Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 499320
Informe, proposta de Resolució/ Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears de 16 de setembre de 2021 per la qual es declara la caducitat i l’arxiu dels expedients presentats per les persones que consten en l’annex 1

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Amb data 18 de maig de 2021 (BOE núm. 118), es va publicar la notificació de sol·licitud de requeriment de documentació motivat per la retrocessió del pagament de la sol·licitud d'ajuts de transport, discapacitat i/o a favor de les persones que consten en l'annex 1 d'aquesta resolució. En aquesta notificació es va advertir que si no es presentava la documentació en un termini de tres mesos es dictaria resolució de caducitat i d'arxiu del procediment.

2. El termini de tres mesos, abans esmentat, ha finalitzat sense que els interessats que consten en l'annex 1 hagin presentat la documentació requerida.

Fonaments de dret

1. L'article 9.4.i) del Decret 37/2015, de 22 de maig, d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, preveu entre les funcions del president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, la concessió d'ajuts i subvencions.

2. L'article 73 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que “Els tràmits que hagin d'executar els interessats s'han de realitzar en el termini de deu dies a partir de l'endemà de la notificació de l'acte corresponent, excepte en el cas en què la norma corresponent fixi un termini diferent, (...) les persones interessades que no compleixin el que disposen els apartats anteriors, se'ls pot declarar que han perdut el seu dret al tràmit corresponent. No obstant això, s'ha d'admetre l'actuació de l'interessat, que produeix els seus efectes legals si es produeix abans o dins del dia en què es notifiqui la resolució en la qual es consideri que el termini ha transcorregut”

3. L'article 95.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, disposa que en els procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada, quan el procediment es paralitza per causa que sigui imputable a aquesta, l'Administració li ha d'advertir que, transcorreguts tres mesos, se'n produirà la caducitat. Consumit aquest termini sense que el particular requerit realitzi les activitats necessàries per reprendre la tramitació, l'Administració ha

d'acordar l'arxivament de les actuacions i ha de notificar-ho a la persona interessada. Contra la resolució que en declari la caducitat, són procedents els recursos pertinents. No es pot acordar la caducitat per la simple inactivitat de la persona interessada en la formalització de tràmits, sempre que no siguin indispensables per dictar la resolució. Aquesta inactivitat no té cap més efecte que la pèrdua del dret a aquest tràmit.

4. L'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estableix que els actes administratius seran objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada procediment o quan ho aconsellin raons d'interès públic apreciades per l'òrgan competent.

Conclusió

Per l'exposat, s'informa favorablement la declaració de la pèrdua del dret al tràmit i la caducitat del procediment de referència, així com l'arxivament dels expedients, en haver transcorregut el termini de tres mesos des de que l'Administració va requerir els interessats perquè aportassin la documentació necessària per poder fer el pagament de la subvenció concedida, sense que l'hagin aportat.

Palma, 16 de setembre de 2021

El cap del Servei de Gestió de                                                                   Vist-i-plau,

Programes  d'Ocupació 5                                                                            La cap del Departament de Formació i Ocupació

Gabriel Oliver Crespí                                                                                 Catalina Rosa Pons Taberner

 

Proposta de Resolució

Atès l'informe del cap del Servei de Gestió de Programes d'Ocupació 5 amb el vist-i-plau de la cap del Departament de Formació i Ocupació, propòs al conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears que dicti una resolució en els termes següents:

1. Declarar la pèrdua del dret al tràmit i la caducitat del procediment de referència en haver transcorregut el termini de tres mesos des de que l'Administració va requerir a l'interessat perquè aportàs la documentació necessària per poder fer el pagament de la subvenció concedida, i no l'ha aportat.

2. Ordenar l'arxivament dels expedients relatius a les sol·licituds presentades per les persones que consten en l'annex 1.

3. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, d'acord amb el que disposa l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció Contenciosa Administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la resolució, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE núm. 167, de 14 de juliol).

 

Palma, 16 de setembre de 2021

La directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears Pilar Ortiz Vilar

Conforme amb la proposta, en dict resolució El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB Per delegació de competències (Resolució de 09/07/2019 BOIB núm. 94, de 11 de juliol) El director general de Model Econòmic i Ocupació Llorenç Pou Garcias

 

 

ANNEX 1

DNI/NIE

Apellidos y Nombre

Curso

Importe

*933L

BARBU, BIANCA-CRISTINA

1966/2014

25,50 €

*291S

SÁNCHEZ COLL, JULIA

1013/2014

58,50 €

*0872

BISLAO, SL

PNL

360,00 €

*615V

RANIOLO, LAURA ANDREA

 

133,12 €

*369L

PERELLÓ PASCUAL, VANESA

 

519,09 €

*6708

DISTRIBUCIONES PAL 2002, SL

PNL

240,00 €