Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 493864
Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 18 d’octubre de 2021, relatiu a l’aprovació inicial de la proposta de modificacions, competència del Ple de la Corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2021 (suplement crèdits 02/2021) (exp. 0426- 2021-000016)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que el Ple del Consell Insular en sessió de caràcter ordinari de 18 d'octubre de 2021, adoptà, entre d'altres, l'acord d'aprovació provisional de l'expedient de modificació pressupostària en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent de tresoreria per a despesa general segons la liquidació del pressupost del l'exercici 2020, segons memòria que consta a l'expedient 0426/2021/000016 i d'acord amb el detall de la taula següent:

Aplicació

Descripció

Suplement de crèdit

5-15100-4670000

Aportacions a Consorcis (CDU)

54.122,32

870.00

Romanent de tresoreria despeses generals

54.122,32

 

TOTAL

54.122,32

Aquest expedient, amb tota la documentació que l'integra, romandrà de públic manifest en la Intervenció d'aquesta corporació (Plaça de la Biosfera, 5 de Maó, de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores), durant el termini de quinze dies hàbils següents al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a fi que, durant l'esmentat termini, les persones interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions que considerin escaients, en el Registre General d'aquest Consell, amb el benentès que, si no se'n presentés cap, es considerarà definitivament aprovat i es publicarà en el BOIB en els termes que estableix la legislació vigent. Així mateix es podrà consultar en la pàgina web del Consell Insular de Menorca (www.cime.es).

 

Maó, 20 d'octubre de 2021

Per delegació de la presidenta La secretària

Rosa Salord Olèo

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)