Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE FERRERIES

Núm. 495716
Aprovació definitiva del Reglament de funcionament intern de l'Escola Infantil Ses Oronelles de Ferreries

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Durant el termini d'exposició pública de l'acord d'aprovació inicial del Reglament de funcionament intern de l'Escola Infantil Ses Oronelles de Ferreries, adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Ferreries en sessió ordinària de dia 28 de juny de 2021, publicat en el BOIB núm. 91 de 08/07/2021 i a la seu electrònica municipal, no s'hi han produït reclamacions; en conseqüència, el Reglament s'eleva a definitiu. Tot seguit se'n transcriu el text íntegre:

«Reglament de funcionament intern de l'Escola Infantil Ses Oronelles de Ferreries

PREÀMBUL

Aquest Reglament s'estableix a l'empara del que disposa la legislació de règim local en exercici de la seva potestat d'autoorganització amb la finalitat de regular el règim de funcionament de l'escola infantil de Ferreries, que té com a objectiu dotar el municipi d'un servei que permeti atendre els infants de 0 a 3 anys i les seves famílies. S'entén l'educació de 0 a 3 anys com un acompanyament integral a l'infant i la seva família en el desenvolupament i l'educació de l'infant.

Article 1

Marc legislatiu

L'escola infantil de Ferreries es regeix per la normativa legal de caràcter general i l'específica que li sigui d'aplicació, per la normativa pròpia de l'Ajuntament de Ferreries i per aquest Reglament.

L'escola depèn, funcionalment, de l'Ajuntament de Ferreries, que n'ha de dirigir l'actuació social i assistencial, i, orgànicament, de la Conselleria d'Educació, que per mitjà d'instruccions i circulars en dirigirà l'actuació educativa i formativa a través de la inspecció corresponent.

Article 2

Definició del servei

L'escola d'educació infantil de Ferreries neix per iniciativa de l'Ajuntament de Ferreries, conscient de la importància d'aquesta etapa educativa en el desenvolupament integral de l'infant de 0 a 3 anys i amb la voluntat de donar suport a les famílies davant la necessitat d'haver de conciliar vida laboral i vida familiar.

Aquest servei es presta a l'edifici municipal situat a l'avinguda de Son Morera, 5-7 de Ferreries.

Article 3

Titularitat del servei

El titular del servei públic regulat en aquest Reglament és, a tots els efectes, l'Ajuntament de Ferreries.

Article 4

Oferta de places

A l'escola infantil de Ferreries s'ofereixen les places següents:

- 7 places per a una (1) aula de nadons

- 114 places entre P1 i P2

En el cas de P1 i P2 es preveu la possibilitat de fer aules mixtes de fillets i filletes d'1 i 2 anys.

Hi ha la possibilitat d'ampliar aquesta oferta fins a 10 unitats, de conformitat amb l'Acord del Consell de Govern de 18 de novembre de 2011, pel qual es crea l'escola infantil de primer cicle de Ferreries (BOIB núm. 178, de 26/11/2011).

Article 5

Procés d'admissió i matrícula

1. Matriculació oficial

Al mes de maig, s'iniciarà el procés d'admissió i, al mes de juny, es formalitzarà la matrícula per al curs següent seguint les directrius de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI) en els mateixos termes per a nadons, P1 i P2.

Es publicarà i es farà publicitat del calendari amb l'oferta de places, els serveis i les quotes; la documentació a presentar per part de les famílies; el lloc i l'horari de lliurament de les sol·licituds, i les dates de publicació de la llista provisional de persones admeses, del període de reclamacions i la seva resolució, de la publicació de les llistes definitives i de la matriculació definitiva.

Durant el procés d'admissió es reserva una plaça de cada grup d'edat per a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i una plaça de cada grup d'edat per a alumnat en situació de desprotecció o risc social. Un cop finalitzat el període d'admissió, en cas que no s'hagin sol·licitat aquestes places reservades, passaran a ser places ordinàries.

