Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 498114
Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria durant el segon quadrimestre de l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

L'article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, disposa que els òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han de trametre al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis de col·laboració subscrits en el quadrimestre anterior, tant si és amb una altra administració pública com amb una entitat privada.

Fonaments de dret

Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Medi Ambient i Territori que dicti una resolució en els termes següents:

Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el següent conveni de col·laboració subscrit per la Conselleria de Medi Ambient i Territori durant el segon quadrimestre de l'any 2021:

“Conveni entre l'Administració General de l'Estat, a través de la Presidència del Consell Superior Geogràfic, i l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a través de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, pel qual la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'integra en el sistema cartogràfic nacional”

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

 

Palma 30 de setembre de 2021

El conseller de Medi Ambient i Territori Miquel Mir Gual La secretària general proposant Catalina Inés Perelló Carbonell