Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 499356
Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 21 d’octubre de 2021, per la qual es crea la Comissió de Seguiment per dur a terme la supervisió de la creació del nou Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.Mitjançant el Decret 107/2001, de 3 d'agost, es crea l'Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears (AMEIB) i se'n regula el funcionament, d'acord amb la definició del Consell Internacional dels Museus (ICOM).

2.El punt 2 de l'article 1 d'aquest mateix Decret estableix que l'Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears queda adscrit a la Conselleria d'Educació i Universitat, que també el gestiona.

3.El 10 de desembre de 2018 se signa el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Universitat, l'Ajuntament d'Inca i l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) per a la instal·lació del Museu de l'Educació de les Illes Balears a la ciutat d'Inca.

4.Mitjançant la Resolució de 21 de maig de 2021, es reconeix, a efectes administratius des de l'1 de gener de 2021, l'autonomia de gestió a l'AMEIB, amb codi de centre 07509017.

5.L'Ajuntament d'Inca cedeix a la Conselleria d'Educació i Universitat el pavelló número 7 del Quarter General Luque, ubicat a Inca, perquè sigui la nova seu de l'AMEIB. A dia d'avui, l'IBISEC ja ha iniciat les obres de reforma d'aquest espai, que tendran una durada màxima de devuit mesos.

6.Aprofitant el trasllat del museu, des de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional s'ha decidit aprofitar aquesta circumstància per dur a terme un projecte ambiciós i dotar l'AMEIB de la categoria que correspon a un museu d'aquestes característiques amb la creació d'un espai modern i d'acord amb els nous temps.

7.Per aquest motiu, és necessària la creació d'una comissió de seguiment encarregada del seguiment i supervisió de les tasques i acords que es derivin del procés de fundació de la nova seu de l'AMEIB.

Fonaments de dret

1.La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

2.Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Crear la Comissió de Seguiment per dur a terme la supervisió de la creació del nou Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears.

2.Establir les funcions de la Comissió de Seguiment, per determinar les actuacions o programes que cal dur a terme per assolir els objectius establerts en el pla museològic de l'AMEIB:

a)Marcar les directrius de la redacció del projecte museològic i fer el seu seguiment.

b)Establir les funcions i els serveis de l'AMEIB.

c)Revisar el programa institucional i les propostes de gestió.

d)Supervisar el pla arquitectònic de les noves instal·lacions.

e)Estudiar la idoneïtat de l'increment de col·leccions, documentació, investigació i conservació.

f)Supervisar el plantejament del discurs expositiu i dels recursos de comunicació.

g)Definir el tipus de públic, les visites i la programació d'activitats i pautes generals de difusió.

h)Establir l'estructura orgànica del centre.

i)Analitzar els recursos econòmics per gestionar el centre.

j)Totes les altres funcions que puguin sorgir al llarg de la creació de l'AMEIB.

3.Fixar la configuració de la Comissió de Seguiment, que ha d'estar formada, almenys, per les persones següents:

a)La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, o persona en qui delegui, que la presideix.

b)El director general de Planificació, Ordenació i Centres, o persona en qui delegui.

c)El secretari general de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, o persona en qui delegui.

d)El gerent de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), o persona en qui delegui.

e)La cap del Servei d'Innovació Educativa, o persona en qui delegui.

f)La cap de Secció del Servei d'Innovació Educativa, que actuarà com a secretària.

g)La cap del Servei de Coordinació d'Arxius, Biblioteques i Museus de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, o persona en qui delegui.

h)El cap del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, o persona en qui delegui.

Els membres titulars de la Comissió poden establir les suplències necessàries, d'acord amb el que s'estableix en l'article 13 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

4.Determinar el funcionament de la Comissió de Seguiment, la qual es reunirà sempre que la presidenta ho consideri necessari o a petició de la meitat dels seus membres.

Es podran crear subcomissions que es reuniran per tractar aspectes concrets de la creació del nou Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears.

5.Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que no exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que s'estableix a l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 21 d'octubre de 2021

La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Amanda Fernández Rubí