Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Núm. 499770
Aprovació definitiva del projecte d’adequació de pistes esportives al Poliesportiu de Pollença

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Resolució de Batlia 2021/0983, de 17 de setembre de 2021, es va aprovar inicialment el projecte d'obra pública d'Adequació de pistes esportives al Poliesportiu de Pollença redactat per l'arquitecte Xavier Oliver Simarro (col·legiat COAIB 292.941)

Sotmès al tràmit d'informació pública per un termini de quinze dies mitjançant anuncis publicats al BOIB núm. 131, de 23 de setembre de 2021, al tauler d'anuncis de la seu electrònica i a la plana web d'aquest Ajuntament, sense que en el citat termini s'hagin presentat al·legacions ni suggeriments, l'al·ludit projecte ha quedat aprovat definitivament.

Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva publicació.

No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri oportú en defensa d'interessos legítims. Tot això d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Pollença, 21 d'octubre de 2021

El batle Bartomeu Cifre Ochogavia