Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Núm. 496275
Concessió de subvenció nominativa a favor de la Federació Balear de Caça any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Exp. 768285N: SUBVENCIÓ NOMINATIVA FEDERACIÓ BALEAR DE CAÇA 2021

El Ple del Consell Insular de Mallorca, dia 14 d'octubre de 2021, va acordar:

«Antecedents

1. El Pla Estratègic de Subvencions del Consell de Mallorca de l'exercici 2021 inclou una subvenció nominativa amb règim de concessió directa a favor de la Federació Balear de Caça per import de 35.000 € consignada a l'aplicació pressupostària 65.17226.48901 per al foment i gestió dels recursos cinegètics, en la implantació social de pràctiques sostenibles, en la formació i la promoció de la funció social de les societats de caçadors.

2. Al pressupost aprovat per l'any 2021 del Consell de Mallorca, a la partida pressupostària 65.17226.48901 s'ha inclòs un crèdit de trenta-cinc mil euros consignat per a aquesta subvenció nominativa.

3. La Federació Balear de Caça és una entitat sense ànim de lucre, d'interès públic i social, dedicada a la promoció i gestió de la caça, federació esportiva centrada en l'activitat mediambiental, i com a tal és una associació de caràcter privat amb funcions públiques de caràcter administratiu, que actua com a agent col·laborador de l'Administració pública, tal com ho defineix l'article 57.1 de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, essent l'única federació de caça de les Illes Balears.

Així mateix, conforme disposa l'article 55.3 de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de caça i pesca fluvial, la Federació Balear de Caça té el caràcter d'entitat col·laboradora amb l'administració competent en matèria de caça, en matèries de gestió cinegètica, conservació de les espècies de caça i foment de la formació i les bones pràctiques cinegètiques. Establint a més l'article esmentat que les entitats col·laboradores gaudiran de preferència en la concessió de subvencions per al desenvolupament de les seves activitats.

4. En data 19 de maig de 2021 i registre 18380/2021 la Federació Balear de Caça va lliurar una sol·licitud per a que li sigui concedida subvenció nominativa prevista al pressupost del Consell de Mallorca de l'any 2021 amb la finalitat de ser destinats a un projecte de millora divulgació i comunicació en l'àmbit cinegètic per un import de 14.979,80 €.

5. En data 28 de juny de 2021 es va requerir a la Federació per a que aportés documentació, el que ha dut a terme mitjançant escrit i documentació annexa presentat a través de registre dia 12 de juliol de 2021 i registre 28174/2021que posteriorment va ampliar amb escrit de presentat en data 25 d'agost de 2021, amb registre 34027/2021 en el qual la Federació Balear de Caça va demanar bestreta del cinquanta per cent de la subvenció sol·licitada i aportava nova documentació. Posteriorment, en data 2 de setembre de 2021 i registre 35136 va renunciar a la bestreta sol·licitada.

6. Consta a l'expedient crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'any 2021, en virtut del document RC amb núm. d'operació 220210018540 per un import global de 15.000,00 € i AD en provisional 920210012626 de 14.979,80 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.17226.48901 per dotar aquesta subvenció nominativa.

7. A l'expedient consta Informe de necessitat que justifica l'inici d'expedient per a concedir la subvenció sol·licitada de la secretària tècnica de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, de 27 d'agost de 2021.

8. Igualment, consta a l'expedient informe en el qual es justifica la idoneïtat de la justificació nominativa a la Federació Balear de Caça, de la mateixa data que l'informe de necessitat.

9. A l'expedient s'ha dictat resolució d'inici de l'expedient de concessió de la subvenció nominativa sol·licitada per la Federació Balear de Caça emesa pel conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de 14.09.2020.

10. En data 14.09.2020 consten emesos informe tècnic del cap del Servei de Caça i informe jurídic del El cap dels Serveis Administratius de Cooperació Local.

11. En data 21.09.2021 Intervenció Delegada de la Misericòrdia del Consell de Mallorca ha emès informe de fiscalització favorable

Fonaments de Dret

1. La Llei Orgànica 1/2007, de 1 de març, per la qual s'aprova l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (BOE Núm. 52, d'1 de març de 2007) i el Decret 106/2010, de 24 de setembre, sobre el traspàs als Consells Insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d'aquestes institucions insulars que actualment exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial (BOIB Núm. 142, de 30 de setembre de 2010).

2. La Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de caça i pesca fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d'abril de 2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, i la Llei 3/2013, de 17 de juliol, de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de caça i pesca fluvial (BOIB núm. 106, de 30 de juliol de 2013).

3. El Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, aprovat definitivament en data 9 de febrer de 2012 (BOIB núm. 30, de 25 de febrer de 2012).

4. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu a l'article 17 que les entitats locals aprovaran les bases reguladores de les subvencions mitjançant una ordenança general de subvencions o mitjançant una ordenança específica per a les distintes modalitats de subvencions.

5. El Ple del Consell de Mallorca en data 23 de desembre de 2016 aprovà definitivament l'Ordenança General de Subvencions (BOIB núm. 21 de 18 de febrer de 2017 i núm. 96, de 4 d'agost de 2018).

6. El Reglament orgànic del Consell de Mallorca (BOIB Núm. 89 de 19 de juliol de 2018) que a l'article 39.2 lletra k) estableix que entre les atribucions dels consellers executius es troba “Exercir qualsevol altre atribució que confereixi alguna disposició legal o reglamentària del seu departament.”

7. El Decret de Presidència del Consell de Mallorca pel qual es creen els departaments que n'han d'estructurar el govern de 06.07.2019 (BOIB núm. 92, de 09.07.2019) i el Decret de Presidència del Consell de Mallorca pel qual es creen les direccions insulars i les secretaries tècniques en què s'han d'estructurar els departaments de dia 12 de juliol de 2019, modificat pel decret de dia 18 de juliol de 2019, pel decret de dia 30 de novembre de 2020 i pel decret de dia 26 de gener de 2021, pel qual es creen les direccions insulars i les secretaries tècniques en què s'han d'estructurar els departaments (BOIB núm. 96, de dia 13 de juliol de 2019, BOIB núm. 100, de 20 de juliol de 2019, BOIB núm. 208, de 15 de desembre de 2020 i BOIB núm. 12, de 28 de gener de 2021).

8. Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca, de dia 9 de desembre de 2019, pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca, modificat pel decret de dia 6 de març de 2020, pel decret de dia 22 de maig de 2020, pel decret de dia 9 de juliol de 2020, pel decret de dia 10 de novembre de 2020, pel decret de 3 de desembre de 2020, pel decret de dia 26 de gener de 2021, pel decret de dia 13 de maig de 2021, pel decret de 20 de juliol de 2021 i pel decret de 6 d'agost de 2021 (BOIB núm. 167, de 12 de desembre de 2019; BOIB núm. 29, de 7 de març de 2020; BOIB núm. 95, de 28 de maig de 2020; BOIB núm. 131, de 25 de juliol de 2020; BOIB núm. 196, de 17 de novembre de 2020, BOIB núm. 208, de 15 de desembre de 2020, BOIB núm. 12, de 28 de gener de 2021; BOIB núm. 67, de 22 de maig de 2021; BOIB núm. 99, de 24 de juliol de 2021 i BOIB núm. 106 de 10 d'agost), que als articles 1 i 9 concreta les atribucions del conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local.

9. Les Bases d'execució del pressupost del Consell de Mallorca de 2021, apartat 23.1 i l'article 18.4.a) de l'Ordenança general de subvencions, aprovada per Acord del Ple de 23.12.2016, modificada per Acord del Ple de 14.06.2018 (BOIB núm. 21, de 18.02.2017 i núm. 96, de 04.08.2018), que estableixen que l'òrgan competent per concedir subvencions directes és el Ple del Consell Insular de Mallorca.

