Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE TURISME I ESPORTS

Núm. 493938
Resolució per concedir i reconèixer les subvencions derivades de la convocatòria de subvencions destinades a famílies consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció dels nins i nines a activitats esportives i de lleure d’estiu en l’any 2020 en l’illa de Mallorca, a través de l’entitat col·laboradora Ajuntament d’Alaró

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 507938

En data 3 de setembre de 2021, el conseller executiu de Turisme i Esports va dictar la  resolució següent:

«Antecedents

1. El 27 de maig de 2020 el Consell Executiu del Consell de Mallorca va aprovar la convocatòria de subvencions destinades a famílies consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció dels nins i nines a activitats esportives i de lleure d'estiu en l'any 2020 en l'illa de Mallorca a través d'entitat col·laboradora, així com el conveni marc que regirà la gestió de les subvencions; modificada per Acord de Consell Executiu d'1 de juny de 2020. Extracte publicat al BOIB núm. 103, de 6 de juny de 2020:

2. L'Ajuntament d'Alaró, va ser nomenat entitat col·laboradora i es va signar el conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca en data 26 de juny de 2020.

3. El 15 de juliol de 2020, el conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública va resoldre aprovar una bestreta del 100% de l'import  assignat a l'Ajuntament d'Alaró, i ordenar el seu pagament  en concepte de bestreta no pressupostari (10044) per l'import de 12.000 €, com a finançament necessari per poder dur a terme l'objecte de la convocatòria.

4. L'Ajuntament d'Alaró, com entitat col·laboradora ha presentat dins termini la documentació justificativa per un import total de 12.000 €, i el centre gestor del Departament de Turisme i Esports ha emès informe favorable de la documentació justificativa.

5. Atesa la diferència entre els fons bestrets i abonats a l'Ajuntament i el total justificat amb beneficiaris per part de l'Entitat col·laboradora és de 0 €, no s'ha de retornar al Consell de Mallorca cap quantitat, de conformitat amb el previst en la clàusula novena del Conveni de col·laboració.

6. Atès que es tracta de compromisos de despeses adquirits en exercicis anteriors,  s'aplicaran als crèdits dels pressupost vigent d'acord amb el que estableix l'art. 176.2 b) del RDL 2/2004, de 5 de març i l'art. 26.2 b) del RD 500/1990, de 20 d'abril.

7. El dia 1 de setembre de 2021 la Intervenció delegada ha emès l'informe de fiscalització.

Fonaments de dret

1. Decret 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

2. L'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca.

3. Convocatòria de subvencions destinades a famílies consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció dels nins i nines a activitats esportives i de lleure d'estiu en l'any 2020 en l'illa de Mallorca, a través d'entitat col·laboradora (BOIB núm. 103, de 6 de juny de 2020).

4. Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament d'Alaró.

5. L'article 39.2 h) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca.

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

1. Concedir les subvencions als beneficiaris que figuren a la taula en el que consta l'import individualitzat i NIF i que sumen un import total de 12.000 €, en el marc de la convocatòria de subvencions consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció dels nins i nines a activitats esportives i de temps lleure d'estiu en l'any 2020 a l'illa de Mallorca, a través d'entitat col·laboradora.

