Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 499620
Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a entitats esportives, temporada 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En sessió extraordinària celebrada dia 22 d'octubre de 2021, el Ple de l'Ajuntament d'Alcúdia va aprovar per unanimitat la proposta de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a entitats esportives, temporada 2021.

D'acord amb l'article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per mitjà del present edicte se publiquen les bases referides al Bolletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

De la mateixa manera, s'inicia el període de presentació de sol·licituds a partir del dia següent de la  publicació de la convocatòria al BOIB i durant els deu (10) dies hàbils posteriors.

 

Alcúdia, en el dia de la signatura electrònica (22 d'octubre de 2021)

El cinquè tinent batle i delegat d'Esports Joaquin Cantalapiedra Aloy

 

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER ENTITATS ESPORTIVES, TEMPORADA 2020

1. Objecte de la convocatòria.

L'objecte d'aquesta convocatòria és la de subvencionar a les entitats esportives del municipi d'Alcúdia per la promoció i el foment de l'esport base durant l'any 2020 en règim de concurrència competitiva. 

2. Beneficiaris.

Poden ser beneficiaris totes aquelles entitats esportives del municipi d'Alcúdia que estiguin legalment constituïdes i que compleixin amb els requisits d'aquestes mateixes bases. 

3. Requisits.

- Hauran d'estar legalment constituïdes com entitats sense ànim de lucre, que tinguin el seu domicili en el terme municipal d' Alcúdia.

- No estar afectats per cap de les prohibicions de l'Art. 13 de la Llei 38/2013, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

- Estar al corrent pel que fa a les obligacions tributàries i econòmiques amb la seguretat social, l'agència tributària i amb l'ajuntament d'Alcúdia

- No tenir pendent de justificació cap subvenció, llevat que s'hagués concedit una pròrroga a aquest efecte, ni ser deutors per resolució en què es declari que és procedent reintegrar una subvenció anterior.

4. Despeses Subvencionables.

Només seran subvencionables aquelles despeses, que tant la seva realització com el seu pagament, s'hagi realitzat dins l'exercici natural de 2020.

-    Despeses Federatives

o    Inscripció club i equip per la temporada 2020-2021 

o    Fitxes jugadors i entrenadors

o    Assegurances i mútues

o    Arbitratges

o    Altres despeses federatives.

-    Despeses derivades del pagament de monitors i professionals

-    Material esportiu fungible específic per al desenvolupament de l'activitat esportiva.

-    Equipament i roba esportiva específica i necessària per al desenvolupament de l'esport.

-    Material mèdic i farmacèutic

-    Despeses derivades de desplaçaments, viatges de l'entitat i allotjaments. 

5. Compatibilitat de les subvencions.

Aquesta subvenció podrà ser compatible amb altres ajudes i subvencions amb la mateixa finalitat. En cap cas, la suma de les ajudes rebudes podrà superar la despesa feta per les entitats. 

6. Dotació pressupostària.

Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat i suficient de 52.000€ a la partida pressupostària ES 341 489000 per a atendre les obligacions de contingut econòmic que es derivin de la concessió de les subvencions.

7. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds. 

El termini de presentació de sol·licituds i documentació justificativa serà de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).   

Les sol·licituds es presentaran a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alcúdia.

8. Documentació i Justificació

Les entitats interessades en obtenir aquestes subvencions hauran de presentar la següent documentació:

•    Sol·licitud. Annex 1.

•    Fotocòpia del DNI del representant de l'entitat.

•    Fotocòpia del CIF de l'entitat.

•    Declaració responsable del compliment dels requisits de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Annex 2.

•    Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut de la qual actua el signant de la sol·licitud o, acreditació de l'autorització corresponent i suficient, en el cas que la signi una persona distinta.

•    Documentació acreditativa de la constitució de l'entitat i dels seus estatuts degudament registrats.

•    Relació d'ajudes i subvencions sol·licitades i/o concedides pel mateix objecte. Annex 3.

•    Certificats d'estar al corrent en l'acompliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Alcúdia, Agència Tributària i la Seguretat Social i/o autorització per la persona reposable de l'entitat per a la consulta per part de l'Ajuntament d'Alcúdia els mateixos.  Annex 4.

•    Balanç d'ingressos i despeses durant l'any 2020. En format digital PDF i full de càlcul.

•    Relació d'Ingressos de l'entitat. Adjuntar en format digital PDF i full de càlcul. 