2. Matriculació extraordinària

Entre el mes de novembre i desembre, la persona titular i la direcció de l'escola infantil obriran un nou període de matriculació per a fillets i filletes de P1 i P2. Els nadons no podran optar a aquesta matriculació extraordinària, ja que des que comença el curs, i sempre en cas que hi hagi places, la seva admissió és continuada.

Els i les alumnes que hagin seguit el procés de matriculació extraordinària s'incorporaran a les aules al mes de gener, acabades les vacances de Nadal.

Article 6

Barems de puntuació aplicables en cas d'aules plenes

Se seguirà el que estableixen el decret i l'ordre vigents de la Conselleria d'Educació reguladors de la convocatòria del procés d'admissió i matriculació d'alumnes als centres d'educació infantil de 0- 3 anys sostinguts totalment o parcialment amb fons públics.

Article 7

Documentació 

Les famílies han d'aportar la documentació següent:

1. Documentació obligatòria:

- Còpia del DNI, NIE o del passaport de l'alumne/a o de la pàgina del llibre de família on figuren.

- Còpies del DNI, NIE o del passaport del pare i la mare o del tutor o tutora legal de l'alumne/a.

- Declaració jurada de responsabilitat en cas de només signar la sol·licitud el pare o mare o el tutor o tutora.

2. Documentació a efectes de valoració segons barem:

- Còpia de la sentència judicial o de la pàgina corresponent del llibre de família per acreditar la guarda i custòdia de l'infant a efectes de barem.

- Certificat expedit pel centre, en cas de tenir-hi germans matriculats.

- Certificat expedit pel centre, en el cas que el pare, la mare o el tutor o tutora legal hi treballi.

- Justificant d'empadronament de l'alumne/a, amb expressió d'antiguitat, per justificar la proximitat del domicili.

- Certificat expedit per l'empresa on treballi o presti serveis el pare, la mare o el tutor o tutora legal, amb indicació de l'adreça exacta del lloc de treball, així com l'antiguitat, per justificar la proximitat del lloc de treball.

- Còpia de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques de l'exercici anterior o certificat de renda emès per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

- Certificat de la discapacitat de l'alumne/a emès per l'òrgan competent (mínim 33 %).

- Certificat de la discapacitat del pare, la mare o del tutor o tutora legal de l'alumne/a emès per l'òrgan competent (mínim 33%).

- Còpia del títol oficial de família nombrosa.

- Certificat mèdic oficial per justificar una malaltia crònica de l'alumne/a (les malalties recollides a la normativa).

- Resolució administrativa o certificat emès per l'entitat corresponent d'acolliment familiar simple o permanent, preadopció, adopció i acolliment residencial, en cas de demanar el tractament de germans per a infants en aquesta situació.

- Certificat o document que acrediti altres circumstàncies rellevants apreciades pel centre.

 

Article 8

Admissió excepcional fora dels dos períodes de matriculació

1. Nadons

Mentre hi hagi places disponibles, els nadons podran incorporar-se al centre en qualsevol moment.

És per això que no podran fer preinscripció ni matrícula en la convocatòria extraordinària.

En cas que l'aula estigui plena, les famílies sol·licitants podran fer demanda en forma d'instància a l'Ajuntament.

Aquestes instàncies s'ordenaran per ordre d'arribada i, en cas que es produeixi una baixa en l'aula de nadons ja oberta, s'avisarà la família que estigui situada en primer lloc per ocupar la plaça lliure. En cas que no necessiti la plaça, es continuarà avisant per l'ordre d'arribada esmentat.

El titular de l'Escola Infantil es reserva el dret d'obrir una segona aula de nadons si es donen les sol·licituds necessàries. En cas que es consideri oportú obrir una nova aula, l'Ajuntament en farà publicitat al tauler de l'escola i a la web de l'Ajuntament.

Si es reben més de set sol·licituds per a la nova aula, s'aplicaran els mateixos criteris de baremació marcats en els períodes de matrícula oficial i extraordinària. En cas d'haver-se d'aplicar la baremació, no es tindrà en compte l'ordre d'entrega de la sol·licitud a l'Ajuntament.