Vists els fets i fonaments jurídics esmentats, el Ple adopta el següent

 

ACORD

1. Concedir a la Federació Balear de Caça, amb CIF G07198500, l'import de 14.979,80 € en concepte de subvenció nominativa per la realització de l'activitat prevista per a l'any 2021 consistent en: “Projecte de millora divulgació i comunicació en l'àmbit cinegètic”.

2. Autoritzar i disposar la despesa a favor de la Federació Balear de Caça, amb CIF G07198500 i domicili a efectes de notificacions al carrer Cedre, núm. 13, CP 07009 de Palma, per un import de 14.979,80 € en concepte de subvenció per a l'any 2021 la realització del projecte presentat. Document RC amb núm. d'operació 220210018540 per un import global de 15.000,00 € i AD en provisional 920210012626 de 14.979,80 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.17226.48901

3. El període subvencionable és des de l'1 de gener de 2021 al 31 d'octubre de 2021.

4. En cap cas seran despeses subvencionables les despeses no incloses en el període subvencionable; els interessos deutors dels comptes bancaris; Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals; despeses de procediments judicials; despeses d'avituallament, sopars i dinars d'inauguracions, cloendes o altres celebracions; premis en metàl·lic per a participants.

5. Aquesta subvenció no és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que pugui rebre el beneficiari per al mateix projecte subvencionat, tenint en compte que la quantia subvencionada cobreix el cent per cent del projecte presentat per la Federació Balear de Caça

6. La Federació Balear de Caça, com entitat beneficiaria d'aquesta subvenció, ha de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament del programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de subvenció, en els termes establerts a l'Ordenança General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca, amb els logos, imatges que li proporcioni el Servei de Caça del Consell de Mallorca.

7. La Federació Balear de Caça, com a beneficiaria de la subvenció, d'acord amb el capítol II de l'Ordenança General de Subvencions, haurà de complir les següents obligacions i presentar la modalitat de justificació d'aquesta subvenció prevista a l'apartat a) de l'article 38, és a dir, amb el compte justificatiu de la despesa feta amb aportació de justificants de la depesa.

De conformitat amb l'article 39 de l'Ordenança General de Subvencions del CIM, el compte justificatiu de la despesa feta amb aportació de justificants ha d'incloure:

a) Una memòria d'actuacions en què es justifiquin les activitats realitzades, els resultats obtinguts i el compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció. Inclosa la de la publicitat de la subvenció, signada pel beneficiari.

b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats fetes, que ha de contenir:

- Una relació classificada de les despeses de l'activitat, signada per la persona beneficiaria, amb identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament (pagament efectuat en els termes que s'assenyalen en l'art. 48.2 d'aquesta Ordenança). En cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, se n'han d'indicar les desviacions esdevingudes.

- Original o copia acarada de les factures girades per tercers a la persona beneficiaria de la subvenció o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a que es fa referència paràgraf anterior, i la documentació a acreditativa del pagament.

- Declaració responsable de la persona beneficiaria de la subvenció mitjançant la qual acredita que les despeses relacionades en la memòria econòmica (hi ha constar una relació amb totes les factures i/o documents justificatius a que es refereix) corresponents sens dubte, a l'activitat subvencionada i s'hi inclouen despeses financeres, d'assessoria jurídica o financera, notarials, registrals, pericials, d'administració especifiques, o excepcionalment de garantia bancària; que estan directament relacionades amb l'activitat subvencionades i que son indispensables per a la preparació adequada o l'execució d'aquesta.

- Una relació detallada, signada per la persona beneficiària, dels fons propis i d'altres ingressos o subvencions que han finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència, o bé una declaració responsable de la persona beneficiària en què manifesti que no n'hi ha hagut.

- Declaració responsable de la persona beneficiaria o documentació acreditativa que el cost d'adquisició justificat no supera el valor de mercat.

- Declaració responsable de la persona beneficiaria que no recupera ni compensa l'Iva, si s'escau.

- Si escau, carta de pagament de reintegrament en cas de romanents no aplicats, així com dels interessos que se'n derivin.

