Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 497944
Protocol de substitució de sancions pecuniàries per treball en benefici de la comunitat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 29 de juliol de 2021, va aprovar el protocol de substitució de sancions pecuniàries per treball en benefici de la comunitat en el marc jurídic de l'ordenança sobre convivència ciutadana i reguladora de l'ús, ocupació i neteja de la via pública del municipi de Santa Eulària des Riu.

PROTOCOL SUBSTITUCIÓ SANCIONS PECUNIÀRIES PER TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT

I- FONAMENT JURÍDIC

L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, en l'exercici de la potestat sancionadora reconeguda en l'article 139 de l'actual Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, té la possibilitat legal de substituir la sanció pecuniària imposada en via administrativa per l'execució o desenvolupament de treballs en benefici de la comunitat.

Amb això, se serveix una finalitat educativa i social que pretén generar en la persona sancionada una major implicació en el compliment de la norma i, alhora, reposar a la comunitat, amb el seu esforç personal, els danys o perjudicis que pogués haver ocasionat amb la seua conducta infractora, a més de minorar les conseqüències oneroses que li pugui suposar el pagament d'una multa pecuniària.

L'Administració local incorpora així el mateix objectiu perseguit pel Codi Penal, que regula la possibilitat de substitució de les penes per treballs per a la comunitat en la Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre, de modificació parcial del Codi Penal, desenvolupada en el Reial decret 515/2005, de 6 de maig.

En aquest marc jurídic l'Ordenança sobre convivència ciutadana i reguladora de l'ús, ocupació i neteja de la via pública del municipi de Santa Eulària des Riu, preveu en l'article 63.3: “amb la finalitat de reparar en la mesura que sigui possible els danys causats a la resta dels ciutadans a conseqüència d'una infracció, l'infractor podrà sol·licitar la condonació de la sanció, comprometent-se a la realització de treballs voluntaris en benefici de la resta de la comunitat, dirigits o bé a generar conductes cíviques o bé a reparar els danys causats per accions similars. Atès el caràcter voluntari d'aquests treballs, no es consideraran una sanció”.

No obstant això, l'Ajuntament podrà reclamar a la persona responsable de la infracció l'import dels danys ocasionats per les activitats infractores, conforme a la valoració justificativa que s'hagi realitzat i incorporat en el corresponent expedient sancionador.

II.- OBJECTE

1. La present disposició només serà aplicable al terme municipal de Santa Eulària des Riu, respecte a persones majors de catorze anys que hagin estat objecte d'una sanció administrativa, una vegada recaiguda resolució, que sigui dimanant de la incoació d'un expedient administratiu sancionador per infracció de l'Ordenança municipal sobre convivència ciutadana i reguladora de l'ús, ocupació i neteja de la via pública del municipi de Santa Eulària des Riu, que compleixin amb les condicions següents i les recollides en l'apartat següent:

a) No haver estat sancionat, mitjançant resolució ferma, en els dotze mesos anteriors a la data de la denúncia, per la infracció del mateix o un altre precepte de la norma per la qual s'hagi imposat la corresponent sanció.

b) No comptar amb cap informe desfavorable per la substitució de la multa en un expedient anterior.

c) Tenir les aptituds i capacitats físiques i psíquiques per al seu desenvolupament

2. Criteris relatius a trams d'edat i condicions d'aplicació:

a) Tram d'edat: 14 a 24 anys, a més de complir el recollit en l'apartat anterior a,b,c, per considerar-lo període formatiu, serà aplicable després de la petició de la persona interessada.

b) Tram d'edat: a partir de 25 anys, a més de complir el recollit en l'article a,b,c, de l'apartat anterior, hauran de ser persones amb ingressos inferiors a 1,5 IPREM, o família nombrosa, monoparental, famílies amb ascendents o descendents amb discapacitat o dependència reconeguda, o en situació legal de desocupació. D'aplicació després d'acreditar documentalment qualsevol d'aquestes situacions i la petició de la persona interessat.