Les aules de Nadons es consideren plenes quan compten amb 7 places. No obstant, es reservarà una plaça (el 10 % que permet l'art. 87.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació) per als següents casos considerats excepcionals:

- Famílies nouvingudes.

- Informe específic de Serveis Socials aconsellant la matriculació de l'infant.

- Informe mèdic o de l'Equip d'Atenció Primerenca aconsellant la matriculació de l'infant.

En aquests casos, els demandants de plaça hauran de presentar la documentació que acrediti la situació excepcional esmentada.

2. P1 i P2

Les aules de P1 es consideren plenes amb 12 alumnes i les aules de P2, amb 18.

Tant les unes com les altres podran augmentar el nombre d'alumnes matriculats en un 10 %.

Els fillets i les filletes de P1 i P2 es matricularan durant el període de matriculació oficial i durant la convocatòria extraordinària.

Fora d'aquests terminis, només s'acceptaran matriculacions de P1 i P2 si es compleixen un dels tres següents requisits, justificats amb la documentació pertinent:

- Famílies nouvingudes.

- Informe específic de Serveis Socials aconsellant la matriculació del fillet o filleta.

- Informe mèdic o de l'Equip d'Atenció Primerenca que aconselli la matriculació de l'infant.

Si es donés el cas que, amb les noves incorporacions, les aules del nivell determinat quedessin plenes i hi hagi més d'una persona aspirant que compleixi com a mínim un dels requisits anteriors, s'aplicaran per desempatar els criteris de baremació aplicats en la matriculació oficial.

Article 9

Mensualitats i material

La primera mensualitat es començarà a pagar el primer mes d'assistència a l'escola. Els rebuts es carregaran per domiciliació bancària.

Tot i que el curs finalitza a finals de juliol, es dividirà el cost del curs complet en 11 quotes mensuals i úniques, que es pagaran de setembre a juliol (els dos inclosos).

Els fillets i les filletes que deixin d'assistir a l'escola pels motius que siguin, hauran d'abonar igualment la quota mensual.

A part de les quotes mensuals, s'haurà de pagar una quota inicial de curs en el moment de formalitzar la matrícula, per mitjà d'un ingrés bancari, i una altra en concepte de material didàctic dels fillets/es, cobrada per domiciliació bancària al mes de març.

Si un fillet o filleta inicia l'assistència a l'escola una vegada el curs ja estigui començat, abonarà el mes sencer de la data en què comenci, sigui quina sigui aquesta, així com la quota anual completa en concepte de matriculació i material.

Si una família, pel motiu que sigui, decideix donar de baixa de l'escola el seu infant, ho haurà de comunicar amb un mínim de 15 dies d'antelació. Si no ho comunica dins aquest termini, se li cobrarà la mensualitat completa, encara que hagi deixat d'assistir a l'escola part de la mensualitat.

L'escola infantil compta amb una associació de pares i mares que estableix una quota anual voluntària.

Article 10 Calendari escolar

L'escola infantil comença el curs a principis de setembre, segons el que estableix la Conselleria d'Educació, i acaba l'últim dia laborable de juliol. Amb tot, la primera setmana de setembre el personal educatiu treballa sense alumnes per poder preparar el curs.

Abans del 15 de juliol de l'any en curs, l'Ajuntament de Ferreries ha de fer públics el calendari escolar, l'horari d'obertura i tots els serveis que ofereix l'escola infantil al tauler d'anuncis de l'escola i a la web municipal.

Una vegada el Consell Escolar Municipal hagi proposat els dies de lliure elecció i el claustre de l'escola els hagi aprovat, es faran públics.

Article 11

Horari de l'escola infantil

L'horari complet de l'escola és de 8.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres. L'horari d'acollida és de 8.00 a 9.00 hores i el de recollida, de 13.00 a 14.00 hores.

