Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 493501
Modificació composició Junta de Govern Local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 4 d'octubre de 2021 es va dictar el decret de batlia núm. 2021-1543, del següent contingut literal:

«A rel de la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Gabriel Frontera Borrueco, que era membre de la Junta de Govern, i una vegada que, en la seva substitució, ha pres possessió del càrrec de regidora la Sra. Helena Cayetano Gómez, la qual s'ha integrat en el grup municipal Més per Inca, en ús de les atribucions que me confereix la legalitat vigent, HE RESOLT:

1. Modificar la composició de la Junta de Govern d'aquest Ajuntament, en el sentit de nomenar com a vocal de la Junta de Govern a la Sra. Helena Cayetano Gómez, en substitució del Sr. Gabriel Frontera Borrueco.

2. Donar compte del present Decret a la propera sessió del Ple de l'Ajuntament i publicar-lo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.»

 

Inca, en el dia de la signatura electrònica (5 d'octubre de 2021)

El batle-president

Virgilio Moreno Sarrió