Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MANACOR

Núm. 496458
Modificació decret organitzatiu dels serveis administratius de l'Ajuntament de Manacor

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La batlia presidència a data 18 d'octubre de 2021, inscripció 3509/2021, ha dictat la resolució que seguidament es transcriu:

«DECRET DE MODIFICACIÓ DEL DECRET ORGANITZATIU DELS SERVEIS ADMINISTRATIUS DE L'AJUNTAMENT DE MANACOR

Antecedents

Avaluada la conveniència i oportunitat de modificar i actualitzar el vigent decret organitzatiu en el qual s'estructuren les diferents àrees de gestió de l'Ajuntament de Manacor, així com les diverses competències que exerceixen, per tal d'assolir un millor funcionament dels serveis municipals, i

Fent ús de les atribucions que em confereix l'article 41.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,

RESOLC

1. Introduir en el Decret organitzatiu dels serveis administratius de l'Ajuntament de Manacor, (aprovat per Decret de batlia núm. 2025/2019, de data 21 de juny de 2019, i publicat en el BOIB núm. 87, de data 2 de juliol de 2019), els canvis següents:

1.1: En l'apartat primer reanomenar les àrees 2, 4 i 5, en el sentit següent: 

- L'àrea d'Urbanisme i Habitatge passa a nomenar-se d'Urbanisme, Habitatge i Activitats.

- L'àrea d'Activitats i Serveis Generals passa a nomenar-se de Serveis Generals i Comunicació.

- L'àrea d'Economia, Hisenda i Promoció passa a nomenar-se de Promoció Econòmica.

1.2: En l'apartat de competències específiques de l'Àrea de Batlia i Interior:

 Afegir les matèries següents:

- Animals de companyia i cans perillosos.

- Participació ciutadana.

- Associacionisme.

- Voluntariat.

- Registre d'entitats ciutadanes.

- Agenda 2030: objectius de desenvolupament sostenible.

1.3: En l'apartat de competències específiques de l'Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Activitats:

Afegir les matèries següents: 

- Llicències de publicitat dinàmica i estàtica.

- Llicències d'activitat.

En el subapartat de Departaments, organismes autònoms i empreses adscrites, afegir:

Departaments:

- Llicències d'activitat.

1.4: En l'apartat de competències específiques de l'Àrea de Medi Ambient i Mobilitat:

Eliminar les matèries següents:

- Energies renovables i optimització d'energia.

- Enllumenat públic.

- Animals de companyia i cans perillosos.

Afegir la matèria següent:

- Benestar animal.

1.5: En l'apartat de competències específiques de l'Àrea de Serveis Generals i Comunicació:

Eliminar les matèries següents:

- Llicències de publicitat dinàmica i estàtica.

- Llicències d'activitat.

- Fires.

Afegir les matèries següents:

- Energies renovables i optimització d'energia.

- Enllumenat públic.

En el subapartat de Departaments, organismes autònoms i empreses adscrites, eliminar:

Departaments:

- Llicències d'activitat.

1.6: En l'apartat de competències específiques de l'Àrea de Promoció Econòmica:

Afegir la matèria següent:

- Fires.

1.7: En l'apartat de competències específiques de l'Àrea de Politiques transversals:

Eliminar les matèries següents:

- Participació ciutadana.

- Associacionisme.

- Voluntariat.

- Registre d'entitats ciutadanes.

2. Aprovar el text consolidat del Decret organitzatiu que queda redactat de la forma següent:

PRIMER- Crear i configurar en l'Ajuntament de Manacor, les Àrees de gestió o serveis que a continuació s'especifiquen, amb les competències i mitjans que per cada una es determinen, sota la direcció del batle:

1. Àrea de Batlia i Interior 

2. Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Activitats

3. Àrea de Medi Ambient i Mobilitat 

4. Àrea de Serveis Generals i Comunicació

5. Àrea de Promoció Econòmica

6. Àrea de Polítiques Transversals 

7. Àrea d'Educació, Cultura i Esports 

La titularitat de les àrees abans descrites correspon al batle i als tinents de batle que exerceixin les competències que se'ls hi atribueixin mitjançant l'oportú Decret de Batlia de delegació genèrica.

