Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

Núm. 494213
Modificació puntual de la relació de llocs de treball (RLLT) de l’agència de defensa del territori de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. ANTECEDENTS.

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió celebrada en data 8 de gener de 2009, va aprovar la RLLT de l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca (actualment Agència de Defensa del Territori de Mallorca – ADTM), organisme autònom dependent del Consell de Mallorca, la qual es va publicar al “Butlletí Oficial de les Illes Balears” núm. 19, de 05-02-2009.

L'esmentada RLLT ha estat objecte de les següents modificacions:

-Acord del Ple de dia 5 de febrer de 2009, publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 30, de 26 de febrer de 2009.

-Acord del Ple de dia 13 de desembre de 2013, publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 178, de 26 de desembre de 2013.

-Acord del Ple de dia 9 de febrer de 2017, publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 18, d'11 de febrer de 2017.

-Acord del Ple de data 14 de juny de 2018, BOIB núm. 80, de 28 de juny de 2018, amb correcció d'errades al BOIB núm. 81, de 30 de juny de 2018 i al BOIB núm. 134 de 27 d'octubre de 2018

-Acord del Ple de data 12 de novembre de 2020, BOIB núm. 200, de 26 de novembre de 2020

2. CONTINGUT DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AGÈNCIA

La memòria justificativa emesa pel director gerent de l'Agència, explica la modificació puntual que es proposa introduir a la vigent relació de llocs de treball, que afecta al lloc amb codi 50365, coordinador de suport administratiu, i consisteix en obrir aquest lloc perquè pugui ser cobert a més per personal funcionari del grup C2, rebaixant el nivell 35 de complement específic actual fins el nivell 31 i conservant el complement de destí en nivell 18.

Atès el tràmit de negociació sindical, a la reunió de la Mesa de negociació celebrada en data 23 de juny de 2021, es va acordar també la modificació de la denominació del lloc.

Així en lloc de “Coordinador-a de suport administratiu”, la nova denominació és “Coordinador de gestió administrativa”

3.NEGOCIACIÓ SINDICAL

Com ja s'ha fet esment, s'ha observat el tràmit preceptiu del procés de negociació sindical, que tingué lloc a la reunió de 23 de juny de 2021 de la Mesa general de negociació conjunta del personal funcionari i del personal laboral.

 

4. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA PEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L'AGÈNCIA I ELEVACIÓ AL PLE DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

En data 9 de juliol de 2021, conforme a l'article 14.1.j) dels Estatuts de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, el Consell de Direcció de l'Agència va aprovar la proposta de modificació puntual de la RLLT de l'Agència.

5. ÒRGAN COMPETENT PER A L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA RLLT DE L'AGÈNCIA

L'article 8.1.p) de la Llei 8/2000 de 27 d'octubre, de consells insulars, estableix que correspon al Ple del Consell l'aprovació de la relació de llocs de treball.

Atès l'informe favorable emès pel secretari delegat de l'Agència en data 2 de juliol de 2021, i la nota de conformitat a l'informe anterior emesa pel Secretari General en data 23 d'agost de 2021, la presidenta de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca i consellera executiva de territori, eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca, per a la seva aprovació, la següent proposta d'acord:

“Primer.- Aprovar la modificació puntual a la Relació de llocs de Treball de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca que s'indica seguidament, de conformitat amb l'annex que s'adjunta:

- Modificació del lloc coordinador de suport administratiu (Codi 50365), que implica

· La modificació de la seva denominació, passant ara a “coordinador de gestió administrativa” .

· Que la seva cobertura es podrà dur a terme ara indistintament per funcionaris del grup C1/C2, amb les categories d'administratiu-va o auxiliar d'administració general, amb una reducció retributiva del complement específic del nivell 35 al 31.

Segon.- La data d'efectes d'aquest acord serà a partir del dia 1 del mes següent a la seva publicació al BOIB.

Tercer.- Ordenar la publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

 

Palma, 15 d'octubre de 2021

El secretari general

Antonio Benllonch Ramada

Documents adjunts