Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 495605
Acord del Ple de l’Ajuntament de Santa Margalida de dia 30 de setembre de 2021, sobre aprovació de la cessió gratuïta al Servei de Salut de les Illes Balears dels terrenys bé patrimonial de titularitat municipal per a destinar a construir la nova UBS de Santa Margalida

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida en sessió ordinària duta a terme dia 30 de setembre de 2021, va adoptar el següent acord:

«Antecedents de fet

1. En data 23 de novembre de 2020, es va adoptar l'acord del Consell de Govern pel qual es declararen com a inversions d'interès autonòmic, les intervencions previstes per als nous centres de salut, unitats bàsiques de salut i servei d'urgència d'atenció primària (SUAP) a Mallorca; entre les quals hi consta al construcció d'una nova unitat bàsica en el municipi de Santa Margalida, situat en el solar amb referència cadastral 9250708ED0995S0001US:

«Primer. De conformitat amb l'article 7 del Decret llei 1/2018, en relació amb l'article 5 de la Llei 4/2010, de 16 de juny, declarar Inversió d'interès autonòmic les intervencions previstes següents:

2. La construcció d'una nova unitat bàsica de salut en el municipi de Santa Margarida, situat en el solar amb referència cadastral 9250708ED0995S0001US»

2. En el BOIB núm. 199 de data 24 de novembre de 2020, es va publicar l'esmentat acord.

3. Atès que dins l'expedient consta:

Document

Data/Núm.

Observacions

L'acord d'interès autonòmic de 23/11/2020 el qual ja justifica la finalitat pretesa i la redundància en benefici dels ciutadans del Municipi, en consideració de memòria justificativa

Acord de data 23/11/2020 i BOIB 199 de 24/11/2020

-

Informe tècnic

30/07/2021

Favorable

Certificat de l'Inventari de béns

03/08/2021

Alta i fitxa

Informe d'Intervenció

09/08/2021

Favorable

Informe de Secretaria

18/08/2021

Favorable

Tràmit d'informació pública

12/08/2021-02/09/2021

Sense la presentació d'al·legacions

Certificat del Registre de la Propietat

18/08/2021

Acreditatiu de titularitat i de inscripció registral

De conformitat amb l'article 22.2 p) i 47.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, s'eleva la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER-. Cedir gratuïtament i de forma definitiva al Servei de Salut de les Illes Balears, Conselleria de Salut i Consum, el terreny bé patrimonial de titularitat municipal amb referència cadastral 9250708ED0995S0001US; perquè es destini a l'ús de construcció de la nova unitat bàsica de salut a Santa Margalida.

SEGON.- Determinar la reversió automàtica al patrimoni d'aquest Ajuntament del bé cedit gratuïtament, si no és destinat a l'ús previst en el terme màxim de cinc anys, i deixa de ser-ho en tot cas posteriorment en el transcurs dels trenta anys propers.

TERCER.- Anotar la cessió gratuïta a l'Inventari Municipal de Béns a aquest efecte d'actualitzar-ho.

QUART.- Facultar al batle perquè subscrigui totes les actuacions que es derivin de l'expedient, entre elles la signatura de l'Escriptura pública de cessió del bé.

CINQUÈ.- Notificar el present Acord a l'Entitat beneficiària, que haurà de comparèixer al moment que sigui emplaçat per procedir a elevar a Escriptura pública la cessió referida.

SISÈ.- Remetre la documentació necessària al Registre de la Propietat perquè efectuïn els oportuns assentaments registrals segons la Legislació hipotecària.

SETÈ.- Remetre certificat de l'acord de cessió gratuïta a l'autoritat competent de la Comunitat Autònoma (Direcció General de Funció Pública) a l'efecte de la presa de coneixement de la cessió del bé patrimonial d'acord amb l'article 109.2 RBEL.»

El que es publica per al seu coneixement i efectes oportuns

 

Santa Margalida, amb data de la signatura electrònica (20 d'octubre de 2021)

El batle

Joan Monjo Estelrich