Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Núm. 496892
Resolució del director general de Pesca i Medi Marí de 19 d’octubre de 2021 per la qual s’incorporen al Sistema de Localització i Seguiment d’Embarcacions Pesqueres de les Illes Balears (SLSEPIB) les embarcacions de la modalitat d’arts menors de la Confraria de pescadors de la Colònia de Sant Jordi inscrites en el cens d’embarcacions pesqueres autoritzades dins la reserva marina del Migjorn de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El Decret 10/2019, de 15 de febrer, regula el Sistema de Localització i Seguiment d'Embarcacions Pesqueres de les Illes Balears (SLSEPIB).

2. Els articles 2.2 i 2.3 d'aquest Decret preveuen que la Direcció General de Pesca i Medi Marí és l'encarregada de gestionar l'SLSEPIB i de dur-hi a terme la incorporació progressiva, mitjançant una resolució del director general de Pesca i Medi Marí, dels vaixells pesquers amb port base a la comunitat autònoma de les Illes Balears, la qual es materialitzarà amb la instal·lació d'un dispositiu de localització a bord de cada vaixell anomenat caixa verda.

3. Així mateix, el Decret estableix a l'article 2.4 els següents criteris de prioritat a l'efecte d'incorporació a l'SLSEPIB:

a) En primer lloc, les embarcacions de la modalitat d'arts menors inscrites al cens de qualsevol reserva marina de les Illes Balears.

b) En segon lloc, la resta d'embarcacions de la modalitat d'arts menors.

c) En darrer lloc, les embarcacions de pesca professionals no incloses als dos apartats anteriors.

4. El punt 3 de la disposició final primera del Decret 31/2021, de 31 de maig, pel qual es regula el marisqueig professional i recreatiu a les Illes Balears i es modifica el Decret 19/2019, de 15 de març, pel qual s'estableix el Pla de Gestió Pluriinsular per a la pesca amb arts de tirada tradicionals en aigües de les Illes Balears, incorpora un nou apartat a l'article 4 del Decret 19/2019, de 15 de març, pel qual s'estableix el Pla de Gestió Pluriinsular per a la Pesca amb Arts de Tirada Tradicionals en Aigües de les Illes Balears, amb la redacció següent:

e) Que l'embarcació dugui instal·lat el dispositiu de localització denominat caixa verda, previst als articles 2 i 3 del Decret 10/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema de Localització i Seguiment d'Embarcacions Pesqueres de les Illes Balears. La incorporació d'aquestes embarcacions a l'SLSEPIB es farà de forma progressiva mitjançant resolució del director general de Pesca i Medi Marí i es materialitzarà mitjançant la instal·lació d'un dispositiu de localització a bord de cada vaixell.

5. La Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, en data 30 de setembre de 2021 i a fi de garantir una explotació racional dels recursos pesquers del Parc Nacional Marítim – Terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera, ha sol·licitat la instal·lació de caixes verdes a les embarcacions professionals artesanals incloses al cens del parc, com a continuació del desplegament inicial del SLSEPIB que ja es dugué a terme amb embarcacions de la Confraria de la Colònia de Sant Jordi com a prova pilot per avaluar l'efectivitat del projecte i el desplegament de l'SLSEPIB.

6. En conseqüència, i en vista dels bons resultats obtinguts a la prova pilot, és necessari continuar i ampliar el projecte a més embarcacions de la flota pesquera de les Balears per donar compliment al que preveu el Decret 10/2019, de 15 de febrer.

Fonaments de dret

1. El Decret 10/2019, de 15 de febrer, regula el Sistema de Localització i Seguiment d'Embarcacions Pesqueres de les Illes Balears (SLSEPIB).

2. L'article 2.10.b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació exerceix, entre d'altres, la competència en matèria d'ordenació pesquera i de recursos marins.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Incorporar al Sistema de Localització i Seguiment d'Embarcacions Pesqueres de les Illes Balears el segment de flota compost per les embarcacions de pesca professional d'arts menors inscrites en el cens d'embarcacions pesqueres autoritzades dins la reserva marina del Migjorn de Mallorca que figuren en l'annex d'aquesta Resolució.

2. La Direcció General de Pesca i Medi Marí, abans del dia 30 de novembre de 2021, instal·larà el dispositiu de localització anomenat caixa verda a bord de les embarcacions que figuren en l'annex d'aquesta Resolució.

3. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 19 d'octubre de 2021

El director general de Pesca i Medi Marí Juan Mercant Terrasa

 

ANNEX

Llistat d'embarcacions de pesca professional d'arts menors autoritzades a la reserva marina del Migjorn de Mallorca a les quals s'instal·larà la caixa verda.

 

Nom d'embarcació

Matrícula

Port Base

1

APOLO ONCE

3 MH-2 147

COLÒNIA SANT JORDI

2

APOLONIA

3 PM-1 1261

COLÒNIA SANT JORDI

3

CALYPSO II

3 PM-1 1960

COLÒNIA SANT JORDI

4

CRESCENCIA*

3 PM-1 1754

COLÒNIA SANT JORDI

5

DAVID BERNAT

3 PM-2 1-07

COLÒNIA SANT JORDI

6

DES PAS

3 PM-1 1-15

COLÒNIA SANT JORDI

7

ES CUBANOS

3 PM-1 2007

COLÒNIA SANT JORDI

8

ES ROTE

3 PM-2 409

COLÒNIA SANT JORDI

9

ESTALELLA

3 PM-1 1814

COLÒNIA SANT JORDI

10

ETERNA

3 PM-1 1457

COLÒNIA SANT JORDI

11

JOILU II

3 PM-1 1987

COLÒNIA SANT JORDI

12

JUAN MANUEL

3 PM-1 1830

COLÒNIA SANT JORDI

13

L'AUBA

3 PM-1 1847

COLÒNIA SANT JORDI

14

L'AUBA SEGUNDO

3 PM-1 2-91

COLÒNIA SANT JORDI

15

LASI*

3 PM-1 1504

COLÒNIA SANT JORDI

16

LOS ANGELES II**

 

COLÒNIA SANT JORDI

17

MARCOS

3 PM-1 1921

COLÒNIA SANT JORDI

18

MARGARITIN SEGUNDO

3 PM-1 2-93

COLÒNIA SANT JORDI

19

MARINA

3 PM-1 1-94

COLÒNIA SANT JORDI

20

MIGA

3 PM-1 1884

COLÒNIA SANT JORDI

21

PISCIS

3 PM-1 1523

COLÒNIA SANT JORDI

22

PORTOCOLOM

3 PM-1 3-17

COLÒNIA SANT JORDI

23

PRIMERO DE ENERO

3 PM-1 184

COLÒNIA SANT JORDI

24

SATELITE

3 PM-1 1479

COLÒNIA SANT JORDI

25

SEÑORA DE LOS ANGELES

3 PM-1 1877

COLÒNIA SANT JORDI

26

SYLMAR TRES

3 PM-1 1995

COLÒNIA SANT JORDI

27

TOMALU

3 PM-1 1888

COLÒNIA SANT JORDI

28

TRES HERMANOS

3 PM-1 1108

COLÒNIA SANT JORDI

29

VIRGEN DEL MAR*

3 PM-4 88

COLÒNIA SANT JORDI

30

XORIGUER UNO

3 PM-1 1661

COLÒNIA SANT JORDI

*Embarcacions de baixa provisional. S'hi instal·larà la caixa verda quan les embarcacions es tornin a activar.

**Embarcació de nova construcció.​​​​​​​