proposta de resolució, per aportar les al·legacions, els documents o les informacions que consideressin convenients.

6.- D'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015, la proposta de resolució es va notificar a les persones interessades mitjançant publicació en la pàgina web del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.

7.- En data d'aquesta resolució no consta que s'hagi presentat cap al·legació.

Fonaments de dret

1.- La Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 27 de febrer de 2018, (BOIB núm. 31, de 10 de març), per la qual s'aprova la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a l'estudi del programa de segona oportunitat per a persones desocupades d'entre 16 i 29 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, finançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, per al període 2018-2019.

2.- L'article 2.2 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació del Text consolidat del Decret de aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol) estableix que el SOIB, per a l'acompliment dels seus fins, pot dur a terme, entre altres, les funcions necessàries per gestionar les polítiques actives d'ocupació; gestionar el conjunt de programes i mesures d'orientació, ocupació, formació i formació amb alternança amb l'ocupació, que tenen per objecte millorar les possibilitats d'accés a la col·locació de les persones desocupades en el mercat de treball, per compte propi o d'altri; l'adaptació de la formació i requalificació per a l'ocupació dels treballadors, així com les altres accions destinades a fomentar l'esperit empresarial, l'economia social i a millorar les condicions dels treballadors.

3.- D'acord amb els apartats g i i de l'article 9.4 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació del Text consolidat del Decreto de aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol), és funció del president del SOIB autoritzar despeses, contreure obligacions i proposar pagaments del servei, així com concedir ajuts i subvencions.

4.- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, té per objecte la regulació del règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques (BOE 276, de 18 de novembre).

5.- El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre); té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions, la gestió de les quals correspon a l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears o a les entitats públiques que en depenen.

6.- D'acord amb l'article 39.7 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, les subvencions que es concedeixen en consideració a la concurrència d'una determinada situació en el perceptor, no requereixen cap altra justificació que l'acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la situació esmentada prèviament a la concessió, sense perjudici dels controls que es puguin establir per verificar-ne l'existència.

7.- Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, de 10 d'octubre de 2013, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació gestionades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 146, de 24 d'octubre).

8.- D'acord amb l'article 7.3 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, de 10 d'octubre de 2013, la selecció dels beneficiaris es pot dur a terme per procediments que no són de concurs quan no siguin necessàries la comparació i la prelació, en un únic procediment, de totes les sol·licituds entre si (d'acord amb l'article 17.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre).

9.- La Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l'any 2015, en la disposició final setena modifica l'article 1 de la Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, i el defineix com un organisme autònom dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, adscrit a la conselleria competent en matèria de treball.

10.- D'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), el SOIB està adscrit a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.- Denegar una subvenció en concepte de beca per assistència a les persones que es detallen en l'annex d'aquesta resolució, per no reunir tots els requisits establerts en l'annex 1 de la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a l'estudi del programa de segona oportunitat per a persones desocupades d'entre 16 i 29 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, finançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, per al període 2018-2019.

2.- Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposen l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril) i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE núm. 167, de 14 de juliol).

  

Palma, 15 d'octubre de 2021

El director general de Model Econòmic i Ocupació

Llorenç Pou Garcias

Per delegació de competències del president del SOIB

(Resolució de 09/07/2019, BOIB núm. 94, d'11 de juliol)

  

Annex

Persones sol·licitants excloses de la subvenció

 

NÚM. EXPEDIENT

NOM

LLINATGES

DNI

NÚM. CURS

NÚM. ORDRE

MOTIU DENEGACIÓ

ARTICLE ANNEX CONVOCATÒRIA

BEPO 306/2018

Samia

Aglilah

*****325N

921/17

CIIIV2617

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO 404/2018

Isaac

Gayá Canet

*****875J

253/17

MP22/17

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 88/2018

Josep

Gomila Canet

*****999D

311/17 i 312/17

MP38/17

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 89/2018

Juan Alberto

Polo Florit

*****486M

1229/17 a 1236/17

MP38/17

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 108/2018

Alla

Postarnichenko

*****586P

1230/17

CD216/17

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 174/2018

Alberto

López Vizcaino

*****593C

755/18

CDT054/18

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 300/2018

Xavier

Campos Mercadal

*****255V

282/17 i 331/17

MP30/17

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 377/2018

Victor Manuel

Sierra Lopez

*****193T

373/18

CD096/18

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 391/2018

Neus

Mera Matemalas

*****602Q

288/18

CDT006/18

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 393/2018

Mariyan

Goranov Radev

*****856S

1461/17 i 1462/17

CD250/17

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 409/2018

Johana Janet

Mella

*****645J

278 a 281/17

MP29/17

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 423/2018

Adrian

Llaurado Pons

*****041D

677/18 al 680/18

CD067/18

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 433/2018

Leidy Laura

Rodriguez Macias

*****325F

721/18 al 723/18

CD025/18

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 435/2018

Isabel Cristina

Garcia Bautista

*****245E

721/18 al 723/18

CD025/18

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 446/2018

Abdelkarim

Benchibane

*****592P

719/18

CDT111/18

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 449/2018

Maria del Mar

Tirado Santiago

*****676G

299/18

CDT011/18

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 476/2018

Lilian Andrea

Asanza Narváez

*****876C

428/18

CDT129/18

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària ni com a demandant desocupat al SOIB el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.b i c

BEPO2 489/2018

Bryan Joel

Pilatuña Correa

*****360E

1268/17

CDT076/17

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 511/2018

Daniel José

Castro Bradshaw

*****104Y

722/18

CD025/18

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 518/2018

Catalina

Albertí Jorquera

*****821T

798/18 i 799/18

CD119/18

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 540/2018

Dzhan

Gyulchin Ahmed

*****315Z

42/18 a 44/18

MP13/18

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 556/2018

Jesus Hernando

Torres Rojas

*****821N

746/18

CDT020/18

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 573/2018

Elias Esau

Calderón Chun

*****420J

1462/17

CD250/17

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 635/2018

Antonio

Rodríguez Gallardo

*****694Q

1463/17

CD250/17

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 664/2018

Alexander

Sánchez Díaz

*****773W

1071/18

MP48/18

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 679/2018

Amilcar Fabricio

Quinatoa Quinatoa

*****334R

97/18, 100/18 i 102/18

MP28/18

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 684/2018

Diego Omar

Ortuño

*****453C

551/18 a 554/18

CD110/18

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 687/2018

Marina

Parra Alou

*****320C

487/18

CD136/18

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 706/2018

Kevin Adrián

Calzada Campos

*****239Z

703/18

CDT060/18

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 709/2018

Juan Antonio

Capó Campins

*****390W

618/17

MP87/17

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 722/2018

Adrian

Martinez Albelda

*****577Q

710/18 al 712/18

MF1009-3

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 731/2018

Fatima

Mahdaj Mansouri

*****030V

718/18

CDT110/18

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 747/2018

Manuel Alejandro

Martínez Soto

*****729M

611/18

CDT075/18

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 756/2018

Aina

Tomás Cerdá

*****717C

460/18

CDT072/18

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 791/2018

María isabel

García García

*****296J

1079/18

MP46/18

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 799/2018

Enrique

Pedregal Sánchez

*****485W

756/18

CDT056/18

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 805/2018

Rafel

Borrás Barceló

*****418B

351 al 353/18

CD166/18

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 927/2018

Unai

Rial Sánchez-Escribano

*****147J

129/18 i 130/18

MP33/18

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c

BEPO2 948/2018

Pol

Ripoll Feliu

*****267T

46/19

MP42/19

No estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives

5.1.c