Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 493827
Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública l’Avantprojecte de Llei de l’activitat física i l’esport de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Des de dia 4 de març fins a dia 9 de juny de 2020, es va substanciar una consulta pública prèvia, a través de la pàgina de Participació Ciutadana, sobre la proposta d'elaboració de l'avantprojecte de Llei de l'activitat física i l'esport de les Illes Balears.

2. L'11 d'octubre de 2021, la consellera d'Afers Socials i Esports va dictar la Resolució per la qual s'ordena l'inici del procediment d'elaboració de l'avantprojecte de Llei de l'activitat física i l'esport de les Illes Balears

3. Una vegada elaborat l'esborrany d'avantprojecte de llei esmentat, i d'acord amb la normativa aplicable, s'ha de sotmetre al tràmit d'audiència de les entitats interessades i al tràmit d'informació pública.

Fonaments de dret

1. L'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que amb caràcter previ a l'elaboració d'un projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta pública a través del portal web de l'Administració competent, amb la finalitat que es demani l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

2. L'article 58 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, disposa que l'avantprojecte de llei, el projecte de decret legislatiu o el projecte de reglament s'han de sotmetre als tràmits següents:

a) Consulta de les conselleries de l'administració autonòmica, per mitjà de les secretaries generals, quan resulti convenient a criteri de l'òrgan responsable de la tramitació del procediment.

b) Audiència dels interessats, directament o per mitjà de les entitats que els agrupin o els representin reconegudes per llei.

c) Consulta dels consells insulars quan la iniciativa els afecti.

d) Consulta dels ajuntaments, directament o per mitjà de les organitzacions representatives d'aquestes entitats o dels òrgans de participació dels quals formin part, quan la iniciativa els afecti.

e) Informació pública, quan resulti preceptiva o sigui convenient a criteri de l'òrgan responsable de la tramitació. A aquest efecte, s'ha de publicar un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears que indiqui el termini per fer suggeriments i el lloc web on es pot accedir al projecte normatiu.

El termini dels tràmits d'audiència i d'informació pública, que es poden impulsar de forma simultània, ha de ser adequat a la naturalesa de la disposició i, en tot cas, no inferior a deu dies.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Sotmetre a l'audiència de la ciutadania l'Avantprojecte de llei de l'activitat física i l'esport de les Illes Balears, i posar-lo a disposició de les persones interessades a la Secretaria General de la Conselleria d'Afers Socials i Esports (pl. de la Drassana, 4, de Palma) i al Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears (http://participaciociutadana.caib.es).

2. Fixar el termini d'informació pública en quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Disposar que les al·legacions s'han de presentar a la seu de la Secretaria General de la Conselleria d'Afers Socials i Esports (pl. de la Drassana, 4, de Palma) o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

​​​​​​​4. Habilitar la possibilitat de presentar al·legacions a l'avantprojecte per mitjans telemàtics mitjançant l'apartat “Participació en l'elaboració normativa” de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears (http://participaciociutadana.caib.es), dins el termini que s'estableix en l'apartat 2 anterior, d'acord amb l'article 34.2.f) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la pàgina web incloguin la identificació de la persona o l'entitat que fa les al·legacions, s'inclouran en l'expedient d'elaboració normativa, tot i que no constin en el registre d'entrada electrònic de l'Administració de la Comunitat Autònoma. A aquest efecte, el funcionari o funcionària de l'òrgan competent per a la tramitació del procediment normatiu que les rebi electrònicament ha d'emetre una diligència de les al·legacions presentades.

5. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (20 d'octubre de 2021)

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez