Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MANACOR

Núm. 497073
Modificació decret de delegacions de competències genèriques, especials i territorials

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La batlia presidència a data 18 d'octubre de 2021, inscripció 3527/2021, ha dictat la resolució que seguidament es transcriu:

«DECRET DE MODIFICACIÓ DEL DECRET DE DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES GENÈRIQUES, ESPECIALS I TERRITORIALS

Antecedents

Avaluada la conveniència i oportunitat de modificar i actualitzar el vigent decret organitzatiu en el qual s'estructuren les diferents àrees de gestió de l'Ajuntament de Manacor, així com les diverses competències que exerceixen, per tal d'assolir un millor funcionament dels serveis municipals, mitjançant Decret de batlia núm. 3509/2021, de data 18 d'octubre de 2021, s'ha procedit a dur a terme aquesta actuació.

Conseqüentment, resulta ara adient fer les adaptacions oportunes en les delegacions de competències genèriques, especials i territorials en què es distribueix la gestió dels serveis administratius municipals.

Per tota això, i fent ús de les atribucions que em confereixen els articles 41.2, 43 i 44 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,

RESOLC

1. Introduir en el Decret núm. 3875/2019, de data 20 de desembre de 2019, publicat en el BOIB núm. 4, de data 9 de gener de 2020, de delegacions genèriques, especials i territorials, els canvis següents:

1.1: En l'apartat primer de les delegacions genèriques reanomenar les àrees 1, 3 i 5, en el sentit següent: 

- L'àrea d'Urbanisme i Habitatge passa a nomenar-se d'Urbanisme, Habitatge i Activitats.

- L'àrea d'Activitats i Serveis Generals passa a nomenar-se de Serveis Generals i Comunicació.

- L'àrea d'Economia, Hisenda i Promoció passa a nomenar-se de Promoció Econòmica.

1.1.1: En l'apartat de la reanomenada Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Activitats (1a. Tinent de Batle, Sra. Núria Hinojosa Abenza):

 Afegir les matèries següents:

- Llicències de publicitat dinàmica i estàtica.

- Llicències d'activitat.

1.1.2: En l'apartat de l'Àrea de Medi Ambient i Mobilitat (2n. Tinent de Batle, Sr. Sebastià Llodrà Oliver):

Eliminar les matèries següents:

- Energies renovables i optimització d'energia.

- Enllumenat públic.

- Animals de companyia i cans perillosos.

Afegir la matèria següent:

- Benestar animal.

1.1.3: En l'apartat de la reanomenada Àrea de Serveis Generals (3n. Tinent de Batle, Sr. Carles J. Grimalt García):

Eliminar les matèries següents:

- Llicències de publicitat dinàmica i estàtica.

- Llicències d'activitat.

- Fires.

Afegir:

A més, la delegació conferida abasta també la matèria pròpia de l'Àrea de PROMOCIÓ ECONÒMICA següent:

- Fires.

1.1.4: En l'apartat de l'Àrea de Polítiques Transversals (5a. Tinent de Batle, Sra. Carme Gomila Domínguez):

Eliminar les matèries següents:

- Participació ciutadana.

- Associacionisme.

- Voluntariat.

- Registre d'entitats ciutadanes.

1.2: En l'apartat segon de les delegacions especials introduir les modificacions:

Allà on diu:

“- Sebastià Nadal Santandreu, la direcció, gestió i resolució dels assumptes inclosos en l'àrea de MEDI AMBIENT I MOBILITAT...”

Ha de dir:

“- Sebastià Nadal Santandreu, la direcció, gestió i resolució dels assumptes inclosos en les àrees de MEDI AMBIENT I MOBILITAT i SERVEIS GENERALS I COMUNICACIÓ...”

Allà on diu:

“- Cristina Capó Santandreu, la direcció, gestió i resolució dels assumptes inclosos en l'àrea d'ECONOMIA, HISENDA I PROMOCIÓ...”

Ha de dir:

“- Cristina Capó Santandreu, la direcció, gestió i resolució dels assumptes inclosos en l'àrea de PROMOCIÓ ECONÒMICA...”

Allà on diu:

“- Joan Gaià Mascaró, la direcció, gestió i resolució dels assumptes inclosos en les àrees d'ECONOMIA, HISENDA I PROMOCIÓ i la de POLÍTIQUES TRANSVERSALS..”.

