Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 497973
Delegació de les funcions de l'alcaldessa de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu els dies 16, 17 i 18 d'octubre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb l'establert a l'article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es fa públic pel coneixement general i efectes pertinents el Decret d'alcaldia de dia 15 d'octubre de 2021, i que es transcriu íntegrament a continuació:

“../..Sra. Maria del Carmen Ferrer Torres, Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, Eivissa, Illes Balears

Vist que la Sra. Alcaldessa s'absentarà de l'illa des del dia 16 al 18 d'octubre de 2021, ambdós inclosos, correspon als Tinents d'Alcalde, com a tals, substituir en la totalitat de les seves funcions i per l'ordre del seu nomenament, a l'Alcaldessa, en els casos d'absència, malaltia o impediment que impossibiliti a aquesta per l'exercici de les seves atribucions, així com exercir les funcions de l'Alcaldessa als supòsits de vacant en la Alcaldia fins que prengui possessió el nou Alcalde.

En virtut del que es disposa en els articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i d'acord amb els articles 44 i 47 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1968, de 28 de novembre.

DISPOSO

PRIMER.- Delegar la totalitat de les funcions d' Alcaldia-Presidència en el Primer Tinent d'Alcalde d'aquest Ajuntament, Sr. MIGUEL TUR RUBIO, des del dia 16 al 18 d'octubre de 2021, ambdós inclosos, sense perjudici de la seva pròrroga en cas de no reincorporació d'aquesta Alcaldia en la data indicada.

SEGON.- Traslladar la present resolució a l'interessat, als grups municipals i a les àrees i serveis de l'Ajuntament.

TERCER.- Donar compte de la present Resolució en la següent sessió plenària.

QUART.- Publicar la present resolució en el BOIB../..”

 

Santa Eulària des Riu, signat digitalment (19 d'octubre de 2021)

L'alcaldessa María del Carmen Ferrer Torres