NOM BENEFICIARI

LLINATGES BENEFICIARI

NIF

SUBVENCIÓ

DATA PAGAMENT

**************

AGUILERA

Y7393442Z

225,00 €

03/08/2020

**************

ALHO

X2998331M

420,00 €

03/08/2020

**************

BIBILONI MATEU

78212466-T

75,00 €

03/08/2020

**************

BOIXO JENSEN

43062850-L

125,00 €

03/08/2020

**************

CALVIERE

X2777176H

150,00 €

03/08/2020

**************

CAÑELLAS BELTRÁN

43168217-T

150,00 €

03/08/2020

**************

COLL BOTA

43129347-T

150,00 €

03/08/2020

**************

FIOL PUIG

43072090-J

350,00 €

03/08/2020

**************

FORJAN STIER

36149449-G

150,00 €

03/08/2020

**************

FUSTER VICENS

18236825-X

450,00 €

03/08/2020

**************

GORGOSO POU

43118632-A

225,00 €

03/08/2020

**************

KOCH

X4816029J

375,00 €

03/08/2020

**************

LLAMBIAS CLAR

43116894-J

525,00 €

03/08/2020

**************

PRATS FERRER

46952382-K

300,00 €

03/08/2020

**************

RODRIGUEZ MARTINEZ

43110134-S

150,00 €

03/08/2020

**************

SANS BIBILONI

18233236-D

225,00 €

03/08/2020

**************

SANZ ROMAN

43098053-D

300,00 €

03/08/2020

**************

ZIMNICKAS

Y6691978G

155,00 €

03/08/2020

**************

GUARDIOLA PALMER

43169732-C

75,00 €

03/08/2020

**************

ALEXANDRU

X7958677X

300,00 €

03/08/2020

**************

AVILÉS TRINIDAD

AA6310279

150,00 €

03/08/2020

**************

RODRIGUEZ MORENO

44328413-F

375,00 €

03/08/2020

**************

ROSTAN ROJO

70845474-T

450,00 €

03/08/2020

**************

SASTRE CALAFELL

43107127-K

450,00 €

03/08/2020

**************

ARISTIZABAL ARTEAGA

AT935987

225,00 €

03/08/2020

**************

ARISTIZABAL ARTEAGA

X9959439W

225,00 €

03/08/2020

**************

BALLESTEROS PELAEZ

AT743374

150,00 €

03/08/2020

**************

BASTIDAS VASQUEZ

AR-735557

225,00 €

03/08/2020

**************

BATUCA SAN CRISTOBAL

80077420-E

225,00 €

03/08/2020

**************

BAYON BERMUDEZ

43168471-R

225,00 €

03/08/2020

**************

BENITEZ FRANCO

54872868-C

225,00 €

03/08/2020

**************

CONTRERAS DE ALVAREZ

Y2218295M

150,00 €

03/08/2020

**************

DA SILVA GADEA

C905497

225,00 €

03/08/2020

**************

DIAZ GUERRERO

AW277149

225,00 €

03/08/2020

**************

GÓMEZ GARCIA

43143893-X

150,00 €

03/08/2020

**************

MATEU VERD

43078670-S

150,00 €

03/08/2020

**************

MORALES VASCONEZ

X6574641E

75,00 €

03/08/2020

**************

NDIAYE

Y0620742D

450,00 €

03/08/2020

**************

PISACCO

Y0313051N

375,00 €

03/08/2020

**************

QUIROGA VARELA

AU629933

225,00 €

03/08/2020

**************

RAMÓN MOLINA

43175314-J

225,00 €

03/08/2020

**************

REOLID FERNANDEZ

43217383-S

225,00 €

03/08/2020

**************

SANCHEZ FRANCO

Y7763303N

225,00 €

03/08/2020

**************

SÁNCHEZ MUÑOZ

AS614813

225,00 €

03/08/2020

**************

URRIAGO RAMOS

Y0225894W

150,00 €

03/08/2020

**************

VILLEGAS GAMBOA

AW051271

225,00 €

03/08/2020

**************

PEREA CORONEL

54870280-P

150,00 €

03/08/2020

**************

RAMÓN BERGA

18226564-F

300,00 €

03/08/2020

**************

CUETO YENQUIS

49608090-B

225,00 €

03/08/2020

**************

VAZQUEZ HERNANDEZ

76244253-N

225,00 €

03/08/2020

TOTAL DESPESES

 

 

12.000,00 €

 

TOTAL CONVENI

 

 

12.000,00 €

 

QUANTITAT A RETORNAR

 

 

0 €

 

 2. Aprovar la justificació presentada per l'Ajuntament d'Alaró amb NIF P0700100A, mitjançant els certificats previst a la clàusula vuitena del Conveni de col·laboració, acreditatius del compliment dels requisits de cada beneficiari i dels fons percebuts en el marc de la convocatòria esmentada, per l'import total de 12.000 € i que l'Ajuntament ha bestret a les persones que han resultat beneficiàries de la subvenció, el desglossament del qual figura en la taula del punt 1.

3. Disposar i reconèixer una obligació a favor dels beneficiaris i pels imports que es detallen a la taula del punt 1, derivada de la subvenció esmentada, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 30.23199.48980.

4. Donar trasllat a la Intervenció Delegada de la Misericòrdia, notificar a l'ajuntament interessat i publicar la concessió al BOIB i a la BDNS.»

 

Palma, 20 d'octubre  de 2021

El secretari tècnic de Turisme i Esports

(Per delegació del conseller de Turisme i esports, Resolució de 30/07/19,

 BOIB núm. 109, de 8/08/2019)

Joan Gaspar Vallori Guayta