Així mateix, podran ser objecte de delegacions específiques en els regidors que no formin part de la Junta de Govern Local l'atribució de la responsabilitat en la direcció i gestió dels serveis que es determinin mitjançant l'oportú Decret de Batlia de delegació especial.

 

Les atribucions de cada Àrea són, genèricament, les relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia d'aquesta àrea de gestió municipal que la legislació vigent assigna als municipis.

A més d'aquestes atribucions generals, a cada Àrea li correspon a títol indicatiu i no limitatiu, l'exercici de les competències específiques sobre les següents matèries.

La relació de competències específiques assenyalada a cada Àrea podrà ser ampliada i completada mitjançant l'oportú Decret de Batlia de desenvolupament, que també podrà detallar el contingut i la forma de l'exercici d'aquestes atribucions. 

1. Competències específiques de l'Àrea de batlia i Interior

- Protocol

- Relacions institucionals

- Arxiu

- Patrimoni

- Protecció Civil.

- Prefectura superior de la Policia Local

- Seguretat Ciutadana

- Expedients sancionadors per infraccions en matèria de la Llei 4/15 orgànica de protecció de seguretat ciutadana i ordenança municipal del consum indegut de begudes alcohòliques a la via pública

- Regulació i ordenació del tràfic i de l'estacionament de vehicles en vies urbanes.

- Concessió o denegació de permisos de circulació per a vehicles especials en règim de transport especial

- Concessió o denegació de llicències per a la tinença i ús d'armes d'acord amb la legislació específica vigent

- Animals de companyia i cans perillosos.

- Participació ciutadana.

- Associacionisme

- Voluntariat

- Registre d'entitats ciutadanes

- Agenda 2030: objectius de desenvolupament sostenible

1.2 Departaments, organismes autònoms, i empreses adscrites:

1.2.1 Departaments: 

- Batlia. 

- Secretaria General.

- Assessoria Jurídica.

- Policia Local

Tot i l'adscripció directa dels departaments de Secretaria i Assessoria Jurídica a l'Àrea de Batlia, les funcions dels esmentats departaments s'estenen també a tota la resta d'àrees de gestió municipal atesa la naturalesa transversal de les funcions que duen a terme ambdós departaments municipals.

Sense perjudici del règim d'adscripció descrita, correspon a l'Àrea de Batlia, la coordinació de les diferents àrees de govern municipal

2. Competències específiques de l'Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Activitats 

- Planificació urbanística.

- Gestió urbanística.

- Disciplina urbanística.

- Llicències urbanístiques.

- Accés els nuclis de població

- Protecció i gestió del patrimoni històric

- Conservació i rehabilitació de l'edificació

- Promoció i gestió de la vivenda de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera

- Llicencies de publicitat dinàmica i estàtica

- Llicències d'activitat

 

​​​​​​​2.1 Departaments, organismes autònoms, i empreses adscrites:

2.2 Departaments:

- Urbanisme.

- Llicències d'activitat

3. Competències específiques de l'Àrea de Medi Ambient i Mobilitat

- Control i seguiment de la gestió i tractament de residus.

- Neteja viària

- Neteja d'edificis 

- Promoció i seguiment de la gestió del medi ambient.

- Control del manteniment de les zones enjardinades.

- Depuradores.

- Medi ambient urbà: parcs i jardins públics

- Edificis i pla d'usos de les escoles rurals.

- Benestar animal

- Mobilitat

- Gestió dels aparcaments.

- Subministrament d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.

- Vigilància de les activitats i usos que es duen a terme a les platges.

- Transport públic: taxis

3.1 Departaments, organismes autònoms, i empreses adscrites:

3.2. Departaments:

- Medi Ambient.

3.2.2. Empreses adscrites:

- Empresa de Serveis Municipal SA (SAM)

4. Competències específiques de l'Àrea de Serveis generals i Comunicació 

- Paviment de vies urbanes

- Ocupació de via pública.

- Manteniment de vies públiques, places, camins i edificis municipals.

- Serveis generals. Brigada municipal.

