Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 497835
Resolució d’Alcaldia número 137, de 27 de setembre de 2021, de deixar sense efecte la Resolució d’Alcaldia número 78, de 31 de maig de 2021, de modificació de la delegació de competències del Servei d’Atenció Ciutadana i del Servei d’Igualtat i Cooperació mentre duri el permís de maternitat de la regidora delegada d’aquests serveis, atesa la reincorporació de la regidora delegada després del gaudi del permís de maternitat (expedient 2019/006774)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Alcaldia, mitjançant la Resolució número 137, de 27 de setembre de 2021, va resoldre el següent:

«Assumpte: deixar sense efecte la Resolució d'Alcaldia número 78, de 31 de maig de 2021, de modificació de la delegació de competències del Servei d'Atenció Ciutadana i del Servei d'Igualtat i Cooperació mentre duri el permís de maternitat de la regidora delegada d'aquests serveis, atesa la reincorporació de la regidora delegada després del gaudi del permís de maternitat

Mitjançant la Resolució d'Alcaldia número 82, de 5 de juliol de 2019, es va aprovar l'organització dels serveis administratius de l'Ajuntament i de la delegació de competències als regidors;

Atès que, mitjançant la Resolució d'Alcaldia número 78, de 31 de maig de 2021, es va fer una modificació de la delegació de competències dels serveis delegats en la regidora senyora CARLA GENER MARQUÈS mentre es trobàs de permís per maternitat, en el sentit de delegar al regidor senyor SERGI SERVERA MORENO les facultats de dirigir, gestionar i resoldre mitjançant actes administratius que afectassin tercers amb relació a temes d'ATENCIÓ CIUTADANA (OAC, INSPECCIÓ, SERVEI DE DEFENSA DEL CIUTADÀ, CONSUM) i d'IGUALTAT I COOPERACIÓ.

Una vegada finalitzat el permís de maternitat de la senyora CARLA GENER MARQUÈS;

Per tot l'exposat,

RESOLC

PRIMER. Deixar sense efecte la Resolució d'Alcaldia número 78, de 31 de maig de 2021, de modificació de la delegació de competències del Servei d'Atenció Ciutadana i del Servei d'Igualtat i Cooperació, atesa la reincorporació de la regidora delegada, senyora CARLA GENER MARQUÈS, després del gaudi del permís de maternitat.

SEGON. Manar la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), d'acord amb l'article 44 del ROF, de la qual es donarà compte al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que se celebri.»

La qual cosa es publica per a general coneixement.

 

Ciutadella de Menorca, 21 d'octubre de 2021

L'alcaldessa

Joana Gomila Lluch