 

3. Queden excloses de l'àmbit d'aplicació de la present disposició:

- Les persones jurídiques

- Les persones físiques menors de 14 anys

III.- CONDICIONS BÀSIQUES PER A L'APLICACIÓ DE LA MESURA SUBSTITUTÒRIA

A. SUPÒSITS D'APLICACIÓ: article 63.3 de l'Ordenança sobre convivència ciutadana i reguladora de l'ús, ocupació i neteja de la via pública del municipi de Santa Eulària des Riu

B. REQUISITS

1.- Voluntarietat. La persona infractora ha de sol·licitar aquesta substitució. En cas de menors, és necessari el consentiment exprés i inequívoc de la persona infractora i l'autorització de qui ostenti la pàtria potestat o representació legal.

2.- Obligació personal. Ha de realitzar-se pel mateix subjecte responsable de la infracció.

3.- Objecte. Treballs en benefici de la comunitat.

4.- Competència de l'òrgan sancionador. Mitjançant resolució, amb proposta prèvia de Serveis Socials, que haurà de fixar les condicions en què aquesta substitució es realitzarà, sota el principi de flexibilitat: durada de les jornades i termini (nombre de jornades, hores de cada jornada, treballs a realitzar...).

5.- Gratuïtat de la prestació.

6.- Drets: Durant l'acompliment del treball o activitat en benefici de la comunitat, la persona infractora estarà protegida per la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.

C. CONDICIONS D'APLICACIÓ DE LES MESURES SUBSTITUTÒRIES:

PROCEDIMENT:

1- Aplicació a petició de la persona interessada en model normalitzat (ANNEX I), a excepció dels reincidents que no podran acollir-se al present procediment.

2- Supòsits: iniciat el procediment sancionador, si l'infractor reconeix explícitament la seua responsabilitat i sol·licita la substitució de la sanció per treballs substitutoris, es podrà dictar resolució amb determinació dels treballs substitutoris de la sanció, prèvia proposta per part de Serveis Socials en la qual es determinaran aquells treballs substitutoris que consideri més oportuns, fixant lloc i durada tant en dies com en hores, així com els responsables del seu control i seguiment.

3- Termini: haurà de sol·licitar-se en el termini de 15 dies, a comptar des de l'endemà de la notificació de la resolució, en la qual haurà d'indicar-se expressament la possibilitat de substitució de la sanció pecuniària imposada per la prestació substitutòria, així com aquest termini i òrgan davant el qual ha de sol·licitar-se. Transcorregut aquest termini haurà de procedir necessàriament al pagament de la multa en període voluntari.

4- Resolució de l'òrgan que ostenti la competència sancionadora, amb prèvia proposta de Serveis Socials, fixant les següents condicions en què es farà efectiva la substitució: nombre de jornades a realitzar i nombre d'hores de cada jornada. Amb la finalitat de determinar l'equivalència entre l'import de la sanció econòmica i les hores de la mesura substitutòria imposada, ha d'establir-se el preu/hora.

1r) El preu/hora es dedueix de l'aplicació del salari mínim interprofessional per als treballadors no qualificats temporals. Aquestes quanties s'actualitzaran anualment conforme al que disposi la normativa vigent reguladora del salari mínim interprofessional.

Es prestarà una jornada de treball per cada 31,66 euros de sanció, amb el límit establert en el punt segon del paràgraf següent, arrodonint-se per defecte a la quantitat resultant inferior. Per a l'adequada vigència d'aquesta valoració es procedirà a la seua actualització anualment, conforme a l'IPC.

La durada màxima de cada jornada diària de treball substitutori en el cas dels menors de 18 anys serà de quatre hores, i per a la resta de subjectes infractors que sobrepassin aquesta edat, el límit serà de sis hores diàries.

2n) Horari, dates i lloc de realització:

La jornada de treball en benefici de la comunitat tendrà una durada no inferior a quatre hores diàries ni superior a sis, amb un mínim d'una jornada i un màxim de quinze jornades i estarà regida per un principi de programació i flexibilitat, per fer compatible el normal desenvolupament de les activitats diàries de l'obligat amb el correcte compliment d'aquesta.