Ha de dir:

“- Joan Gaià Mascaró, la direcció, gestió i resolució dels assumptes inclosos en les àrees de BATLIA I INTERIOR i la de PROMOCIÓ ECONÒMICA...:”

Afegir les matèries següents:

- Policia Local.

- Animals de companyia i cans perillosos.

- Seguretat Ciutadana.

- Expedients sancionadors per infraccions en matèria de la Llei 4/15 orgànica de protecció de seguretat ciutadana i l'ordenança municipal del consum indegut de begudes alcohòliques en la via pública.

- Regulació i ordenació del tràfic i de l'estacionament de vehicles en les vies urbanes.

- Concessió o denegació de permisos de circulació per a vehicles especials en règim de transport especial.

- Concessió o denegació de llicències per a la tinença i ús d'armes d'acord amb la legislació específica vigent.

Eliminar les matèries següents:

- Participació ciutadana.

- Associacionisme.

- Voluntariat.

- Registre d'entitats ciutadanes.

2. Aprovar el text consolidat del Decret de delegacions genèriques, especials i territorials que queda redactat de la forma següent:

I. DELEGACIONS GENÈRIQUES.- Delegar a favor dels membres de la Junta de Govern Local, i tinències de batlia que es relacionen, una delegació general d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les respectives Àrees d'actuació que s'indiquen, d'acord amb l'atribució funcional de competències de cada Àrea, i amb els camps d'actuació que a títol merament enunciatiu i no limitatiu, es recullen en el Decret de la batlia de 21 de juny de 2019 respecte de cada Àrea, sent les matèries de l'Àrea de Batlia i Interior competència d'aquesta batlia:

I. Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Activitats: Núria Hinojosa Abenza

II. Àrea de Medi Ambient i Mobilitat: Sebastià Llodrà Oliver

III. Àrea de Serveis Generals i Comunicació: Carles J. Grimalt García

IV. Àrea de Promoció Econòmica: Maria Antònia Truyols

V. Àrea de Polítiques Transversals: Carme Gomila Domínguez

VI. Àrea d'Educació, Cultura i Esports: Mateu Marcé Riera

- Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Activitats: 1a. Tinenta de Batlia, Sra. Núria Hinojosa Abenza, l'exercici de les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció de l'àrea d'URBANISME, HABITATGE I ACTIVITATS. Les facultats delegades comprenen l'exercici de les competències atribuïdes genèricament a l'esmentada àrea, relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia d'aquesta àrea de gestió municipal que la legislació vigent assigna als municipis. A més d'aquestes atribucions generals, li correspon a títol indicatiu i no limitatiu, l'exercici de les competències específiques sobre les matèries següents:

 • Planificació urbanística.
 • Gestió urbanística.
 • Disciplina urbanística.
 • Llicències urbanístiques.
 • Accés els nuclis de població
 • Protecció i gestió del patrimoni històric
 • Conservació i rehabilitació de l'edificació
 • Promoció i gestió de la vivenda de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera
 • Llicències de publicitat dinàmica i estàtica.
 • Llicències d'activitat

A més a més, la delegació conferida abasta també les matèries pròpies de l'Àrea de PROMOCIÓ ECONÒMICA següents:

 • Foment, disseny i promoció de l'empresa i de la indústria.
 • Foment de l'ocupació.

- Àrea de Medi Ambient i Mobilitat: 2r. Tinent de batlia, Sr. Sebastià Llodrà Oliver, l'exercici de les atribucions corresponents a la responsabilitat de l'àrea de MEDI AMBIENT i MOBILITAT. Les facultades delegades comprenen l'exercici de les competències atribuïdes genèricament a l'esmentada àrea, relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia d'aquesta àrea de gestió municipal que la legislació vigent assigna als municipis. A més d'aquestes atribucions generals, li correspon a títol indicatiu i no limitatiu, l'exercici de les competències específiques sobre les matèries següents:

 • Control i seguiment de la gestió i tractament de residus.
 • Neteja viària
 • Neteja d'edificis 
 • Promoció i seguiment de la gestió del medi ambient.
 • Control del manteniment de les zones enjardinades.
 • Depuradores.
 • Medi ambient urbà:parcs i jardins públics
 • Edificis i pla d'usos de les escoles rurals.
 • Benestar animal
 • Mobilitat
 • Gestió dels aparcaments.
 • Subministrament d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.
 • Vigilància de les activitats i usos que es duen a terme a les platges.
 • Transport públic: taxis

A més a més, la delegació conferida abasta també la matèria pròpia de l'Àrea de POLÍTIQUES TRANSVERSALS següents:

 • Política lingüística.

