Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 497789
Resolució d’Alcaldia número 143, de 4 d’octubre de 2021, de modificació de l’actual composició de la Junta de Govern (expedient 2019/006772)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Alcaldia, mitjançant la Resolució número 143, de 4 d'octubre de 2021, va resoldre el següent:

«Assumpte: modificació de l'actual composició de la Junta de Govern

L'Alcaldia, mitjançant la Resolució número 79, de dia 5 de juliol de 2019, va aprovar, entre d'altres coses, el nomenament dels membres de la Junta de Govern local.

L'Alcaldia, mitjançant la Resolució número 12, de dia 4 de febrer de 2020, va aprovar modificar la composició de la Junta de Govern en substitució per renúncia d'un regidor d'Unidas Podemos-Gent per Ciutadella;

Atès que el senyor Pere Fiol Benejam va manifestar la voluntat de renunciar a les competències que tenia delegades per Resolució d'Alcaldia número 82, de 5 de juliol de 2019 (expedient 2019/006774) —fet que va derivar en una modificació de la delegació de competències i que es va aprovar mitjançant la Resolució d'Alcaldia número 139, de 27 de setembre de 2021—, ara, en conseqüència, és convenient fer una modificació de l'actual composició de la Junta de Govern;

D'acord amb les facultats que confereix a aquesta alcaldia la legislació vigent en matèria de règim local i, en concret, els articles 41 i 52 del ROF;

Per tot l'exposat,

RESOLC

PRIMER. Modificar l'actual composició de la Junta de Govern i nomenar la senyora Maria Jesús Bagur Benejam, en substitució del senyor Pere Fiol Benejam.

SEGON. Determinar, en conseqüència, que la Junta de Govern Local, presidida per l'alcaldessa, quedarà integrada pels regidors següents:

Sra. JOANA GOMILA LLUCH (PSM MxM)

Sr. JOSÉ LÓPEZ BOSCH (PSM MxM)

Sra. LAURA ANGLADA SEARA (PSM MxM)

Sra. MARIA JESÚS BAGUR BENEJAM (PSM MxM)

Sra. NOEMÍ CAMPS VILLALONGA (PSIB-PSOE Ciutadella)

Sra. MARIA ALEXANDRA MOLL TALTAVULL (PSIB-PSOE Ciutadella)

Sr. SERGIO SERVERA MORENO (UP-GxC)

TERCER. Notificar aquesta resolució als regidors afectats, publicar-la al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i donar-ne compte en la primera sessió del Ple Municipal que se celebri.»

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

 

Ciutadella de Menorca, 21 d'octubre de 2021

L'alcaldessa Joana Gomila Lluch