Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 495733
Acord del Ple del Consell de Mallorca de 9 de setembre de 2021 de modificació de la plantilla del personal de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials corresponent a l’any 2021 (Expedient administratiu núm. 4/2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell de Mallorca, en data 9 de setembre de 2021, aprovà inicialment la proposta d'acord del President de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de modificació de la Plantilla del personal del IMAS corresponent a l'any 2021 (Expedient administratiu núm. 4/2021), que fou exposada al públic durant quinze dies hàbils, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 129, de 18 de setembre de 2021, en relació a la modificació de la Relació de llocs de feina de l'IMAS (Expedients administratius núm. 6/2021 i 7/2021), aprovada la Relació de llocs de feina mitjançant Acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 9 de setembre de 2021 i publicat l'Acord al BOIB núm. 129, de 18 de setembre.

El text de la proposta d'acord de la modificació de la plantilla és el següent:

«Proposta d'acord

Primer. APROVAR inicialment el projecte de modificació de la vigent plantilla de personal de l'IMAS de l'exercici 2021 expedient 4/2021, que tindrà efectes a partir del dia següent de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears dels expedients administratius 6/2021 I 7/2021 de modificació de la Relació de Llocs de Feina de l'IMAS, en els termes que es recullen a continuació i elevar-lo al Ple per acordar-se l'aprovació:

MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS DE L'EXERCICI 2021

ALLÀ ON DIU:

PERSONAL FUNCIONARI

ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL

SUBESCALA: GESTIÓ

CLASSE: TÈCNIC-A DE GRAU MITJÀ

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

TÈCNIC-A DE GRAU MITJÀ

A2

7

SUBESCALA: ADMINISTRATIVA

CLASSE: ADMINISTRATIU-IVA

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

ADMINISTRATIU-IVA

C1

10

ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

SUBESCALA: TÈCNICA

CLASSE: TÈCNIC-A SUPERIOR

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

TÈCNIC/A SUPERIOR

A1

51

METGE/METGESSA

A1

11

CLASSE: TÈCNIC-A AUXILIAR

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

GESTIÓ ECONÒMICA

C1

8

SUBESCALA: SERVEIS ESPECIALS

CLASSE: PERSONAL D'OFICIS / AJUDANT-A

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

AUXILIAR DE SERVEIS

C2

4

HA DE DIR:

PERSONAL FUNCIONARI

ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL

SUBESCALA: GESTIÓ

CLASSE: TÈCNIC-A DE GRAU MITJÀ

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

TÈCNIC-A DE GRAU MITJÀ

A2

6

SUBESCALA: ADMINISTRATIVA

CLASSE: ADMINISTRATIU-IVA

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

ADMINISTRATIU-IVA

C1

12

ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

SUBESCALA: TÈCNICA

CLASSE: TÈCNIC-A SUPERIOR

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

TÈCNIC/A SUPERIOR

A1

53

METGE/METGESSA

A1

12

CLASSE: TÈCNIC-A AUXILIAR

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

GESTIÓ ECONÒMICA

C1

6

SUBESCALA: SERVEIS ESPECIALS

CLASSE: PERSONAL D'OFICIS / AJUDANT-A

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

AUXILIAR DE SERVEIS

C2

2

AFEGIR A LA PLANTILLA ANY 2021:

ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

SUBESCALA: TÈCNICA

CLASSE: TÈCNIC-A SUPERIOR

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

INFORMÀTICA

A1

2

ELIMINAR/SUPRIMIR DE LA PLANTILLA ANY 2021:

ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

SUBESCALA: TÈCNICA

CLASSE: TÈCNIC-A SUPERIOR

CATEGORIES

GRUP

TOTAL

METGE/METGESSA PEDIATRE/A

A1

1

Segon. Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública de 15 dies hàbils comptadors de l'endemà de la data d'inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 112.3 de la llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, i també a l'art. 169 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.»

Transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap reclamació, s'entén aprovat definitivament l'acord anterior, segons preveu l'article 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, i l'article 169 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Contra aquest acord d'aprovació definitiva, que exhaureix la via administrativa, els interessats legitimats a què es refereix l'article 170.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, poden interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la publicació d'aquest acord. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant l'anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu pertinent.

 

Palma, 19 d'octubre de 2021

El conseller de Drets Socials i President de l'IMAS

 Javier De Juan Martín