 

​​​​​​​Horari i dates: es determinarà la data i l'horari de realització. La mesura substitutòria haurà de regir-se pel principi de flexibilitat a fi de fer-la compatible amb les activitats diàries de l'infractor, i en el cas dels menors no podrà suposar la impossibilitat d'assistència al centre docent si el menor es troba en el període de l'ensenyament bàsic obligatori.

Lloc: es determinarà en cada cas pels Serveis Tècnics.

3r) Tipus de treball a realitzar, entre d'altres, d'acord amb les disponibilitats del servei dins de la planificació que cadascun d'ells ofereixi trimestralment o segons necessitats puntuals:

• Neteja de zones verdes.

• Neteja de papereres amb esponja i aigua en zones verdes.

• Eliminació de cartells en parets, façanes, etc.

• Treballs de pintura o repintat de senyals de sòl i de parets dels centres municipals designats.

• Petits treballs de jardineria en zones interiors i exteriors a fi de col·laborar amb el manteniment de la instal·lació.

• Labors de neteja interior de les instal·lacions municipals mitjançant l'ús, en el seu cas, de maquinària netejadora senzilla que no requereixi habilitació especial.

• Labors d'organització i neteja de magatzems, i derivació dels residus al destí corresponent per al seu posterior reciclatge.

• Assistència a l'activitat del pàrquing públic.

4t) Designació de tècnic responsable de l'activitat que haurà d'efectuar un seguiment i control de l'efectiva realització dels treballs i el seu correcte acompliment, així com la comunicació a l'òrgan sancionador que dicta la resolució, de la terminació correcta d'aquests treballs, o de qualsevol altra circumstància o incidència.

5è) Necessitat de consentiment exprés de la persona sol·licitant de la mesura a realitzar aquestes activitats.

6è) En cas de menors, necessitat d'autorització dels pares o persona que ostenti la representació legal del menor infractor.

7è) Advertiment sobre les conseqüències que comportaria la no presentació en les dates i horaris determinats per a la realització dels treballs o la no finalització total de les jornades que li correspongués realitzar:

• Execució de la sanció econòmica, en cas d'incompliment.

• Suspensió de la sanció econòmica i arxivament de l'expedient sancionador, en cas de compliment.

5.- Informe de valoració:

Finalitzada la prestació de la mesura substitutòria establerta mitjançant resolució, la persona designada com a responsable de l'activitat i encarregada del seguiment i control de la realització dels treballs, emetrà INFORME DE VALORACIÓ sobre l'efectiva realització dels treballs, i serà procedent la suspensió de la sanció i l'arxivament de l'expedient sancionador, en cas de valoració positiva.

Si l'informe fos desfavorable, s'aixecarà la suspensió de l'execució de la sanció econòmica i es manarà prosseguir les actuacions que corresponguin per a la recaptació íntegra de la sanció. Procedirà l'emissió d'informe desfavorable per la inassistència de l'obligat a una o a algunes de les jornades que s'haguessin determinat, o per la manifesta desatenció de les ordres i instruccions de l'encarregat del servei.

 

Santa Eulària des Riu, 15 d'octubre de 2021

L'alcaldessa

Mª del Carmen Ferrer Torres

 

ANNEX I

Sol·licitud de substitució de sanció econòmica per la realització de treballs en beneficis a la comunitat

SOL·LICITANT

NOM

COGNOMS

NIF

ESTUDIS/PROFESSIÓ

DATA NAIXEMENT

NÚMERO D'EXPEDIENT

 

PARE / MARE / TUTOR LEGAL

NOM

COGNOMS

NIF

 

DOMICILI DE NOTIFICACIÓ

DIRECCIÓ

NÚM/KM

 

BLOC

 

ESCALA

 

PLANTA

 

PORTA

 

MUNICIPI

PROVINCIA

CODI POSTAL

 

DADES DEL CONTACTE

TELÈFONS

 

CORREU ELECTRÒNIC

 

 

Sol·licit, d'acord amb el Protocol sobre substitució de les sancions pecuniàries imposades per infracció a l'Ordenança sobre convivència ciutadana i reguladora de l'ús, ocupació i neteja de la via pública del municipi de Santa Eulària des Riu, la substitució de la sanció econòmica imposada per la realització d'un treball en benefici de la comunitat en relació amb el número d'expedient

Núm. d'expedient

Requisits:

1) Per al tram d'edat de 14 a 24 anys d'edat serà aplicable després de la petició de la persona interessada.

