Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MAÓ

Núm. 493469
Aprovació de les bases i la convocatòria de premis que regeixen la segona edició del concurs de tapes Tasta Maó 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 590602 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

Per Decret d'Alcaldia número 2021/DA/0003840, del dia 19/10/2021, s'han aprovat les bases i la convocatòria de premis que regeixen la segona edició del concurs de tapes Tasta Maó 2021.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria de les presents bases a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), a través del Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

El model normalitzat de sol·licitud es troba a la pàgina web de l'Ajuntament:

https://www.carpetaciutadana.org/web/portal.aspx?Con=Conexion002

D'acord amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria del text complet,  que es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria, d'acord amb les bases reguladores, és dinamitzar el sector de la restauració dins el nostre municipi, de manera que, a la vegada, sigui un reclam perquè, des d'altres indrets de l'illa, vulguin venir i participar-hi.

Finalitat

Que els bars, restaurants i establiments amb servei de restauració obert al públic, situats al terme de Maó (Sant Climent inclòs) puguin participar en el concurs de premis a les millors tapes, en les modalitats de categoria estàndard i categoria especial 50 anys d'Amics de s'Òpera i oferir tapes amb productes locals del municipi.

Participants

S'hi poden apuntar tots aquells bars, restaurants i establiments amb servei de restauració obert al públic, situats al terme de Maó (Sant Climent inclòs).

En qualsevol cas, no poden ser beneficiàries d'aquest premi les persones i entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes a l'art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

Dates i horaris del concurs

Les dates seran del 12 al 28 de novembre de 2021, de dijous a diumenge, en horari d'obertura dels bars, restaurants i establiments amb servei de restauració oberts al públic.

Requisits de les tapes a presentar

Cada establiment participant podrà participar amb un màxim de 2 tapes, que hauran d'elaborar amb les condicions que figuren a l'article 3 de les bases reguladores.

Termini i forma de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria de les presents bases a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), a través del Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i de la pàgina web de l'Ajuntament de Maó. El termini de presentació de sol·licituds serà improrrogable.

Les inscripcions hauran de presentar-se de manera individual, pel propietari/ària del bar, restaurant o establiment amb servei de restauració, a la web de l'Ajuntament de Maó:

https://www.carpetaciutadana.org/web/portal.aspx?Con=Conexion002.

Publicitat de les bases reguladores

Les bases es publicaran en el següent enllaç: https://www.ajmao.org/tauler/edictes.aspx?TIPO=01

Pressupost

Import de 2.500 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D01 4313 4840311.

Criteris objectius d'atorgament i quantia dels premis

Aquesta edició té una quantitat de premis econòmics directes per als establiments premiats, amb un total de 2.500 €, que s'atorgaran conforme als criteris estipulats a l'article 6 de les bases reguladores.

Pagament

S'abonarà el pagament en l'acte d'entrega dels premis.

Termini d'execució

El termini d'execució serà del 12 de novembre al 2 de desembre de l'any de la convocatòria.

Òrgans competents

L'òrgan competent per a la instrucció el procediment serà la persona responsable de l'Àrea de Dinamització Econòmica, que remetrà la proposta de resolució de concessió dels premis al tinent d'Alcaldia de Dinamització Econòmica i Festes.

Termini i forma de justificació

Condicions de les tapes guanyadores

Els establiments guanyadors es comprometen amb el concurs perquè la tapa guanyadora es mantengui al seu local durant un any.

Aportar els justificants necessaris per tal de poder comprovar les dades incloses en la sol·licitud de participació en aquest concurs.

Condicions sobre las tapes guanyadores

Els drets sobre la tapa pertanyen als mateixos establiments, però aquests autoritzen l'organització a fer ús de les imatges i del seu nom; així mateix, l'establiment es compromet a fer una breu explicació de la recepta i dels ingredients, per a l'edició que en realitzarà l'organització, en forma de llibret, que estarà a disposició a la pàgina web del concurs; també se n'editarà una quantitat limitada en format paper.

Jurat del concurs

El jurat del concurs estarà format per tres persones amb perfils professionals relacionats amb el món de la cuina i el producte local, i un quart membre que serà el públic assistent al concurs, mitjançant el vot popular. La proporció de cada jurat serà del 25% per a cada component del jurat. La valoració popular tindrà, en el seu conjunt, el restant 25%.

Entrega de premis i recomptes

- Els dies 29 i 30 de novembre, l'organització recollirà les capses dels establiments.

- L'1 de desembre es farà el recompte del jurat professional i popular, que s'emetrà en línia (streaming).

- El 2 de desembre, tindrà lloc l'acte de entrega oficial de premis als establiments guanyadors.

Concurs del jurat popular

Qualsevol persona major d'edat que consumesqui una tapa (o més) tindrà dret a participar al concurs, mitjançant la papereta de votació, conforme estableix l'article 12 de les bases de la convocatòria. A la pàgina del concurs, www.tastamao.com, es podrà trobar la llista dels premis que se sortejaran, amb una numeració que serà l'ordre del sorteig que es farà l'1 de desembre.

Promoció de la campanya

L'organització es compromet a facilitar material publicitari sobre el concurs a cada establiment participant.

També es compromet a publicar tots els establiments participants i les seves tapes a la pàgina oficial del concurs, www.tastamao.com, i a editar uns fulls de mà informatius (14.000 exemplars) de les tapes participants, que es distribuiran per totes les cases de Maó.

El concurs durà a terme una campanya publicitària a les xarxes socials oficials de l'Ajuntament; també s'emetran falques publicitàries a les emissores locals i una campanya a tota l'illa.

Supervisió i compliment de las bases

Durant el desenvolupament del concurs, l'organitzador del concurs (Ajuntament de Maó) es reserva el dret de poder comprovar —en qualsevol moment del desenvolupament del concurs i sense avís previ— que els establiments participants compleixen les condicions d'aquestes bases, acceptades per aquests en el moment de la seva inscripció. Aquells establiments inscrits que no complesquin les bases seran exclosos del concurs mitjançant un comunicat que emetrà l'organització, informant-ne els consumidors/ores.

Revocació i reintegrament del premi

En cas d'incompliment, s'haurà de reintegrar la quantitat rebuda, conforme estableix l'article 16 de les bases reguladores.

Infraccions i sancions

El règim d'infraccions i sancions administratives aplicables és el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Altres disposicions

Recursos administratius

L'acord pel qual s'aproven les bases i la convocatòria, i es concedeixen o deneguen les ajudes, no exhaureix la via administrativa i és susceptible d'interposició de recurs d'alçada davant l'alcalde.

Normativa general aplicable

En tot allò no previst expressament en aquestes bases regeixen les disposicions que siguin aplicables a l'Ajuntament de Maó en matèria de subvencions, especialment les contingudes en les normes següents:

a) Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 196 de 31 de desembre de 2005).

Altres dades d'obligat compliment

Mesures Covid

L'establiment concursant es compromet a seguir complint i a fer complir, durant aquest concurs, totes les mesures anticovid establertes; i també s'adaptarà al que calgui respecte a qualsevol novetat sobre aquesta matèria que pugui sorgir durant el mateix certamen.

S'ha de complir tot el disposen les bases que regulen aquesta convocatòria de premis, d'acord amb l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Maó, aprovada definitivament pel Ple d'aquesta corporació el 31/03/2016 i publicada en el BOIB el 25.01.2018.

 

Maó, en la data de la signatura electrònica (19 d'octubre de 2021)

L'alcalde Héctor Pons Riudavets