Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

Núm. 500149
Designació de batlessa accidental

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Resolució de l'Alcalde-President núm. 533 de data 22.10.2021 d'acord amb allò previst a l'article 47 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,

RESOLC

PRIMER.- DELEGAR en la 1era tinenta de batlessa Francisca Adriana Moll Sales, tots els assumptes i facultats atribuïts a aquesta Alcaldia dels dies 28, 29, 30 I 31 d'octubre de 2021 designant-la batlessa accidental.

SEGON.- NOTIFICAR aquesta resolució a l'interessat i fer-ho públic mitjançant anunci en el tauler de l'Ajuntament i en el BOIB.

Signat per mi,

 

Es Migjorn Gran, en la data de la signatura electrònica (22 d'octubre de 2021)

La batlessa

Antonia Camps Florit