-  Àrea de Serveis Generals i Comunicació: 3r. Tinent de Batle, Sr. Carles J. Grimalt Garcia, l'exercici de les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció de l'àrea de SERVEIS GENERALS I COMUNICACIÓ. Les facultats delegades comprenen l'exercici de les competències atribuïdes genèricament a l'esmentada àrea, relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia d'aquesta àrea de gestió municipal que la legislació vigent assigna als municipis. A més d'aquestes atribucions generals, li correspon a títol indicatiu i no limitatiu, l'exercici de les competències específiques sobre les matèries següents:

 • Paviment de vies urbanes
 • Ocupaicó de via pública
 • Mateniment de vies públiques, places, camins i edificis municipals
 • Serveis generals Brigada municipal.
 • Cementeri i policia sanitària mortuòria
 • Informació i atenció al ciutadà
 • Comunicació.

- Energies renovables i optimització d'energia.

 • Enllumenat públic

A més a més, la delegació conferida abasta també la matèria pròpia de l'Àrea de PROMOCIÓ ECONÒMICA següents:

 • Fires

- Àrea de Promoció Econòmica: 4t Tinenta de batlia, Maria Antònia Truyols Martí, l'exercici de les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció de l'àrea de PROMOCIÓ ECONÒMICA. Les facultats delegades comprenen l'exercici de les competències atribuïdes genèricament a l'esmentada àrea, relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia d'aquesta àrea de gestió municipal que la legislació vigent assigna als municipis. A més d'aquestes atribucions generals, li correspon a títol indicatiu i no limitatiu, l'exercici de les competències específiques sobre les matèries següents:

 • Gestió de l'activitat econòmica i financera municipal.
 • Gestió del padró municipal d'habitants. Població.
 • Cadastre.
 • Noves tecnologies. Administració electrònica.
 • Portal de transparència
 • Protecció de dades
 • Informàtica.
 • Gestió i impuls de tota l'activitat relacionada amb el personal municipal.
 • Responsabilitat Patrimonial
 • Gestió i promoció turística.
 • Atenció i promoció dels interessos turístics de tots els nuclis del municipi.
 • Promoció del turisme interior.
 • Oficines turístiques.
 • Gestió de l'explotació dels serveis de temporada a les platges
 • Plaça d'abastament.
 • Escorxador.
 • Agricultura
 • Mercats
 • Comerç
 • Sanitat i Consum. Gestió del conveni “Consum a ca teva”

- Àrea de Polítiques Transversals: 5è Tinenta de batlia, Carme Gomila Domínguez, l'exercici de les atribucions corresponents a la responsabilitat de l'àrea de POLÍTIQUES TRANSVERSALS. Les facultats delegades comprenen l'exercici de les competències atribuïdes genèricament a l'esmentada àrea, relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia d'aquesta àrea de gestió municipal que la legislació vigent assigna als municipis. A més d'aquestes atribucions generals, li correspon a títol indicatiu i no limitatiu, l'exercici de les competències específiques sobre les matèries següents:

 • Serveis Socials comunitaris bàsics
 • Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en situació de risc d'exclusió social.
 • Centres de dia
 • Polítiques Igualtat
 • Joventut

- Àrea d'Educació, Cultura i Esports: 6è tinent de batle, Mateu Marcé Riera, l'exercici de les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció de l'àrea d'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Les facultats delegades comprenen l'exercici de les competències atribuïdes genèricament a l'esmentada àrea, relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia d'aquesta àrea de gestió municipal que la legislació vigent assigna als municipis. A més d'aquestes atribucions generals, li correspon a títol indicatiu i no limitatiu, l'exercici de les competències específiques sobre les matèries següents:

 • Cultura en general.
 • Educació en general
 • Biblioteques.
 • Museus.
 • Teatre i Auditori.
 • Promocions culturals.
 • Banda de música.
 • Festes.
 • Equipaments culturals
 • Conservatori i Escola de Música
 • Manteniment d'escoles i escoletes infantils
 • Gent Gran.
 • Horts Urbans
 • Foment i promoció de l'esport.
 • Instal·lacions esportives.
 • Relació i cooperació amb organismes i entitats en ordre a la pràctica i foment de l'activitat esportiva.

