Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 498039
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s'aproven les noves tarifes de serveis de desenvolupament de programari, serveis professionals i gestió de missatgeria telefònica SMS per a l'execució dels encàrrecs a mitjans propis que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors facin a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

En data 27 de setembre de 2021 la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia va presentar davant la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura la documentació justificativa de les noves tarifes de serveis de desenvolupament de programari, serveis professionals i gestió de missatgeria telefònica SMS que es proposen per a l'execució dels encàrrecs a mitjans propis que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors facin a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i, en particular, l'article 32 de la Llei esmentada.

2. El Decret 14/2016, d'11 de març, pel qual s'aprova el text consolidat del Decret sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, en particular, l'article 9 del Decret esmentat.

3. Els Estatuts de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia, autoritzats per l'Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2020, i, en particular, l'article 4 d'aquest Estatut.

4. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que determina, a l'annex 1, l'adscripció de la Fundació Bit a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar les tarifes, que s'estableixen en l'annex adjunt, aplicables als serveis de desenvolupament de programari, serveis professionals i gestió de missatgeria telefònica SMS dels encàrrecs que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors facin a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia, segons els següents punts:

a) Les tarifes esmentades, aprovades pel Patronat de la Fundació el 17 de setembre de 2021, que inclouen tots els costos directes i indirectes imputables als encàrrecs a mitjans propis per als serveis de desenvolupament de programari, serveis professionals i gestió de missatgeria telefònica SMS, i a les quals caldrà afegir, si escau, l'impost sobre el valor afegit vigent, s'han d'aplicar en funció del tipus de servei i de les unitats contractades que s'assignin a l'execució dels encàrrecs en els termes que s'indiquen a l'annex d'aquesta resolució.

b) En els casos en què, per gestionar o executar millor els encàrrecs, s'exigeixi o es faci recomanable la subcontractació d'activitats a terceres persones, les tarifes que hagi de percebre la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia per raó de l'encàrrec s'han d'incrementar per un import inherent al cost que ha d'atendre la Fundació per raó de la subcontractació de l'activitat i/o béns i serveis.

c) Sense perjudici d'aquestes tarifes d'aplicació general, es poden aprovar tarifes específiques per als encàrrecs que ho requereixen per consideració a les seves particularitats, per mitjà d'una altra resolució del conseller o consellera de la conselleria d'adscripció.

2. Notificar aquesta Resolució a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia.

 

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 19 d'octubre de 2021

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura Miquel Company i Pons

 

ANNEX

1. Tarifes horàries per l'execució dels encàrrecs a mitjans propis per la Fundació BIT

COST UNITARI PER PERFIL DESENVOLUPAMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

Cost emp. mitjana

Hores efectives

anuals ajustades

Cost directe

per hora

efectiva

Altres costs directes departament

 Cost

indirecte

general

Cost

tarifa

CAP ÀREA DESENVOLUPAMENT

79.809,65

1.450,00

55,04

3,51

6,44

 64,99 €

ANALISTA PROGRAMADOR/A DESENVOLUPAMENT

54.208,64

1.450,00

37,39

3,51

4,50

 45,39 €

DISSENYADOR/A WEBS DESENVOLUPAMENT

52.830,41

1.450,00

36,43

3,51

4,39

 44,33 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% cost indirecte aplicat

11 %

 

 

 

COST UNITARI PER PERFIL SERVEIS PROFESSIONALS

SUPORT INFORMÀTIC PER A LA CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cost emp. mitjana

Hores efectives

anuals ajustades

Cost directe

per hora ajustada

efectiva

 Cost

indirecte

general

Cost

tarifa

TÈCNIC/A SUPERIOR SSPP SERVEIS SOCIALS

 

52.280,80

1.214,25

43,06

4,74

47,80 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% cost indirecte aplicat

11 %

 

 

COST UNITARI PER PERFIL SERVEIS PROFESSIONALS

SUPORT INFORMÀTIC PER A L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATIB)

 

 

 

 

 

 

Perfil

Cost emp. mitjana

Hores efectives

anuals ajustades

Cost directe

per hora ajustada efectiva

Cost indirecte

general

Cost

tarifa

FACULTATIU/IVA TÈCNIC/A SAP

 55.908,00

1.372,00

   40,75

    4,48

 45,23 €

FACULTATIU/IVA TÈCNIC/A TIC

 47.015,85

1.372,00

   34,27

    3,77

 38,04 €

ADMINISTRATIU/IVA

 31.966,03

1.372,00

   23,30

    2,56

 25,86 €

 

