Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Ordre del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 20 d’octubre de 2021 per la qual es modifica l’Ordre del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 16 d’agost de 2021 per la qual s’aproven les funcions dels llocs de treball de personal funcionari de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica i dels ens del sector públic instrumental que hi estan adscrits

    Número d'edicte 10887 - Pàgines 41970-41971

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió ordinària celebrada l’1 d’octubre de de 2021 d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per la reordenació volumètrica de tres parcel·les al polígon industrial de can Teuet, TM Formentera

    Número d'edicte 10846 - Pàgines 41972-41983

  • AJUNTAMENT D'ARIANY

   • Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles

    Número d'edicte 10862 - Pàgines 41984-41989