Per al bon funcionament del centre, es demana a les famílies puntualitat tant a l'hora d'entrar com a l'hora de sortir. Les famílies hauran d'avisar les educadores quan el fillet o filleta no assisteixi a l'escola i n'indicaran el motiu (malaltia, viatge…).

La persona que un dia concret hagi d'anar a cercar el fillet o filleta abans o fora de l'horari habitual, ho haurà de comunicar prèviament a l'educadora o educador corresponent, ja que així es facilita el funcionament del centre.

A l'hora de sortir, no es confiarà el fillet o filleta a cap persona desconeguda pel personal educatiu. Per tant, en cas que la mare, el pare o la persona que habitualment recull la filleta o el fillet no hi pugui anar un dia determinat, haurà d'avisar el centre amb antelació i facilitar el nom de la persona que recollirà l'infant.

Article 12

Material escolar

El material que s'ha de portar a l'escola varia en funció del curs escolar. És el que es detalla a continuació:

1. Material de nadons:

- 1 got o biberó

- 1 llençol per al llitet

- 1 tovallola de lavabo

- 1 calcetins de psicomotricitat (dins un bosseta)

- 1 paquet de tovalloletes

- 1 capsa de mocadors de paper

- 1 paquet de bolquers

- 1 bòtil d'aigua

- 3 fotografies de carnet i 1 de cartera

- 1 fotografia de família de 10x15 o 13x18 amb un marc lleuger

2. Material de P1:

- 1 got

- 1 pitet

- 1 tovallola de lavabo

- 1 calcetins de psicomotricitat (dins una bosseta)

- 1 paquet de tovalloletes

- 1 capsa de mocadors de paper

- 1 paquet de bolquers

- 6 bòtils d'aigua d'1,5 l

- 4 fotografies de carnet i 1 de cartera

- 1 fotografia de família de 10x15 o 13x18 amb marc lleuger

3. Material de P2

- 1 got

- 1 pitet

- 1 tovallola de lavabo (els fillets i les filletes que porten bolquer)

- 1 calcetins de psicomotricitat (dins una bosseta)

- 1 paquet de tovalloletes

- 1 capsa de mocadors de paper

- 1 paquet de bolquers (els fillets i les filletes que porten bolquer)

- 6 bòtils d'aigua d'1,5 l

- 4 fotografies de carnet i 1 de cartera

- 1 fotografia de família de 10x15 o 13x18 amb marc lleuger

 

Article 13

Períodes d'adaptació

L'horari d'adaptació, el marca el procés individual de cada fillet/a. Durant aquest procés, la mestra o el mestre i la mare o el pare l'observen i es va allargant l'horari de permanència al centre en la mesura que l'infant assumeix positivament el procés. Cada infant té un ritme diferent i s'ha de respectar.

Edat

Primer dia

Segon dia

Tercer dia

Quart dia

0-1 anys

1r grup:

- de 9.00 a 10.00 h, fillets/es amb familiars

2n grup:

- d'11.00 a 12.00 h, fillets/es amb familiars

1r grup:

- de 9.00 a 9.30 h, fillets/es amb familiars

- de 9.30 a 10.30 h, fillets/es sense familiars

2n grup:

- d'11.00 a 11.30 h fillets/es amb familiars

- d'11.30 a 12.30 h sense familiars

1r grup:

- de 9.00 a 9.15 h, fillets/es amb familiars

- de 9.15 a 10.30 h, sense familiars

2n grup:

- d'11.00 a 11.15 h, fillets/es amb familiars

- d'11.15 a 12.30 h sense familiars

1r grup:

- de 9.00 a 10.30 h, fillets/es sense familiars

2n grup:

- d'11.00 a 12.30 h, fillets/es sense familiars

 

Edat

Primer dia

Segon dia

Tercer dia

Quart dia

1-2 anys

1r grup:

1r grup:

1r grup:

1r grup:

 

