Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)

Núm. 499481
Correcció d’errades advertides en la publicació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2019 i per a l’any 2020 de Serveis Ferroviaris de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

D'acord amb l'article 56.3 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i amb l'article 19 del Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears, es poden esmenar aquests tipus d'errors.

En el BOIB núm. 174, de 28 de desembre de 2019, es va publicar l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2019 de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

En el BOIB núm. 43, de 26 de març de 2020, es va publicar l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2020 de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

S'ha detectat una errada en el càlcul de la taxa de reposició per als anys 2019 i 2020, que convé rectificar.

Per això es rectifica l'error comès en el càlcul de les taxes de reposició publicades en els butlletins oficials de les Illes Balears núm.174, de 28 de desembre de 2019, i núm. 43, de 26 de març de 2020, en el sentit següent:

On hi diu:

 

ANNEX I

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2019

 

Plà estabilització

P. Interna

Torn Lliure

Torn lliure (taxa de reserva per a discapacitats)

Total

Consumeix taxa

22

10

25

2

59

27

Hi ha de dir:

ANNEX I

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2019

 

 

Pla Estabilització

P. Interna

Torn Lliure

Torn lliure (taxa de reserva per a discapacitats)

Total

Consumeix taxa

22

10

26

2

60

28

On hi diu:

ANNEX I

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2020

 

OPE 2020

P. Interna

Torn lliure

Torn lliure (taxa de reserva per a discapacitats)

Total

Consumeix taxa

6

3

0

9

3

 

Hi ha de dir:

ANNEX I

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2020

 

OPE 2020

P. Interna

Torn lliure

Torn lliure (taxa de reserva per a discapacitats)

Total

Consumeix taxa

6

2

0

8

2

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica ( 21 d'octubre de 2021)

El director i gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca

Mateu Capellà Ribot