Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Decret 40/2021, de 21 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament de personal eventual de la Presidència de les Illes Balears

    Número de registre 10907 - Pàgina 41990

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Decret 41/2021, de 21 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament de personal eventual de la Presidència de les Illes Balears

    Número de registre 10909 - Pàgina 41991

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Decret 43/2021, de 21 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es nomena personal eventual de la Presidència de les Illes Balears

    Número de registre 10908 - Pàgina 41992

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Decret 42/2021, de 21 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es nomena personal eventual de la Presidència de les Illes Balears

    Número de registre 10910 - Pàgina 41993

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 21 d’octubre de 2021 per la qual es publica el nomenament de personal eventual

    Número de registre 10898 - Pàgina 41994

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 21 d’octubre de 2021 per la qual es disposa el cessament de personal eventual

    Número de registre 10899 - Pàgina 41995

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament Jutge de pau substitut Felanitx

    Número de registre 10913 - Pàgina 41996

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Nomenament de membres del Consell Escolar Insular d'Eivissa

    Número de registre 10865 - Pàgines 41997-41998

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Nomenament de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Inca

    Número de registre 10820 - Pàgines 41999-42000

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Nomenament de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Inca

    Número de registre 10822 - Pàgines 42001-42002

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Decret de nomenament bomber conductor de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 10837 - Pàgines 42003-42004

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears per la qual s’aprova una segona modificació de les bases per a la confecció de diverses borses de treball per a contractes de naturalesa temporal a la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears

    Número de registre 10876 - Pàgines 42005-42007

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució de la directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), segons l'article 28.3 dels Estatus de la Fundació IdISBa es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un investigador o investigadora postdoctoral del projecte «INTRES: invertir, investigar i innovar», finançat pel Pla Anual 2019 de l'Impost de Turisme Sostenible, per a les línies d'investigació «Identificació dels mecanismes moleculars en la patogènesi de la sarcopènia relacionada amb l’edat» i «Desenvolupament de noves teràpies per a retardar o revertir l’envelliment»

    Número de registre 10829 - Pàgines 42008-42014

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es convoca un procediment extraordinari per constituir una borsa d’ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia, s’aproven les bases i es designen els membres del Tribunal Qualificador de les proves selectives d’accés al curs de capacitació

    Número de registre 10849 - Pàgines 42015-42042

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de correcció de l’error observat en la Resolució d’11 d’agost de 2021 per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

    Número de registre 10874 - Pàgines 42043-42044

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 18 d’octubre de 2021 per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per formar part d’una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Menorca

    Número de registre 10875 - Pàgines 42045-42046

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la Direcció Gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 20 d’agost de 2021 per la qual es publica la llista definitiva d’aspirants que han superat el procés selectiu, inclòs el període de pràctiques, del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments de Manacor i Felanitx, i que han de ser nomenats funcionaris de carrera

    Número de registre 10895 - Pàgines 42047-42049

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la Direcció gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual es constitueixen les dues borses extraordinàries (preferent i subsidiària) de personal funcionari interí d’agents covid, per les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

    Número de registre 10896 - Pàgines 42050-42056

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 20 d´octubre de 2021 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de Supervisor/a d’Unitat del Servei d’Urgències de l’Hospital d’Inca

    Número de registre 10873 - Pàgines 42057-42059

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Modificació de les Bases específiques per a la creació de diverses borses de personal laboral i obertura d’un nou termini de presentació de sol·licituds

    Número de registre 10863 - Pàgines 42060-42073

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució d’adjudicació del lloc de treball de personal funcionari de cap de Servei Jurídic i gestió econòmica de la Secretaria Tècnica del Departament d’Hisenda i Funció Pública, codi núm. 01240, pel sistema de lliure designació

    Número de registre 10859 - Pàgines 42074-42075

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució d’adjudicació del lloc de treball de personal funcionari de cap de Servei de Pressuposts, codi núm. 01241, de la Direcció Insular d’Hisenda i Pressuposts, pel sistema de lliure designació

    Número de registre 10860 - Pàgines 42076-42077

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de dia 18 d’octubre de 2021, relativa a l’aprovació de la llista definitiva de les persones que han superat les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure de l’escala d’Administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a superior, subgrup A1, especialitat Psicòleg/Psicòloga, corresponents a l’Oferta pública extraordinària, taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal-TAO-, de personal funcionari de l’any 2017 i a la publicació de la llista de llocs de treball vacants que s’ofereixen per a la seva adjudicació

    Número de registre 10779 - Pàgines 42078-42084

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de dia 18 d’octubre de 2021, relativa a l’aprovació de la llista definitiva de les persones que han superat les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure de l’escala d’Administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a superior, subgrup A1, especialitat Psicòleg/Psicòloga, corresponents a les Ofertes d’ocupació pública ordinàries de personal funcionari dels anys 2016 i 2017 i a la publicació de la llista de llocs de treball vacants que s’ofereixen per a la seva adjudicació

    Número de registre 10781 - Pàgines 42085-42091

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Bases per a la creació d'una borsa de treball de tècnics de gestió administrativa

    Número de registre 10807 - Pàgines 42092-42101

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Rectificación bases Policia Local

    Número de registre 10848 - Pàgines 42102-42117

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Modificació bases i convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de policia local

    Número de registre 10836 - Pàgina 42118