- de 9.00 a 10.00 h, 6 fillets/es amb familiars

- de 9.00 a 9.30 h, 6 fillets/es amb familiars

- de 9.00 a 9.15 h, 6 fillets/es amb familiars

- de 9.00 a 10.30 h, 6 fillets/es sense familiars

 

2n grup:

- de 9.30 a 10.30 h, sense familiars

- de 9.15 a 10.30 h, sense familiars

2n grup:

 

- d'11.00 a 12.00 h, 6 fillets/es amb familiars

2n grup:

2n grup:

- d'11.00 a 12.30 h, 6 fillets/es sense familiars

 

 

- d'11.00 a 11.30 h, 6 fillets/es amb familiars

- d'11.00 a 11.15 h, 6 fillets/es amb familiars

 

 

 

- d'11.30 a 12.30 h, sense familiars

- d'11.15 a 12.30 h, sense familiars

 

A partir del cinquè dia l'horari s'anirà allargant en funció del ritme d'adaptació de cada infant.

Article 14

Normativa de salut

Els infants menors de 3 anys encara no tenen el sistema immunitari ben desenvolupat, per això és normal que el primer any d'escolarització s'encomanin malalties comunes diverses.

Per tal de disminuir raonablement els riscs de contagi de malalties transmissibles és important respectar uns criteris bàsics que ens ajudaran a minimitzar els problemes que la malaltia infecciosa pot ocasionar als fillets i filletes i a la família.

Poden assistir igualment al centre els infants que pateixen alguna indisposició lleu no infecciosa, excepte si es troben en alguna de les situacions següents:

- Si la indisposició impedeix a l'infant participar còmodament en les activitats del centre.

- Si el fillet o la filleta malalt/a necessita més atenció de la que pot rebre al centre.

- Si es troba en procés de desenvolupar una malaltia infecciosa, per tal d'evitar-ne la propagació.

Els fillets i les filletes no poden anar a l'escola en cap cas si presenten algun d'aquests símptomes:

- Febre (temperatura superior a 37.5° C de temperatura rectal), ni prenent un antitèrmic (Dalsy, Apiretal...). Si a l'escola un fillet o filleta té febre, es telefonarà a la família perquè el vengui a cercar.

- Letargia o somnolència.

- Plors persistents.

- Dificultats respiratòries.

- Símptomes de malaltia greu.

- Diarrea irreprimible líquida o deposicions amb sang o moc.

- Vòmits en dues o més ocasions en les 24 hores prèvies.

- Lesions bucals o nafres disseminades a la boca, associades a la incapacitat de l'infant per controlar la saliva (excepte si el pediatre o la pediatra determina la malaltia com a no infecciosa).

- Erupcions de la pell amb febre, fins que el pediatre o la pediatra determini si la causa és o no infecciosa.

- Conjuntivitis purulenta (lleganyes amb pus groc) fins que el pediatre o la pediatra autoritzi l'assistència de l'infant a l'escola.

Davant la persistència d'aquests símptomes o altres no esmentats els centres podran exigir que la família presenti un informe del pediatra o la pediatra que porti l'infant on consti l'orientació diagnòstica i la garantia de no contagiositat. En cas contrari, es pot impedir l'entrada de l'infant a l'escola.

Com a criteri general, en el procés de les malalties infeccioses no es poden portar els infants al centre mentre el pediatre o la pediatra no ho autoritzi.

Disposició addicional primera

Canvis legislatius

Els preceptes  d'aquest  Reglament que  remetin  a preceptes de  la legislació  bàsica  estatal i autonòmica s'entenen automàticament modificats i/o substituïts quan es produeixi la revisió o

modificació d'aquesta legislació, llevat que resultin compatibles amb les noves previsions legislatives.

Disposició addicional segona

Interpretació

Correspon a l'Ajuntament de Ferreries interpretar els preceptes continguts en aquest Reglament.

Disposició final

Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i serà vigent fins que es modifiqui o derogui expressament.»

 

Ferreries, en la data de la signatura electrònica (19 d'octubre de 2021)

La batlessa

Joana Febrer Rotger