Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica sobre l’autorització administrativa i declaració, en concret, d’utilitat pública del projecte de Nova xarxa de baixa tensió en el c. del Puig des Teix i ampliació de transformador CT Bestard Bauzà

    Número d'edicte 1889 - Pàgines 12122-12129

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES II) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 1945 - Pàgines 12130-12131

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es declara el desistiment de les sol·licituds d'ajudes per al Programa de Modernització del Comerç: Fons Tecnològic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationUE) per als exercicis 2022 i 2023, i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 1946 - Pàgines 12132-12133

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

    Número d'edicte 1891 - Pàgines 12134-12144

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)

    Número d'edicte 1893 - Pàgines 12145-12150

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic, per la qual es minora la quantitat de l’ajut en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

    Número d'edicte 1935 - Pàgines 12151-12152

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general de Comerç sobre la concessió de subvencions destinades a ajuts per al programa de modernització del comerç Fons Tecnològic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationUE) per als exercicis 2022 i 2023 (BOIB núm. 165, de 20 de desembre de 2022)

    Número d'edicte 1936 - Pàgines 12153-12166

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la cessió d'ús gratuïta i temporal d’un despatx al Casal Ernest Lluch, a favor de la Asociación Ángeles de Azul y Verde (Exp. SP 33/2023)

    Número d'edicte 1882 - Pàgines 12167-12169

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 3 de març de 2023 per la qual es crea la Mesa de Participació del Sector del Primer Cicle d’Educació Infantil

    Número d'edicte 1944 - Pàgines 12170-12172

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 6 de març de 2023 per la qual es convoquen ajuts de bonificació total del cost de les primeres matrícules i de reducció del 50 % del cost de les segones matrícules per a alumnes que, durant l’any acadèmic 2022-2023, cursin estudis artístics superiors a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o el Curs oficial de formació pedagògica i didàctica equivalent de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

    Número d'edicte 1973 - Pàgines 12173-12201

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del secretari general de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de 6 de març de 2023 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm.60/2023, seguit pels tràmits del procediment ordinari davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número d'edicte 1931 - Pàgina 12202

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la modificació puntual del Pla Parcial del polígon 17, actual SAU-RT 2.1 de les NS de Marratxí (90e/2022)

    Número d'edicte 1877 - Pàgines 12203-12206

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la explotació minera Gaspar núm. 385, polígon 58, parcel·la 57, TM Palma (151A/2020)

    Número d'edicte 1876 - Pàgines 12207-12214

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el Pla de restauració pedrera Son San Martí núm. 527, parc. 543, pol. 9, TM Muro (16A/2022)

    Número d'edicte 1878 - Pàgines 12215-12226

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el Soterrament parcial línia aèria Son Orlandis-Son Reus, canvi traçat aeri, TM de Marratxí (116A/2022)

    Número d'edicte 1924 - Pàgines 12227-12235

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 18 de juliol de 2019, per la qual es convoquen, per als anys 2019-2020, les ajudes per a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització de les organitzacions de productors del sector de la pesca

    Número d'edicte 1928 - Pàgina 12236

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 22 de desembre de 2022, per la qual es convoquen les ajudes, per als anys 2023 a 2027, per a la reestructuració i la reconversió de vinyes corresponents a la Intervenció Sectorial del Vi (ISV 2024-2027), es reobre el termini de sol·licituds i es corregeixen els errors que s’hi han detectat

    Número d'edicte 1929 - Pàgines 12237-12242

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual es deneguen ajuts de transport, manutenció, allotjament i manutenció, conciliació, així com les beques per a persones amb discapacitat i dones víctimes de violència de gènere, en el marc de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 28 de desembre de 2020 (BOIB núm. 216, de 31 de desembre) per el període 2021-2022