 

 

 

 

 

 

 

% cost indirecte aplicat

 

11 %

 

 

COST UNITARI PER PERFIL SERVEIS PROFESSIONALS

SUPORT INFORMÀTIC PER A LA DIRECCIÓ GENERAL DE MODERNITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DIGITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cost emp. mitjana

Hores efectives

anuals ajustades

Cost directe

per hora ajustada

efectiva

 Cost

indirecte

general

Cost

tarifa

CAP ÀREA SISTEMES

 

61.487,71

            1.304,50

47,14

5,19

      52,33 €

CAP PROJECTE SISTEMES

 

46.879,30

            1.304,50

35,94

3,95

      39,89 €

OPERADOR/A ORDINADOR

 

36.979,49

            1.304,50

28,35

3,12

      31,47 €

OPERADOR/A   ORDINADOR CAMP

 

40.316,21

            1.304,50

30,91

3,40

      34,31 €

OPERADOR/A  ORDINADOR AT USUARI

 

38.826,36

            1.304,50

29,76

3,27

      33,03 €

FACULTATIU/IVA TÈCNIC/A SUPORT SISTEMES

 

46.646,80

            1.304,50

35,76

3,93

      39,69 €

FACULTATIU/IVA TÈCNIC/A SUPORT SISTEMES INFORMACIÓ

 

47.720,13

            1.304,50

36,58

4,02

      40,60 €

TÈCNIC/A  SUPERIOR TELECOMUNICACIONS

 

53.576,14

            1.304,50

41,07

4,52

      45,59 €

TÈCNIC/A  SUPERIOR SEGURETAT

 

53.949,12

            1.304,50

41,36

4,55

      45,91 €

TÈCNIC/A  SUPERIOR SAP

 

55.333,23

            1.304,50

42,42

4,67

      47,09 €

TÈCNIC/A SUPERIOR SUPORT SISTEMES INFORMACIÓ

 

53.943,84

            1.304,50

41,35

4,55

      45,90 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% cost indirecte aplicat

 

11 %

 

 

COST UNITARI PER PERFIL SERVEIS PROFESSIONALS

SERVEI DE PROGRAMACIÓ I MANTENIMENT DE LES APLICACIONS BASADES EN ORACLE I J2EE DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

 

 

 

 

 

 

 

Cost emp. mitjana

Hores efectives

anuals ajustades

Cost directe

per hora ajustada

efectiva

 Cost

indirecte

general

Cost

tarifa

COORDINADOR/A D'EQUIP SSPP EDUCACIÓ

72.084,82

             1.391,00

51,82

5,70

      57,52 €

TÈCNIC/A SUPERIOR SSPP EDUCACIÓ

51.079,27

             1.391,00

36,72

4,04

      40,76 €

FACULTATIU/IVA TÈCNIC/A SSPP EDUCACIÓ

40.355,10

             1.391,00

29,01

3,19

      32,20 €

 

 

 

 

 

 

 

 

% cost indirecte aplicat

 

11 %

 

 

COST UNITARI PER PERFIL SERVEIS PROFESSIONALS

SUPORT ALS USUARIS, MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT DELS SISTEMES INFORMÀTICS DE RECURSOS HUMANS, NÒMINES, FORMACIÓ, PROVISIÓ I SELECCIÓ DE L'EBAP PER A LA CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

 

 

 

 

 

 

Perfil

Cost emp. mitjana

Hores efectives

anuals ajustades

Cost directe

per hora ajustada

efectiva

Cost

indirecte

general

Cost

tarifa

TÈCNIC/A SUPERIOR SSPP FUNCIÓ PÚBLICA

   62.632,76

    1.391,00

    45,03

   4,95

 49,98 €

FACULTATIU/IVA TÈCNIC/A SSPP FUNCIÓ PÚBLICA

   47.111,19

    1.391,00

    33,87

   3,73

 37,59 €

ADMINISTRATIU/IVA SSPP

   34.145,10

    1.391,00

    24,55

   2,70

 27,25 €

 

 

% cost indirecte aplicat

 

11 %

 

 

COST UNITARI PER PERFIL SERVEIS PROFESSIONALS

SUPORT INFORMÀTIC PER A LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cost emp. mitjana

