Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 499352
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la 1a concessió, i denegació de beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT per concedir beques per a l'estudi, per a persones desocupades de mes de 16 i menys de 30 anys, que siguin alumnes d’accions formatives finançades pel SOIB durant el període 2020-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant Resolució del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 20 de maig de 2021 (BOIB núm. 69, de 27 de maig), es va aprovar la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per concedir beques per a l'estudi, per a persones desocupades de mes de 16 i menys de 30 anys, que siguin alumnes d'accions formatives finançades pel SOIB durant el període 2020-2022.

2. D'acord amb l'apartat primer de l'annex de la Resolució de la convocatòria esmentada, aquestes beques estan adreçades a les persones joves desocupades inscrites en el SOIB que cursin accions formatives de formació professional per a l'ocupació finançades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears que hagin finalitzat després del 31 de juliol de 2020 i fins al 31 d'agost de 2022.

3. D'acord amb l'apartat 10 de l'annex de la Resolució de convocatòria esmentada, el SOIB ha de tramitar el pagament una vegada finalitzada cada acció formativa i haver comprovat d'ofici que la persona beneficiària compleix amb els requisits que estableix aquesta convocatòria.

4. Les persones beneficiàries que consten en l'annex I d'aquesta resolució han presentat una declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'administració de l'Estat.

5. S'ha comprovat que els alumnes que consten en l'annex I d'aquesta resolució estan al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb la Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que compleixen les obligacions que consten en el punt 5 de l'Annex de la Resolució de convocatòria i en la resta de normativa aplicable.

6. S'ha comprovat que les sol·licituds de les persones que es detallen en l'annex II d'aquesta resolució no reuneixen els requisits per rebre la subvenció sol·licitada pels motius que s'hi expressen.

7. En data 6 d'agost de 2021 el cap de servei de Gestió de Programes d'Ocupació 5, amb el vistiplau de la cap del Departament de Gestió administrativa i jurídica, va emetre un informe sobre la concessió i denegació de subvencions en concepte de beques en el marc de la convocatòria esmentada.

8. El mateix dia la directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears va emetre una proposta de resolució en la qual se concedia un termini de 10 dies hàbils, comptador des del dia següent al de la data de la publicació de la proposta de resolució, per aportar les al·legacions, els documents o les informacions que consideressin convenients, així com autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i proposar-ne el pagament a favor dels alumnes que consten a l'annex I d'aquesta resolució.

9. D'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015, les propostes de resolució es varen notificar a les persones interessades mitjançant publicació en la pàgina web del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, de l'11 al 24 d'agost de 2021

10. S'han presentat una sèrie d'al·legacions que es resoldran de manera individual en procediments separats

11. Des del Servei de Gestió de Programes d'Ocupació 5 s'ha revisat la proposta provisional de data 6 d'agost de 2021 i s'hi ha detectat una errada a l'annex I de persones beneficiàries de la subvenció, en concret en relació a la senyora Daniela Hernández Montes.

En conseqüència, s'elimina el seu expedient d'aquesta resolució i es tramitarà una nova proposta provisional de manera individual en un procediment separat.

12. Hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 76101 322D11 48000 00 21020 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any en curs.

Fonaments de dret

1. Resolució del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 20 de maig de 2021 (BOIB núm. 69, de 27 de maig), per la qual s'aprova la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per concedir beques per a l'estudi, per a persones desocupades de mes de 16 i menys de 30 anys, que siguin alumnes d'accions formatives finançades pel SOIB durant el període 2020-2022. cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, per al període 2014-2020, i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, per al període 2020-2021.

2. L'article 2.2 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació del Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol) estableix que el SOIB, per a l'acompliment dels seus fins, pot dur a terme, entre altres, les funcions necessàries per gestionar les polítiques actives d'ocupació; gestionar el conjunt de programes i mesures d'orientació, ocupació, formació i formació amb alternança amb l'ocupació, que tenen per objecte millorar les possibilitats d'accés a la col·locació de les persones desocupades en el mercat de treball, per compte propi o d'altri; l'adaptació de la formació i requalificació per a l'ocupació dels treballadors, així com les altres accions destinades a fomentar l'esperit empresarial, l'economia social i a millorar les condicions dels treballadors.

3. D'acord amb els apartats g i i de l'article 9.4 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació del Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol), és funció del president del SOIB autoritzar despeses, contreure obligacions i proposar pagaments del servei, així com concedir ajuts i subvencions.

4. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, té per objecte la regulació del règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques (BOE 276, de 18 de novembre).

5. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre); té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions, la gestió de les quals correspon a l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears o a les entitats públiques que en depenen.

6. D'acord amb l'article 39.7 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, les subvencions que es concedeixen en consideració a la concurrència d'una determinada situació en el perceptor, no requereixen cap altra justificació que l'acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la situació esmentada prèviament a la concessió, sense perjudici dels controls que es puguin establir per verificar-ne l'existència.

7. L'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març (BOE núm. 78, d'1 d'abril) per la que se desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació dins l'àmbit laboral (BOE núm. 217, de 10 de setembre), en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i la seva financiació, i estableixen les bases reguladores per la concessió de subvencions públiques i la seva financiació.

8. La concessió d'aquestes beques d'ha de fer de manera directa, prèvia sol.licitud de l'alumne, atès el que disposa l'article 23 de l'Ordre TMS/368/2019, de 7 de març, en relació amb l'article 6.5d) de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral i l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

9. La Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat- Autònoma de les Illes Balears per l'any 2015, en la disposició final setena modifica l'article 1 de la Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, i el defineix com un organisme autònom dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, adscrit a la conselleria competent en matèria de treball.

10. D'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears , (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2021), el SOIB està adscrit a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

11. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que “les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.

12. L'article 56.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix que “la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.”

Per tot això, dict la següent

​​​​​​​Resolució

1. Concedir una subvenció per un import total de 60.788 € en concepte de beca per assistència a les persones beneficiàries que consten en l'annex I d'aquesta Resolució.

L'import total de la beca que correspon a cada alumne s'ha de calcular d'acord amb el que estableix l'apartat 7 de l'annex de la Resolució del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 20 de maig de 2021 (BOIB núm. 69, de 27 de maig), (13 euros per dia d'assistència total).

2. Denegar la concessió de subvencions en concepte de beca per assistència a les persones que consten en l'annex II d'aquesta resolució.

3. Autoritzar i disposar la despesa per l'import global de 60.788 € a favor dels beneficiaris que consten en l'annex d'aquesta Resolució, amb càrrec a la partida pressupostària 76101 322D11 48000 00 21020 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.

4. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament per l'import global de 60.788 € a favor de les persones beneficiàries que consten en l'annex d'aquesta Resolució, amb càrrec a la partida pressupostària 76101 322D11 48000 00 21020 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.

5. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, 10 de setembre de 2021

El director general de Model Econòmic i Ocupació

Llorenç Pou Garcias

Per delegació de competències del president del SOIB

(Resolució de 9 de juliol 2019, BOIB núm. 94, d'11de juliol)

Documents adjunts