2) A partir dels 25 anys d'edat hauran de ser persones amb ingressos inferiors a 1,5 IPREM, família nombrosa, monoparental, famílies amb ascendents o descendents amb discapacitat o dependència reconeguda, o en situació legal de desocupació.

Per a això hauran de presentar la documentació acreditativa següent d'alguna de les situacions personals indicades.

a) Ingressos inferiors a 1,5 IPREM: justificar els ingressos econòmics dels dos últims mesos, amb algun dels documents del llistat següent:

- Dues últimes nòmines de treball.

- Justificant de cobrament de subsidi d'ocupació.

- Justificant de cobrament de prestació per desocupació.

- Justificant de cobrament de pensió de la Seguretat Social.

- Justificant de cobrament de pensió no contributiva.

- Resolució de la seguretat social de cobrament de l'ingrés mínim vital.

- Resolució del Govern Balear de cobrament de RESOGA.

 

​​​​​​​b) Família nombrosa:

- Cartilla de família nombrosa.

c) Família monoparental:

- Cartilla de família monoparental emesa pel Consell Insular.

d) Famílies amb ascendents o descendents amb discapacitat o dependència reconeguda (dos documents):

- Llibre de família.

- Resolució de reconeixement de grau de discapacitat del Govern Balear.

- O resolució de reconeixement de dependència del Govern Balear.

e) Situació de desocupació (els quatre documents):

- Targeta de demanda d'ocupació del SOIB.

- Certificat negatiu del SEPE.

- Certificat negatiu de la Seguretat Social.

- Certificat negatiu del Govern Balear (Centre Base).

Reconeixement de responsabilitat

• La persona sol·licitant reconeix la seua responsabilitat en la realització dels fets objecte del present procediment sancionador, i desisteix i renuncia a qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.

• La persona sol·licitant coneix que la no presentació en les dates i horaris determinats per a la realització dels treballs o la no finalització total de les jornades que li correspongués realitzar, comportarà l'execució de la sanció econòmica.

• La persona sol·licitant coneix que:

o Finalitzada la prestació de la mesura substitutòria establerta mitjançant resolució, la persona designada com a responsable de l'activitat i encarregada del seguiment i control de la realització dels treballs, emetrà INFORME DE VALORACIÓ sobre l'efectiva realització dels treballs, i serà procedent la suspensió de la sanció i l'arxivament de l'expedient sancionador, en cas de valoració positiva.

o Si l'informe fos desfavorable, s'aixecarà la suspensió de l'execució de la sanció econòmica i es manarà prosseguir les actuacions que corresponguin per a la recaptació íntegra de la sanció. Serà procedent l'emissió d'informe desfavorable per la inassistència de l'obligat a una o a algunes de les jornades que s'haguessin determinat, o per la manifesta desatenció de les ordres i instruccions de l'encarregat del servei.

 

Santa Eulària des Riu, ………..de……………….de………….

 

Signatura de l'interessat/da                     Signatura del pare/mare/tutor

 

Informació sobre protecció de dades: El responsable del tractament de les dades és l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu. La finalitat del tractament és la gestió del procediment o tràmit que deriva de la presentació d'aquest imprès. La legitimació per al tractament es basa en l'exercici de les competències que té atribuïdes aquesta administració. Les dades seran conservades durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i el temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. No es comunicaran les seues dades a tercers excepte obligació legal. Té dret a sol·licitar-nos l'accés a les seues dades personals, la seua rectificació, supressió o portabilitat, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament davant la Secretaria d'aquest Ajuntament situada a la plaça d'Espanya, núm. 1, Santa Eulària des Riu 07840, així com a presentar una reclamació davant una autoritat de control.