•    Relació de factures  documents acreditatius de la despesa corresponents amb l'objecte de la convocatòria.  Adjuntant de forma ordenada seguint la relació de factures de l'Annex 5 en format digital i full de càlcul amb la següent documentació:

a)    Factures originals o documents acreditatius de la despesa.

b)    Fotocòpia de la factura

c)    Justificant de pagament de cadascuna de les factures.

•    Certificat Federatiu amb la llista d'esportistes federats per categories i/o equip. 

•    Certificat Bancari, acreditatiu del compte corrent en el que s'ha d'ingressar l'import de la subvenció que es pugui concedir. Annex 6.

9. Criteris de Valoració.

El import de la subvenció concedida a cada un dels sol·licitants serà en funció dels punts obtinguts segons els següents criteris de valoració:

•    2 punts per llicència federativa escolar. (fins a categoria juvenil/junior inclosa)  

10. Comissió de valoració 

La Comissió de Valoració estarà formada pels següents membres:

-    El Tècnic d'Esports o persona en qui delegui.

-    El Tècnic de Participació Ciutadana o persona en qui delegui.

-    TAG de Benestar Social o persona en qui delegui.

Les funcions de l'esmentada comissió seran les següents:

-    Avaluar cada una de les sol·licituds presentades.

-    Baremar cada una de les sol·licituds presentades.

-    Proposar la llista d'admesos i exclosos de les sol·licituds que pertoqui, en relació amb els criteris que s'emmarquen a les presents bases.

11. Publicació de resolucions i notificacions

Tota la informació pública referent a la convocatòria d'aquesta subvenció es publicarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Alcúdia, a la plana web www.alcudia.net o si fos necessari a través de notificació electrònica via adreça electrònica facilitada pels sol·licitants.

12. Procediment.

Pel que fa al procés administratiu de concessió dels ajuts, atendrà els següents períodes:

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i la documentació justificativa, l'àrea d'esports emetrà un informe amb la llista d'admesos i exclosos amb els motius d'exclusió, que ha de servir de base per a elaborar la resolució provisional d'admesos i exclosos per part del Regidor d'Esports, d'acord els requisits establerts en aquestes bases. En el cas de no haver-hi exclosos la comissió de valoració elevarà la proposta a definitiva. Els sol·licitants podran presentar, en el termini de 5 dies hàbils comptats a partir del següent a l'exposició de la llista provisional, les oportunes reclamacions acompanyades de la documentació que estimin convenient, que haurà d'ésser presentada al registre d'entrada de la seu electrònica o al registre d'entrada de l'Ajuntament d'Alcúdia en horari d'atenció al públic. 

Finalitzat el període de reclamacions, la comissió de valoració analitzarà la documentació aportada per a esmenar i a la vista de les al·legacions presentades, elaborarà  un informe que ha de servir de  base per a la resolució definitiva d'admesos i exclosos, puntuació provisional i requeriment de les esmenes de la documentació justificativa per a la concessió o denegació de les ajudes, que expressarà la llista definitiva d'entitats admeses, excloses i motius d'exclusió, així com la puntuació provisional i el requeriment de les esmenes de documentació justificativa de cada un dels sol·licitants. En el termini de 5 dies hàbils comptats a partir del dia següent de la publicació aquesta resolució, els sol·licitants podran presentar les al·legacions pertinents en cas de disconformitat amb la puntuació provisional atorgada així com la documentació justificativa requerida, si fos el cas.

Una vegada publicada la resolució provisional i finalitzat el termini d'al·legacions, la comissió avaluadora revisarà i analitzarà les al·legacions i documentació justificativa requerida que servirà per a emetre l'informe proposta, com a base per a la resolució definitiva de subvencions per entitats esportives per part del Regidor d'Esports. 

13. Pagament de les subvencions.

El pagament de les subvencions es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte indicat pel sol·licitant.

14. Règim de recurs. 

Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs de reposició en el termini d'un mes des de la seva publicació o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.

 

ANNEX 1 SOL·LICITUD

DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT 

NOM O RAÓ SOCIAL: 

CIF:

Adreça (a efecte de notificacions):

Localitat:                            CP.:

Adreça Electrònica:                        Telèfon:

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL

Nom i llinatges: 

DNI:

Telèfon:

Qualitat de la seva representació:

DECLARACIONS

Jo, _______________________________, amb NIF __________________ en qualitat de _____________________  i en representació de l'entitat sol·licitant,

DECLAR

Que accept les bases de la convocatòria de subvencions per a les entitats esportives municipals.

_________________, ______ d ___________________ de 2021

(Signatura)

 

 

 

ANNEX 2 DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE LA LLEI 38/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS

(BOE núm. 276, de 18.11.2003)

DADES D'IDENTIFICACIÓ DE LA INSTITUCIÓ O ENTITAT 

Nom de la entitat                                NIF

Adreça/domicili social                            Codi postal

Població                                    Telèfon/s

Adreça electrònica                             Fax

DADES DE LA PERSONA QUE ACTUA EN NOM I REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT 

NIF                                

Cognoms i nom

Adreça                                Codi postal

Població

DECLARACIÓ

La persona signant declara que la persona jurídica que representa no es troba en cap de les circumstàncies previstes a l'article13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.1

Data

Segell de la institució, entitat o empresa            Signatura del/de la representant legal

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Article 13.2. No poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions que regula aquesta Llei les persones o les entitats en les quals es doni alguna de les circumstàncies següents, llevat que per la naturalesa de la subvenció ho exceptuï la normativa reguladora: a) Haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics. b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, estar declarats en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats d'acord amb la Llei concursal sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat ala sentència de qualificació del concurs. c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració. d) Que la persona física, els administradors de les societats mercantils o els que tinguin la representació legal d'altres persones jurídiques, estiguin incursos en algun dels supòsits de la Llei 12/1995, d'11 de maig, d'incompatibilitats dels membres del Govern de la Nació i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que estableixi aquesta normativa o la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries. e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini per reglament. f) Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a paradís fiscal. g) No estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que es determinin per reglament. h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions segons aquesta Llei o la Llei general tributària. No poden accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes en el segon paràgraf de l'apartat 3 de l'article 11 d'aquesta Llei quan concorri alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres. Article 13.3. En cap cas no poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions que regula aquesta Llei les associacions incurses en les causes de prohibició que preveuen els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març ,reguladora del dret d'associació. Tampoc no poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les associacions respecte a les quals s'hagi suspès el procediment administratiu d'inscripció perquè s'hi hagin trobat indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació del que disposa l'article 30.4 de la Llei orgànica1/2002, mentre no hi recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual es pugui practicar la inscripció al registre corresponent.

 

ANNEX 3 RELACIÓ D'AJUDES I SUBVENCIONS SOL·LICITADES I/O CONCEDIDES PEL MATEIX CONCEPTE

Jo, ........................................................................................................................ amb DNI ....................................    

Declaro que  

0 Sí       He sol·licitat o se m'ha concedit un altre ajut per a la mateixa finalitat a una altra entitat pública.

- Entitat: .........................................    Import: ..........................................

- Entitat: .........................................    Import: ..........................................

 

0 No     He sol·licitat, ni se m'ha concedit un altre ajut per a la mateixa finalitat a cap altra entitat pública.

 I perquè consti, als efectes que corresponguin, firm la present a 

 

Alcúdia,  ........... de ....................................... de 2021

 

ANNEX 4 AUTORITZACIÓ CONSULTA DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I FISCALS AMB L'AJUNTAMENT D'ALCÚDIA L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA I LA SEGURETAT SOCIAL

Jo,    amb DNI              en representació de l'entitat esportiva                 con el CIF        autoritzo al Ajuntament d'Alcúdia a consultar les dades de l'entitat d'estar al corrent de les obligacions tributàries i fiscals amb l'Ajuntament d'Alcúdia, l'Agencia Tributària i la Seguretat Social. 

I perquè consti, als efectes que corresponguin, firmo la present a, 

Alcúdia,      de                 de 2021

Signatura

 

 

ANNEX 5 RELACIÓ DE FACTURES CORRESPONENTS AMB L'OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

 

    

 

ANNEX 6 (Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de la subvenció)

SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS

DADES DEL PERCEPTOR

CIF/NIF PERCEPTOR

LLINATGES I NOM/ DENOMINACIÓ SOCIAL

ADREÇA

LOCALITAT    C. POSTAL    PROVINCIA

TELÈFON    FAX

DADES BANCÀRIES

ENTITAT BANCÀRIA:

IBAN

ES                                                                                        

BIC-SWIFT                                            

Sota la meva responsabilitat, declar que aquestes dades corresponen al compte corrent o la llibreta oberta a nom de l'entitat que represent.

CERTIFICAT DE CONFORMITAT    ________________, ______ d ____________ de 2021

DE L'ENTITAT BANCÀRIA:

Aquestes dades coincideixen amb les                    El perceptor,

que consten en aquesta oficina:

El director / el delegat,

Signatura:____________________                    Signatura

(segell de l'entitat bancària)