Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 497939
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es modifica l’autorització administrativa, i s’aprova l’addenda del projecte d’execució del parc fotovoltaic Bosc d’en Lleó, de 3.549,04 kWp i 3.080 kWn, promogut per Good Wind Entertainment, SL, al polígon 18, parcel·la 39, de Sant Antoni de Portmany

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 7 de juny de 2018, la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat va emetre la resolució de concessió de l'autorització administrativa i la declaració d'utilitat pública del parc fotovoltaic Bosc d'en Lleó (BOIB núm. 74, de 16/06/2018).

2. El 20 de novembre de 2020, la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius va emetre la resolució per la qual es modifica l'autorització administrativa i s'aprova el projecte d'execució del parc fotovoltaic Bosc d'en Lleó (BOIB núm. 201, de 28/11/2020).

3. El 27 d'agost de 2021, el senyor Jordi Quer Sopeña, en representació de l'entitat Good Wind Entertainment, SL, amb NIF B-87 778 288, va sol·licitar la modificació de l'autorització administrativa i l'aprovació de l'addenda presentada al projecte d'execució.

4. El 5 d'octubre de 2021, el promotor va presentar una addenda actualitzada del projecte d'execució que modifica la documentació inicialment presentada.

5. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat la documentació aportada i han emès un informe en què es conclou, sense entrar a valorar tècnicament el projecte, que s'han complert tots els tràmits requerits per a la modificació de l'autorització administrativa, i s'informa favorablement sobre l'aprovació de l'addenda del projecte d'execució del parc fotovoltaic, mantenint els condicionants de l'autorització inicial.

Fonaments de dret

1. El Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.

2. La Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

3. El Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

4. La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

5. La Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries, per a les instal·lacions elèctriques descrites.

6. El Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

7. El Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, modificat pel Decret 33/2015.

8. La Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.

9. La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

 

10. El Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

11. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

12. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 de març de 2021 de delegació de competències i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Modificar l'autorització administrativa de la instal·lació fotovoltaica Bosc d'en Lleó, promoguda per Good Wind Entertainment, SL (NIF B-87778288), amb les característiques següents:

  • Expedient RE008/17: parc fotovoltaic Bosc d'en Lleó.
  • Situació: parcel·la 39 del polígon 18 del terme municipal de Sant Antoni de Portmany, amb una ocupació de 3,55 hectàrees.
  • Descripció del projecte: parc fotovoltaic de 3.549,04 kWp i 3.080 kWn, que consta de 9.592 panells solars de 370 Wp de potència unitària, 56 inversors de 55 kW cada un i dos centres de transformació. Línia d'evacuació soterrada que connectarà a la xarxa de distribució a les coordenades X: 364.151 Y: 4.313.538 (H31).
  • La instal·lació es classifica en el grup b.1.1, «Instal·lacions que únicament utilitzen la radiació solar com a energia primària mitjançant la tecnologia fotovoltaica», d'acord amb l'article 2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

2. Aprovar l'addenda del projecte d'execució del parc fotovoltaic Bosc d'en Lleó, signat pels enginyers Jordi Quer i Antoni Bisbal l'octubre de 2021, sense entrar a valorar-ne tècnicament el contingut, condicionat al compliment dels punts següents:

  • Les actuacions s'han d'executar fora de l'època de reproducció de les aus, que va de l'1 d'abril al 30 de juny.
  • S'han de conservar i restaurar els murs de pedra seca existents a la parcel·la.

3. Disposar que, abans de l'inici de les obres, el promotor ha de presentar a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic la documentació següent:

  • Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents a les obres.
  • Nomenament de l'auditor ambiental i del tècnic director d'obres.
  • Pla de vigilància i seguiment redactat per l'auditor ambiental que, a més d'incloure el contingut mínim establert en la Llei d'avaluació ambiental, haurà de preveure l'emissió d'informes de seguiment durant la fase de construcció, amb una periodicitat de quinze dies, que certifiquin el compliment de les mesures preventives, correctores i compensatòries de l'estudi d'impacte ambiental, les condicions de l'annex F del Decret 33/2015 i els condicionants de la declaració d'impacte ambiental i dels altres informes emesos.

4. Recordar que el promotor haurà de notificar a l'IDAE les modificacions introduïdes en el projecte, d'acord amb els requisits establerts en la convocatòria SOLBAL.

5. Indicar que, una vegada executades les instal·lacions objecte d'aquesta autorització, el titular ha de presentar la sol·licitud de posada en servei, a la qual ha d'adjuntar un certificat de final d'obra subscrit per un tècnic facultatiu, així com les proves reglamentàries i la resta de documentació que exigeix la reglamentació vigent.

6. Informar que aquesta autorització es concedeix sens perjudici de les concessions i autoritzacions que siguin necessàries relatives a les llicències municipals, l'ordenació del territori i el medi ambient, i a qualssevol altres motivades per disposicions que hi siguin aplicables.

7. Notificar aquesta Resolució als interessats i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, 21 d'octubre de 2021

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

Per delegació del conseller de Transició Energètica,

Sectors Productius i Memòria Democràtica

(BOIB núm. 31, de 4/03/2021)