8. De conformitat amb l'art. 48.2 de la Ordenança General de subvencions la documentació acreditativa del pagament segons la modalitat utilitzada per efectuar el pagament serà:

- Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari: a) Còpia del justificant de l'ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o ingrés, la data del document, l'import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament de la factura, les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura, respectivament i b) l'extracte del compte bancari de la persona beneficiària de l'ajuda en el qual figuri el càrrec d'aquesta transferència, quan no quedin acreditats els requisits assenyalats en el paràgraf anterior.

- Pagament mitjançant xec nominatiu: a) copia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que expedeixi la factura o document equivalent, sempre que estigui vençut, b) l' extracte del compte corrent del beneficiari de l'ajuda en el qual figuri el càrrec d'aquest xec o pagaré i c) certificat de l'entitat bancària en que consti el número de xec, l'import i la identificació de qui el cobra i la data de cobrament ( no serà precís presentar l'extracte del compte corrent si el certificat de l'entitat bancària inclou també la identificació del número de compte en que s'hagi carregat el xec i el titular del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda,

- Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars: a) Document acreditatiu del càrrec en compte de l'efecte mercantil i b) l'extracte del compte en què figuri el càrrec de l'efecte mercantil. Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o document similar emès per la entitat bancària que contingui: el titular i el número de compte en que s'ha carregat l'efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la lletra de canvi, la persona beneficiària, el concepte pel qual es realitza l'efecte mercantil, l'import de la lletra de canvi i la data d'emissió de la lletra i del seu abonament per lliurat.

- Pagament mitjançant targeta de crèdit: a) Tiquet de compra en què figuri el pagament amb targeta en cas que no figuri en la factura, b) extracte del compte en què figuri el càrrec del pagament amb targeta. L'extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol similar de l'entitat bancària, en què, com a mínim, consti el titular i el número del compte corrent en què es carrega el pagament de la targeta, la persona beneficiària, el concepte pel qual es fa la transferència i l'import i data de l'operació.

- Pagament mitjançant domiciliació bancària: a) Notificació bancària del càrrec i b) l'extracte bancari en què figuri el càrrec de la domiciliació. Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l'entitat bancària, en què consti el titular i número del compte corrent en que s'ha fet el càrrec i l'ordenant del càrrec, la persona beneficiària, el concepte pel qual es fa el càrrec i l'import i data de l'operació.

- Pagament en efectiu: a) rebut, signat i segellat pel proveïdor, en el qual s'ha d' especificar la despesa a què correspon el pagament, la data i l'expressió "rebut en metàl·lic". Sota la signatura ha de figurar el nom, llinatges i número de DNI de la persona que signa. Només es poden justificar en efectiu els pagaments de factures per un import no superior a 250 €, incloent-hi l'IVA, amb un màxim de 1.000 € per subvenció concedida.

9. El pagament de la subvenció es farà una vegada presentada correctament la justificació de la despesa.

10. La justificació es pot presentar pel beneficiari al més aviat possible, i, en tot cas, el darrer dia per lliurar-la és el 5 de novembre de 2021.

11. La subvenció que s'atorga és de caràcter voluntari i eventual, i es pot anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes en la llei o en aquestes clàusules. Les causes de revocació i les obligacions de reintegrament son les disposades als articles 37 i 40, respectivament, de la Lleis 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com els art. 56 i 57 de la vigent ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.

12. El regim d'infraccions i sancions es l'establert al Títol VI de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.

13. Supletòriament, en tot el que no es preveu al present acord, regiran la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei abans esmentada, i la vigent Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.

14. Notificar aquest acord a l'entitat interessada i remetre al BOIB i a la Base de dades Nacional de Subvenciones les dades relatives a la subvenció concedida per a la seva publicació.»

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, alternativament, els recursos següents:

a) Directament, el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre aquesta notificació.

b) El recurs de reposició potestatiu davant el Ple, en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de rebre aquesta notificació. Contra la desestimació expressa d'aquest recurs de reposició, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs de reposició.

Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu i no n'heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, sense limitació de temps.

No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (18 d'octubre de 2021)

El secretari

Antoni Benlloch Ramada