- Cementeri i policia sanitària mortuòria

- Informació i atenció al ciutadà

- Comunicació

- Energies renovables i optimització d'energia.

- Enllumenat públic

4.1 Departaments, organismes autònoms, i empreses adscrites:

4.2 Departaments:

- Serveis generals

- Cementeri

5. Competències específiques de l'Àrea de Promoció Econòmica 

- Gestió de l'activitat econòmica i financera municipal.

- Gestió del padró municipal d'habitants.

- Població.

- Cadastre.

- Sancions

- Noves tecnologies. Administració electrònica.

- Portal de transparència

- Protecció de dades

- Informàtica.

- Gestió i impuls de tota l'activitat relacionada amb el personal municipal.

- Contractació. Autoritzacions i concessions demanials i adquisició de bens immobles 

- Responsabilitat Patrimonial

- Gestió i promoció turística.

- Atenció i promoció dels interessos turístics de tots els nuclis del municipi.

- Promoció del turisme interior.

- Oficines turístiques.

- Gestió de l'explotació dels serveis de temporada a les platges

- Plaça d'abastament.

- Escorxador.

- Agricultura

- Fires

- Mercats

- Comerç

- Foment, disseny i promoció de l'empresa i de la indústria.

- Foment de l'ocupació

- Sanitat i Consum. Gestió del conveni “Consum a ca teva”

5.1 Departaments, organismes autònoms, i empreses adscrits:

5.2. Departaments:

- Intervenció. 

- Tresoreria.

- Informàtica.

- Recursos humans.

- Comerç

- Contractació

- Turisme

Tot i l'adscripció directa dels departaments d'Intervenció, Tresoreria i Informàtica a l'Àrea d'Economia i Recursos Humans, les funcions dels esmentats departaments s'estenen també a tota la resta d'àrees de gestió municipal atesa la naturalesa transversal de les funcions que duen a terme ambdós departaments municipals.

6. Competències específiques de l'Àrea de Polítiques Transversals

- Serveis Socials comunitaris bàsics

- Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en situació de risc d'exclusió social.

- Centres de dia

- Polítiques Igualtat

- Joventut.

- Política lingüística

6.1. Departaments, organismes autònoms, i empreses adscrits:

6.2. Departaments:

- Serveis Socials

6.3. Organismes autònoms:

- Escola Municipal de Mallorquí

7. Competències específiques de l'Àrea d'Educació, Cultura i Esports

- Cultura en general.

- Educació en general

- Biblioteques.

- Museus.

- Teatre i Auditori.

- Promocions culturals.

- Banda de música.

- Festes.

- Equipaments culturals

- Conservatori i Escola de Música

- Manteniment d'escoles i escoletes infantils

- Gent Gran.

- Horts Urbans

- Foment i promoció de l'esport.

- Instal·lacions esportives.

- Relació i cooperació amb organismes i entitats en ordre a la pràctica i foment de l'activitat esportiva.

7.1. Departaments, organismes autònoms, i empreses adscrites:

7.2. Departaments:

- Cultura

- Educació

- Festes

- Esports

7.3. Organismes autònoms:

- Institució Pública Antoni M. Alcover.

- Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor.

- Patronat Municipal d'Esports de Manacor.

SEGON. Els decrets de delegació corresponents establiran les competències generals que han de desenvolupar els titulars responsables de les àrees i serveis delegats en l'exercici de les atribucions que tenen conferides.

TERCER. En caràcter general els departaments adscrits a les àrees que composen l'estructura administrativa de l'Ajuntament de Manacor desenvoluparan la seva activitat sota el principi de cooperació interdepartamental amb l'objectiu de procurar l'eficiència dels serveis municipals que correspon prestar dintre l'estructura organitzativa general de la corporació i dels seus organismes dependents. 

QUART. El present decret entrarà en vigor el dia de la seva signatura, sense perjudici de la seva preceptiva publicació en el BOIB conformement amb el disposat a l'article 44.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

CINQUÈ. Difondre el contingut d'aquesta resolució, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment d'allò que disposen els articles 5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern»

 

Manacor, a data de la signatura electrònica (20 d'octubre de 2021)

El batle

Miquel Oliver Gomila