Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SÓLLER

Núm. 499934
Segon acord de concessió directa i a fons perdut d’ajudes per pal·liar els efectes de la Covid-19 en els sectors econòmics del terme municipal de Sóller

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist l'acord de 10 març de 2021 del Consell Executiu del Consell de Mallorca referent a la concessió de subvencions de la convocatòria 2021 adreçada als ajuntaments de Mallorca per pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la covid-19 en els sectors econòmics, el qual va ser publicat al BOIB núm. 36, de 16 de març de 2021.

Vist el Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament de Sóller per concedir ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics, formalitzat en data 26 de maig de 2021.

Vist l'acord de Ple, en sessió extraordinària de 25 de juny de 2021, mitjançant el qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria del procediment de concessió directa i a fons perdut d'ajudes per pal·liar els efectes de la Covid-19 en els sectors econòmics del terme municipal de Sóller, publicades al BOIB núm. 91 de 8 de juliol de 2021.

D'acord amb els informes de l'AODL de compliment dels requisits d'un total de 80 sol·licituds, de les quals s'informa favorablement la concessió de 74 sol·licituds, la desestimació de 6 sol·licituds de concessió de l'ajuda per incompliment dels requisits necessaris per accedir a la subvenció i la suspensió de la resta de sol·licituds de concessió de l'ajuda per l'exhauriment del crèdit de la present convocatòria.

Vist que d'acord amb les bases reguladores i la convocatòria d'ajudes l'òrgan competent per ordenar i instruir el procediment de concessió de les ajudes és aquesta Batlia,

En virtut de l'article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i d'acord amb l'article 9.4 de les bases reguladores i la convocatòria del procediment de concessió directa i a fons perdut d'ajudes per pal·liar els efectes de la Covid-19 en els sectors econòmics del terme municipal de Sóller, a la sessió ordinària de 13 d'octubre de 2021, va adoptar l'acord segueix:

Primer.- Aprovar la concessió directa i a fons perdut d'ajudes per pal·liar els efectes de la COVID-19 en els sectors econòmics del terme municipal de Sóller, amb relació a les sol·licituds que figuren a continuació, per l'import que s'assenyala:

DNI

IMPORT

78197514K

1.800,00 €

43067865C

1.800,00 €

B07644297

1.800,00 €

B57095341

1.800,00 €

X1784631S

1.800,00 €

B57968810

1.800,00 €

43152918L

1.800,00 €

E16539306

1.800,00 €

B07547862

1.800,00 €

42991748X

1.800,00 €

B57342719

1.800,00 €

B57521429

1.800,00 €

B16521981

1.800,00 €

B16520918

1.800,00 €

43023723S

1.800,00 €

B07981566

1.800,00 €

78197693Q

1.800,00 €

E57739765

1.800,00 €

44326555N

1.800,00 €

43135725F

1.800,00 €

43070013Y

1.800,00 €

Y3795779B

1.800,00 €

Y4221534J

1.800,00 €

E16600181

1.800,00 €

B57950289

1.800,00 €

43085075A

1.800,00 €

43079920T

1.800,00 €

B16564791

1.800,00 €

21404058M

1.800,00 €

18233256Y

1.800,00 €

43095570X

1.800,00 €

42996819K

1.800,00 €

E07927080

1.800,00 €

44329519D

1.800,00 €

43049948C

1.800,00 €

B07832603

1.800,00 €

78217476L

1.800,00 €

43080263K

1.800,00 €

B57802183

1.800,00 €

18234257H

1.800,00 €

78204604G

1.800,00 €

42972753J

1.800,00 €

43047012M

1.800,00 €

43115016K

1.800,00 €

B16605610

1.800,00 €

B57948200

1.800,00 €

B57184863

1.800,00 €

B57459380

1.800,00 €

B57135014

1.800,00 €

B16569931

1.800,00 €

43143262T

1.800,00 €

43225949W

1.800,00 €

B57310401

1.800,00 €

B16600934

1.800,00 €

E57691834

1.800,00 €

42971982R

1.800,00 €

43043203Z

1.800,00 €

78214831L

1.800,00 €

B57431496

1.800,00 €

50736533M

1.800,00 €

43145790K

1.800,00 €

43093004C

1.800,00 €

43182119X

1.800,00 €

43073478K

1.800,00 €

E57075467

1.800,00 €

55234220L

1.800,00 €

43031232A

1.800,00 €

B57318511

1.800,00 €

B62158894

1.800,00 €

E57973695

1.800,00 €

78213716P

1.800,00 €

X2349858V

1.800,00 €

43039522J

1.800,00 €

18235986E

1.800,00 €

 