LES DELEGACIONS GENÈRIQUES COMPORTARAN: tant la facultat de dirigir els serveis corresponents inclosos en les respectives àrees, com les de gestionar-los en general, amb inclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.

En qualsevol cas, el contingut de la delegació genèrica conferida comprèn l'exercici de les competències generals següents:

1. Programar les polítiques municipals en les matèries de la seva competència, així com la representació i inspecció de l'àrea de la qual n'és titular.

2. Exercir l'autoritat respecte del personal de la seva àrea.

3. Garantir el compliment de les ordenances, els reglaments, els bans i altres disposicions legals que afectin al municipi, en l'àmbit de les competències de l'àrea.

4. Ordenar la tramitació dels expedients relatius a la seva àrea delegada i formular les propostes de resolució o acord que corresponguin, així com la resolució de l'expedient mitjançant decret.

5. Exercir les competències i facultats en matèria de contractació administrativa pública, privada i de caràcter patrimonial que la legislació de contractes de les Administracions Públiques assigna al batle com a òrgan de contractació, incloent l'adjudicació i formalització dels contractes corresponents.  

6.- Sol·licituds de subvencions en matèries relacionades amb cadascuna de les àrees i acceptació de les subvencions atorgades, justificació de les mateixes i si s'escau la interposició de qualsevol recurs derivats dels procediments de reintegraments incoats per l'Administració atorgant de la subvenció. 

7. Exercir la potestat sancionadora de les infraccions a les ordenances en els assumptes  que comporten la seva àrea, llevat que es tractin de matèries indelegables per llei o estigui atribuïda a altres òrgans. Aquesta facultat no abasta la resolució dels recursos interposats contra les resolucions adoptades per l'òrgan delegat, que corresponen a la Batlia.

II. DELEGACIONS ESPECIALS. Delegar als regidors i regidores que es relacionen a continuació una delegació especial  d'atribucions sobre els assumptes següents:

- Sebastià Nadal Santandreu, la direcció, gestió i resolució dels assumptes inclosos en les àrees de MEDI AMBIENT I MOBILITAT i SERVEIS GENERALS I COMUNICACIÓ, que a continuació s'especifiquen:

- Energies renovables i optimització d'energia.

- Enllumenat públic

- Neteja d'edificis 

- Subministrament d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.

- Vigilància de les activitats i usos que es duen a terme a les platges.

L'àmbit de la present delegació especial es correspon amb la gestió del serveis municipals assenyalats, i el regidor o regidora que tengui una delegació genèrica tindrà la facultat de supervisar l'actuació dels regidors i regidores amb delegacions especials per assumptes específics inclosos a la seva àrea.

- Cristina Capó Santandreu, la direcció, gestió i resolució dels assumptes inclosos en l'àrea de PROMOCIÓ ECONÒMICA, que a continuació s'especifiquen:

- Gestió de l'activitat econòmica i financera municipal.

- Gestió del padró municipal d'habitants. Població.

- Noves tecnologies. Administració electrònica.

- Portal de transparència

- Protecció de dades

- Informàtica

- Responsabilitat Patrimonial

- Plaça d'abastament

- Escorxador

- Agricultura

- Mercats

- Sanitat i Consum. Gestió del conveni “Consum a ca teva”

L'àmbit de la present delegació especial es correspon amb la gestió del serveis municipals assenyalats, i el regidor o regidora que tengui una delegació genèrica tindrà la facultat de supervisar l'actuació dels regidors i regidores amb delegacions especials per assumptes específics inclosos a la seva àrea.

- Joan Gaià Mascaró, la direcció, gestió i resolució dels assumptes inclosos en les àrees de BATLIA I INTERIOR i PROMOCIÓ ECONÒMICA, que a continuació s'especifiquen:

- Gestió i impuls de tota l'activitat relacionada amb el personal municipal.

