Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 499331
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, relativa a la 2ª denegació de beques de la convocatòria SOIB Jove Beques d’Èxit per a l’estudi del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil que cursin segon, tercer o quart d’educació secundària de persones adultes (ESPA), durant el quadrimestre de febrer a juny de 2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, de 4 de juny de 2019, (BOIB núm. 77 d'11 de juny), es va aprovar la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a l'estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 16 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, per al període 2014-2020, i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, per al període 2019-2020.

2. D'acord amb el punt primer de l'annex 1 de la Resolució de la convocatòria esmentada, aquestes beques estan adreçades a les persones joves desocupades que cursin, entre d'altres, cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears per al període 2019-2020.

3. En data 22 de setembre de 2021 el cap de servei de Gestió de Programes d'Ocupació 5, amb el vistiplau de la cap del Departament de Gestió administrativa i jurídica, va emetre un informe desfavorable sobre la concessió de subvencions en concepte de beques en el marc de la convocatòria esmentada.

4. El mateix dia la directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears va emetre una proposta de resolució de denegació i se concedia un termini de 10 dies hàbils, comptador des del dia següent al de la data de la publicació de la proposta de resolució, per aportar les al·legacions, els documents o les informacions que consideressin convenients.

5. D'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015, les propostes de resolució es varen notificar a les persones interessades mitjançant publicació en la pàgina web del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, del 23 de setembre al 7 d'octubre de 2021. A data d'avui no s'ha presentat cap al·legació.

6. S'ha comprovat que les sol·licituds de les persones que es detallen en l'annex d'aquesta resolució no reuneixen els requisits per rebre la subvenció sol·licitada pels motius que s'hi expressen

Fonaments de dret

1.- Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, de 4 de juny de 2019, (BOIB núm. 77 d'11 de juny), per la qual s'aprova la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a l'estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 16 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, per al període 2014-2020, i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, per al període 2019-2020.

2.- L'article 2.2 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació del Texte consolidat del Decreto de aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol) estableix que el SOIB, per a l'acompliment dels seus fins, pot dur a terme, entre altres, les funcions necessàries per gestionar les polítiques actives d'ocupació; gestionar el conjunt de programes i mesures d'orientació, ocupació, formació i formació amb alternança amb l'ocupació, que tenen per objecte millorar les possibilitats d'accés a la col·locació de les persones desocupades en el mercat de treball, per compte propi o d'altri; l'adaptació de la formació i requalificació per a l'ocupació dels treballadors, així com les altres accions destinades a fomentar l'esperit empresarial, l'economia social i a millorar les condicions dels treballadors.

3.- D'acord amb els apartats g i i de l'article 9.4 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació del Texte consolidat del Decreto de aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol), és funció del president del SOIB autoritzar despeses, contreure obligacions i proposar pagaments del servei, així com concedir ajuts i subvencions.

4.- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, té per objecte la regulació del règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques (BOE 276, de 18 de novembre).

5.- El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre); té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions, la gestió de les quals correspon a l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears o a les entitats públiques que en depenen.

6.- D'acord amb l'article 39.7 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, les subvencions que es concedeixen en consideració a la concurrència d'una determinada situació en el perceptor, no requereixen cap altra justificació que l'acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la situació esmentada prèviament a la concessió, sense perjudici dels controls que es puguin establir per verificar-ne l'existència.

7.- Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, de 10 d'octubre de 2013, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació gestionades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 146, de 24 d'octubre).

8.- D'acord amb l'article 7.3 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, de 10 d'octubre de 2013, la selecció dels beneficiaris es pot dur a terme per procediments que no són de concurs quan no siguin necessàries la comparació i la prelació, en un únic procediment, de totes les sol·licituds entre si (d'acord amb l'article 17.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre)

9.- La Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat- Autònoma de les Illes Balears per l'any 2015, en la disposició final setena modifica l'article 1 de la Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, i el defineix com un organisme autònom dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, adscrit a la conselleria competent en matèria de treball.

10.- D'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), el SOIB està adscrit a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Denegar una subvenció en concepte de beca de la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil que cursin segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA), durant el quadrimestre de febrero a junio de 2020, a les persones i pels motius que consten en l'annex d'aquesta Resolució.

2. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contencios Administratiu de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 15 d'octubre de 2021

El director general de Model Econòmic i Ocupació Llorenç Pou Garcias Per delegació de competències del president del SOIB (Resolució de 9 de juliol 2019, BOIB núm. 94, d'11de juliol)

 

ANNEX

Núm. Expedient

NOM

LLINATGES

DNI

CENTRE EDUCATIU

MOTIU

ARTICLE

BESO2 110/2019-20

YAZMIN

AMIEL LEIVA

*****736M

S'ARENAL

No estar inscrit com a demandant desocupat al SOIB ni com a beneficiari al Sistema Nacional de Garantia Juvenil el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives.

5.1.b i c de l'annex

BESO2 107/2019-20

EMMA

BENITEZ TORRENT

*****149E

JOAN MIR I MIR-MAÓ

No estar inscrit com a beneficiari al Sistema Nacional de Garantia Juvenil el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives.

5.1.c de l'annex

BESO2 123/2019-20

MARIA

CAUDEPON JAIME

*****058G

ALCUDIA

No estar inscrit com a beneficiari al Sistema Nacional de Garantia Juvenil el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives.

5.1.c de l'annex

BESO2 142/2019-20

AICHA

MBITIL

*****119Z

AURORA PICORNELL

No estar inscrit com a beneficiari al Sistema Nacional de Garantia Juvenil el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives.

5.1.C de l'annex

BESO2 151/2019-20

JOSEP LUIS

TRUYOS MATEU

*****004C

LLEVANT-MANACOR

No estar inscrit com a beneficiari al Sistema Nacional de Garantia Juvenil el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives.

5.1.C de l'annex

BESO2 152/2019-20

JUANA MARIA

VIDAL GONZALEZ

*****640G

S'ARENAL

No estar inscrit com a beneficiari al Sistema Nacional de Garantia Juvenil el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives.

5.1.C de l'annex