 

 

133.200,00 €

Segon.- Desestimar la sol·licitud de concessió de l'ajuda formulada pels sol·licitants que figuren a continuació:

PERSONA INTERESSADA

Motiu de l'exclusió

43200258W

No ha tengut una reducció de la facturació durant l'exercici 2020, almenys, de un 30% en relació amb la mitjana de facturació del mateix període comprés en l'any anterior (Art. 5.1.e)

43101268G

No ha tengut una reducció de la facturació durant l'exercici 2020, almenys, de un 30% en relació amb la mitjana de facturació del mateix període comprés en l'any anterior (Art. 5.1.e)

43147847P

No ha tengut una reducció de la facturació durant l'exercici 2020, almenys, de un 30% en relació amb la mitjana de facturació del mateix període comprés en l'any anterior (Art. 5.1.e)

B16603441

No ha tengut una reducció de la facturació durant l'exercici 2020, almenys, de un 30% en relació amb la mitjana de facturació del mateix període comprés en l'any anterior (Art. 5.1.e)

54871027L

No ha tengut una reducció de la facturació durant l'exercici 2020, almenys, de un 30% en relació amb la mitjana de facturació del mateix període comprés en l'any anterior (Art. 5.1.e)

B07202096

No ha tengut una reducció de la facturació durant l'exercici 2020, almenys, de un 30% en relació amb la mitjana de facturació del mateix període comprés en l'any anterior (Art. 5.1.e)

Tercer.- Reconèixer la despesa i pagament de la quantia de 133.200,00 € euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària número 9200/4790000/2021.

Quart.- Suspendre la tramitació i concessió de noves ajudes per l'exhauriment del crèdit de la present convocatòria.

Cinquè.- Rectificar el Primer acord de concessió directa i a fons perdut d'ajudes per pal·liar els efectes de la Covid-19 en els sectors econòmics del terme municipal de Sóller, publicat al BOIB núm. 131, de 23 de setembre de 2021, en el sentit següent:

Allà on diu:

«que s'aprova la concessió directa i a fons perdut ajudes per pal·liar els efectes de la COVID-19 en els sectors econòmics del terme municipal de Sóller, amb relació a les sol·licituds que figuren a continuació, per import que s'assenyala:

DNI

IMPORT

01875926T

1.800,00 €

».

Ha de dir:

«que s'aprova la concessió directa i a fons perdut ajudes per pal·liar els efectes de la COVID-19 en els sectors econòmics del terme municipal de Sóller, amb relació a les sol·licituds que figuren a continuació, per import que s'assenyala:

DNI

IMPORT

E57500464

1.800,00 €

».

Sisè.- D'acord amb l'article 11 de les bases reguladores i la convocatòria del procediment de concessió directa i a fons perdut d'ajudes per pal·liar els efectes de la Covid-19 en els sectors econòmics del terme municipal de Sóller, les persones beneficiaries estaran subjectes a les obligacions següents:

a) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar l'òrgan que concedeix l'ajuda i qualsevol altra comprovació o control financer que poden dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la documentació que li requereixin en l'exercici de les actuacions anteriors.

b) Mantenir-se d'alta en el cens d'empresaris de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, durant un mínim de 3 mesos dins l'exercici 2021 a comptar des de la concessió de l'ajuda.

c) Estar al corrent d'obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i amb l'Ajuntament de Sóller, i també al corrent d'obligacions econòmiques amb la Seguretat Social.

d) Conservar els documents que demostren que compleix els requisits per ser beneficiària de l'ajuda durant un període de quatre anys des que s'ha concedit l'ajuda.

e) Procedir al reintegrament en els casos previstos en aquesta convocatòria i la normativa aplicable.

f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i de la resta de documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a la persona beneficiària en cada cas, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control.

Setè.- Notificar a les persones interessades, mitjançant un anunci publicat en la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sóller i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Vuitè.- Donar compte d'aquest acord als departaments d'intervenció i tresoreria.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, potestativament es pot interposar un recurs de reposició davant la Batlia de l'Ajuntament de Sóller en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, o directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu competent. Tot això, de conformitat amb el que disposa l'article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.

 

Sóller, en el dia de la signatura electrònica (21 d'octubre de 2021)

El batle

Carlos Simarro Vicens