Hores efectives

anuals ajustades

Cost directe

per hora ajustada

efectiva

Cost

indirecte

general

Cost

tarifa

OPERADOR/A D'ORDINADOR SSPP MEDI AMBIENT

 

35.689,83

1.391,00

25,66

2,82

  28,48 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% cost indirecte aplicat

11 %

 

 

COST UNITARI PER PERFIL SERVEIS PROFESSIONALS

 

 

 

SUPORT AL MANTENIMENT DEL PARC INFORMÀTIC DE LA CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

 

 

 

 

 

 

 

Cost emp. mitjana

Hores efectives

anuals ajustades

Cost directe

per hora ajustada

efectiva

Cost

indirecte

general

Cost

tarifa

OPERADOR/A ORDINADOR

36.253,93

1.391

26,06

2,87

  28,93 €

 

 

 

 

 

 

 

 

% cost indirecte aplicat

11 %

 

 

COST UNITARI PER PERFIL SERVEIS PROFESSIONALS

SUPORT INFORMÀTIC, ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE GESTIÓ APLICACIONS I SUPORT A LA COORDINACIÓ DELS RECURSOS EN L'ÀMBIT DE LA INNOVACIÓ PER A LA CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

 

 

 

 

 

 

Perfil

Cost emp. mitjana

Hores efectives

anuals ajustades

Cost directe

per hora ajustada efectiva

Ajust. per hora efectiva

Cost

tarifa

TÈCNIC/A SUPERIOR SALUT

53.403,47

1.391,00

38,39

                   4,22

      42,62 €

 

 

 

 

 

 

 

 

% cost indirecte aplicat

 

11 %

 

 

COST UNITARI PER PERFIL SERVEIS PROFESSIONALS

SUPORT FUNCIONAL SISTEMA DE GESTIÓ ECONOMICOFINANCER (SAP) PER A LA INTERVENCIÓ DE LA CAIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cost emp. mitjana

Hores efectives

anuals ajustades

Cost directe

per hora ajustada

efectiva

Cost

indirecte

general

Cost

tarifa

OPERADOR/A ORDINADOR

 

36.341,03

1.325

27,43

 3,02

  30,45 €

FACULTATIU/IVA TÈCNIC/A  SAP INTERVENCIÓ

40.500,10

1.325

30,57

 3,36

  33,93 €

TÈCNIC/A SUPERIOR SAP INTERVENCIÓ

 

54.376,10

1.325

41,04

 4,51

  45,55 €

TÈCNIC/A CONSULTOR/A SAP INTERVENCIÓ

 

64.193,86

1.325

48,45

 5,33

  53,78 €

COORDINADOR/A EQUIP SAP INTERVENCIÓ

78.059,28

1.325

58,91

 6,48

  65,39 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% cost indirecte aplicat

 

11 %

 

 

COST UNITARI PER PERFIL SERVEIS PROFESSIONALS

SUPORT TÈCNIC I ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA ALS CENTRES DOCENTS PER A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

 

 

 

 

 

 

 

Cost emp. mitjana

Hores efectives

anuals ajustades

Cost directe

per hora ajustada

efectiva

Cost

indirecte

general

Cost

tarifa

OPERADOR/A D'ORDINADOR SSPP EDUCACIÓ

37.255,87

                  1.391,00

26,78

2,95

      29,73 €

FACULTATIU/IVA TÈCNIC/A SSPP EDUCACIÓ

43.185,52

                  1.391,00

31,05

3,42

      34,47 €

 

 

 

 

 

 

 

 

% cost indirecte aplicat

 

11 %

 

 

QUILOMETRATGE

DIETES PER DESPLAÇAMENTS

AMB PERNOCTA

SENSE PERNOCTA

NACIONAL

INTERNACIONAL

NACIONAL

INTERNACIONAL

0,375 €/km

52,29 €/dia

91,35 €/dia

26,15 €/dia

45,68 €/dia

 2. Tarifes aplicables als encàrrecs de serveis de missatgeria SMS a executar per la Fundació BIT

TARIFA SERVEI MISSATGES SMS

 

 

Cost directe unitari

Cost

indirecte

general

Cost unitari

tarifa (sense IVA)

Cost mig per missatge telefònic SMS nacional

 

       0,028

0,003

0,031€

Cost mig per missatge telefònic SMS internacional

 

       0,072

0,008

0,080€

 

 

 

 

 

 

% cost indirecte aplicat

11 %