Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 497952
Resolució per l’actualització de tarifes per inspecció periòdica i alta (inclosos enganxament, desenganxament i verificació) en instal·lacions receptores de gas canalitzat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 29 de juliol de 2021 l'empresa REDEXIS GAS SA va registrar a la Direcció General de Política Industrial (en endavant DGPI), la sol·licitud de revisió de tarifes de drets d'alta i altres serveis relacionats amb el subministrament de gas per canalització. En aquesta sol·licitud se va adjuntar un estudi justificatiu dels increments proposats. Els paràmetres que se varen utilitzar per l'estudi, a més de la variació de l'IPC, varen ser l'evolució de costos salarials, combustibles i increments en els costos d'acreditacions tècniques pels tècnics. Així mateix la proposta registrada suposava un increment de 17,45% per les tasques d'inspecció inicial i Altes, i un increment de 17,24% en les tasques de inspeccions periòdiques domiciliàries.

2. El 3 de setembre de 2021 el Servei de Seguretat Industrial de la DGPI va emetre un ofici requerint l'empresa sol·licitant perquè justifiqués les noves tarifes d'acord amb els IPC anuals i mensuals del període de revisió. El període d'increments partia d'abril 2008 (data d'entrada en vigor del Decret 45/2008), fins juliol de 2021, data de la sol·licitud.

3. El 29 de setembre de 2021 l'empresa REDEXIS GAS SA va registrar a la DGPI una nova proposta de tarifes sobre la base dels índexos proposats pel Servei de Seguretat Industrial, el qual comportava tenir en compte com a paràmetre únic d'increment l'IPC corresponent a la base oficial de l'INE. Per Illes Balears i pel període de revisió establert l'increment proposat per REDEXIS GAS SA, va ser de 16,3%.

4. En el Decret 45/2008 d'11 d'abril, pel qual es regula el règim econòmic dels drets d'alta i altres serveis relacionats amb el subministrament de gas per canalització (BOIB núm 56 de 2008), en concret en la seva Disposició addicional única (actualització d'imports), s'estableix el següent:

«Es faculta la consellera de Comerç, Indústria i Energia per modificar, mitjançant una resolució que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, els anteriors preus màxims, o bé a sol·licitud de les empreses subministradores, degudament justificada, o bé d'ofici, quan es consideri que s'ha produït una variació substancial dels costs derivats de la contractació i de la inspecció prèvia de les instal·lacions receptores de la persona abonada prevista en la reglamentació vigent».

5. En les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística l'IPC a les Illes Balears des d'abril 2008 fins juliol 2021l'increment ha estat del 16,3%.

6. El 8 d'octubre de 2021 el Servei de Seguretat Industrial va emetre un informe favorable sobre la proposta registrada per REDEXIS GAS SA el 29 de setembre de 2021.

Fonaments de dret

1, Decret 45/2008 d'11 d'abril, pel qual es regula el règim econòmic dels drets d'alta i altres serveis relacionats amb el subministrament de gas per canalització (BOIB núm 56 de 2008).

2, Dades de l'Institut Nacional d'Estadística.

3, Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1, Aprovar la proposta de data 29 de setembre que l'empresa REDEXIS GAS SA va presentar a la DGPI, en la qual l'increment de preus pel període comprès entre abril de 2008 i juliol de 2021 correspon a l'IPC per Illes Balears. Atès l'anterior, els imports màxims establerts en l'article 3 del Decret 45/2008 quedarien incrementats en la proporció de 16,3%, i per tant amb la següent quantia :

Tarifa 1. Les persones usuàries amb un consum inferior o igual a 5.000 kWh/any

a) Per a noves instal·lacions i ampliacions:

- Drets d'alta (que inclouen els serveis d'enganxament i de verificació): 93,70 €.

b) A petició de les persones usuàries:

- Drets d'enganxament: 84,34 €.

- Drets de reenganxament: 168,68 €.

- Drets de verificació: 58,23 €.

c) Inspecció periòdica: 50,01 €, import en què queda inclosa la part proporcional del cost de la inspecció de la part comuna.

Tarifa 2. Les persones usuàries amb un consum superior a 5.000 kWh/any i inferior o igual a 50.000 kWh/any

a) Per a noves instal·lacions i ampliacions:

- Drets d'alta (que inclouen els serveis d'enganxament i de verificació): 99,06 €.

b) A petició de les persones usuàries:

- Drets d'enganxament: 84,34 €.

- Drets de reenganxament: 168,68 €.

- Drets de verificació: 58,23 €.

c) Inspecció periòdica: 50,01 €, import en què queda inclosa la part proporcional del cost de la inspecció de la part comuna.

Tarifa 3. Les persones usuàries amb un consum superior a 50.000 kWh/any i inferior o igual a 100.000 kWh/any

a) Per a noves instal·lacions i ampliacions:

- Drets d'alta (que inclouen els serveis d'enganxament i de verificació): 126,49 €.

b) A petició de les persones usuàries:

- Drets d'enganxament: 84,34 €.

- Drets de reenganxament: 168,68 €.

- Drets de verificació: 58,23 €.

c) Inspecció periòdica: 50,01 €, import en què queda inclosa la part proporcional del cost de la inspecció de la part comuna.

Tarifa 4. Les persones usuàries amb un consum superior a 100.000 kWh/any

a) Per a noves instal·lacions i ampliacions:

- Drets d'alta (que inclouen els serveis d'enganxament i de verificació): 126,49 €.

b) A petició de les persones usuàries:

- Drets d'enganxament: 84,34 €.

- Drets de reenganxament: 168,68 €.

- Drets de verificació: 58,23 €.

c) Inspecció periòdica: 132,58 €.

Tarifa 5. Per a la resta de tarifes, en funció del consum energètic diari contractat (Cmaxd) per kWh/dia

a) Per a noves instal·lacions i ampliacions:

- Drets d'alta (que inclouen els serveis d'enganxament i de verificació):126,49 € + (Cmaxd x 0,09992) €, amb un màxim de 770,97 €.

b) A petició de les persones usuàries:

- Drets d'enganxament: 84,34 €.

- Drets de reenganxament: 168,68 €.

- Drets de verificació: 58,23 €.

c) Inspecció periòdica: 132,58 € + (0,0016 x Cmaxd) €, amb un màxim de 255,86 €.

2, Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 11 d'octubre de 2021

El conseller de Transició Energètica,

Sectors Productius i Memòria Democràtica

Juan Pedro Yllanes Suárez