Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 164973
Decret modificació composició Junta de Govern Local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del previst als articles 46 i 52 del Reial Decret 2468/1986 de 28 de novembre pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Corporacions Locals, es fa públic que amb data 06 de març de 2023 s'ha dictat el següent Decret de l'Alcaldia.

DECRET.- Mitjançant el present i en us de les facultats que em confereix la legislació vigent en matèria de Règim Local, en concret els articles 23 i 25 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre municipal i de règim local de les Illes Balears en relació als articles 21 i 23 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local i 43 i següents del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals

RESOLC

PRIMER- Nomenar al Regidor Sr. José Juan Tur Cardona, membre de la Junta de Govern Local en substitució de la Sra. Elena Lopez Bonet.

SEGON.-. Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació, es notifiqui als Regidors que consten en el mateix i es procedeixi a la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears. sense perjudici de la seva efectivitat des del dia de signatura del present.

 

Eivissa, (signat electrònicament:6 de març de 2023)

                                                   V.i.P.                                                L'alcalde                                                                                       El secretari

                                                                                                                                                Joaquim Roca Mata