    Número d'edicte 1833 - Pàgines 12243-12245

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Encàrrec de gestió a FECOEV, SAU per a la producció tècnica i execució de l’espectacle infantil “Recuérdame. Tributo a Coco”, que es celebrarà el dia 26 de març de 2023 al Recinte Firal d’Eivissa

    Número d'edicte 1881 - Pàgines 12246-12248

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Decret de Presidència núm. 2023/130 del Consell Insular d'Eivissa per a l'aprovació de les bases que han de regir la convocatòria de dos beques per a la formació i el perfeccionament a les oficines d’informació turística del Consell Insular d’Eivissa per a l’any 2023

    Número d'edicte 1927 - Pàgines 12249-12256

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Modificació del règim retributiu del vicepresident tercer i conseller de Benestar Social, Gerència, Transparència i Habitatge del Consell Insular de Formentera en haver adquirit la condició de senador per l’agrupació d’illes Eivissa-Formentera

    Número d'edicte 1948 - Pàgina 12257

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni

    Número d'edicte 1823 - Pàgines 12258-12261

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Acord del Consell Executiu de delegació d’atribucions del Consell Executiu en els consellers executius i les conselleres executives

    Número d'edicte 1821 - Pàgines 12262-12263

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 20 de febrer de 2023 de concessió, autorització i disposició d’ajudes econòmiques a famílies acollidores, corresponent al mes de febrer de 2023

    Número d'edicte 1907 - Pàgines 12264-12267

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 14 de febrer de 2023, de baixes d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes de febrer de 2023

    Número d'edicte 1908 - Pàgines 12268-12269

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Modificació de l’acord de determinació dels criteris objectius per a l’abonament del complement de productivitat del personal de l’Ajuntament d’Artà

    Número d'edicte 1971 - Pàgines 12270-12272

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Acord sobre la carrera professional horitzontal dels empleats públics de l’Ajuntament d’Artà

    Número d'edicte 1972 - Pàgines 12273-12280

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Bases reguladores i convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques destinades a fomentar la identificació i esterilització de moixos domèstics per part dels seus propietaris

    Número d'edicte 1879 - Pàgines 12281-12284

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Bases específiques que regiran la convocatòria de la prova d'aptitud per a l'obtenció del permís municipal d'Autotaxi de Campos

    Número d'edicte 1962 - Pàgines 12285-12288

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Decret revocacions delegacions

    Número d'edicte 1926 - Pàgines 12289-12290

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Pla Estratègic de Subvencions any 2023 Ajuntament d'Eivissa

    Número d'edicte 1883 - Pàgines 12291-12300

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Decret modificació composició Junta de Govern Local

    Número d'edicte 1896 - Pàgina 12301

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació Pla Estratègic de Subvencions 2023 de l'Ajuntament de Felanitx

    Número d'edicte 1963 - Pàgines 12302-12310

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la MF-818 relativa a l’amortització del lloc de feina F95100012 i la creació de la plaça i del lloc de feina tècnic/a superior en promoció d’igualtat de gènere

    Número d'edicte 1900 - Pàgines 12311-12312

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la MF-825 relativa a la incorporació de la condició d’agent d’autoritat de determinats llocs de feina de Benestar Social, d’acord amb la petició de l’Àrea

    Número d'edicte 1901 - Pàgines 12313-12314

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la MF-775, relativa a la modificació del sistema de provisió de determinats llocs de feina de la Policia Local, de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, d’acord amb la petició de l’Àrea

    Número d'edicte 1902 - Pàgines 12315-12324

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la MF-829 relativa a la modificació del lloc de cap de departament de Mobilitat, d’acord amb la petició de l’Àrea.

    Número d'edicte 1903 - Pàgines 12325-12327

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació del Pla d’actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme per als anys 2023 i 2024 del municipi de Sóller, per a l’atorgament de llicències temporals d'auto-taxi

    Número d'edicte 1964 - Pàgines 12328-12342

  • MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

   • Oferta Pública d'Ocupació 2023

    Número d'edicte 1757 - Pàgina 12343