- Policia Local (Departament)

- Animals de companyia i cans perillosos

- Seguretat Ciutadana

- Expedients sancionadors per infraccions en matèria de la Llei 4/15 orgànica de protecció de seguretat ciutadana i ordenança municipal del consum indegut de begudes alcohòliques a la via pública

- Regulació i ordenació del tràfic i de l'estacionament de vehicles en vies urbanes

- Concessió o denegació de permisos de circulació per a vehicles especials en règim de transport especial

- Concessió o denegació de llicències per a la tinença i ús d'armes d'acord amb la legislació específica vigent

L'àmbit de la present delegació especial es correspon amb la gestió del serveis municipals assenyalats, i el regidor o regidora que tengui una delegació genèrica tindrà la facultat de supervisar l'actuació dels regidors i regidores amb delegacions especials per assumptes específics inclosos a la seva àrea.

- Artur Aguiló Frau la direcció, gestió i resolució dels assumptes inclosos en l'àrea d'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS que a continuació s'especifiquen:

- Festes

- Gent Gran

- Foment i promoció de l'esport

- Instal·lacions esportives

- Relació i cooperació amb organismes i entitats en ordre a la pràctica i foment de l'activitat esportiva

L'àmbit de la present delegació especial es correspon amb la gestió del serveis municipals assenyalats, i el regidor o regidora que tengui una delegació genèrica tindrà la facultat de supervisar l'actuació dels regidors i regidores amb delegacions especials per assumptes específics inclosos a la seva àrea.

LES DELEGACIONS ESPECIALS CONFERIDES es circumscriuen a l'estudi, direcció interna i gestió de la matèria relacionada amb l'àmbit d'actuació definit, inclosa la firma de documents de tràmit, però sense incloure en cap cas la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.

III. DELEGACIONS ESPECIALS TERRITORIALS. 

Delegar en el regidor Sebastià Nadal Santandreu, la gestió, atenció i seguiment per a la millora dels serveis públics en els nuclis de Porto Cristo, Cala Anguila, Cala Magrana, Cala Mendia, s'Estany den Mas, s'Illot, Cala Morlanda, Cales de Mallorca i Cala Murada.

Les delegacions especials territorials conferides es circumscriuen a l'estudi i proposta de les matèries relacionades amb l'àmbit d'actuació territorial definit, inclosa la firma de documents de tràmit, així com d'execució, control i seguiment dels actes i acords municipals que tinguin incidència en el concret àmbit territorial, però sense incloure en cap cas la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. 

PER A TOTES LES DELEGACIONS GENÈRIQUES, ESPECIALS I TERRITORIALS

1. Les competències delegades s'exerciran d'acord amb el que preveuen els articles 43 a 45 del ROF i en els termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en cap altre òrgan o membre de la corporació. Els delegats i delegades hauran de mantenir informada a la batlia de la gestió de la competència delegada i dels actes o disposicions que ha dut a terme en virtud de la delegació. Igualment hauran de informar a la batlia amb caràcter previ a l'adopció de decisions de trascendència, en els termes de l'article 115 ROF.

Les resolucions que s'adoptin per delegació, que seran immediatament executives i presumptament legítimes, i s'entendran dictades per aquesta batlia com a titular de la competència originària.

2. De conformitat amb l'article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes delegacions tindran efectes des de l'endemà de la data d'aquesta resolució i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'avocació d'aquesta batlia. 

En cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències aquesta alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat d'avocació, en base a la present resolució, sense necessitat d'una nova resolució expressa en aquest sentit.

IV.  Donar compte de la present resolució al Ple en la sessió extraordinària que es convoqui de conformitat amb l'article 38 ROF; notificar-la personalment als designats i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d'anuncis de l'ajuntament, en compliment del que disposa l'article 44.2 del Reial Decret 2568/1986 , de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i difondre-la, d'acord amb el principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern.

V.  Comunicar aquesta resolució a tots els regidors i regidores afectats i als responsables dels diferents serveis municipals, per al seu coneixement i efectes, entenent-se acceptada la delegació de competències de forma tàcita, si dintre del termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació de la resolució, el destinatari no fa manifestació expressa davant l'òrgan delegant de que no accepta la delegació, segons el que estableix l'article 114 del ROF.

 

Manacor, data de la signatura electrònica (20 d'octubre de 2021)

El batle Miquel Oliver Gomila