Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 165530
Registre de Personal. Aprovació de la MF-825 relativa a la incorporació de la condició d’agent d’autoritat de determinats llocs de feina de Benestar Social, d’acord amb la petició de l’Àrea

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 28/02/2023, es va aprovar el següent:

“PRIMER.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MF-825 relativa a la incorporació de la condició d'agent d'autoritat de determinats llocs de feina d Benestar Social, d'acord amb la petició de l'Àrea.

SEGON.- Establir com a data d'efectes la del dia següent a la seva aprovació.

TERCER.- Publicar el contingut de l'Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

Palma, 3 de març de 2023

La cap de secció del Registre de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Francisca M. Matas Escobar

 

PROPOSTA 825 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

CBS

ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL

ÒRGAN:

CBS021

COORDINACIÓ GENERAL DE BENESTAR SOCIAL / DIRECCIÓ GENERAL DE BENESTAR SOCIAL

UNITAT:

CBS0210110

SERVEI DE BENESTAR SOCIAL / GESTIÓ CENTRAL I TERRITORIAL

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F30430010

PSICÒLEG/ÒLOGA

14

G

23

35

C

AJP

A1

JEA

HE30

AE

3056 - SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR (TAE SUPERIOR) ESPECIALITAT PSICOLOGIA

 

B2

 

F60110002

EDUCADOR/A SOCIAL

47

G

22

96

C

AJP

A2

JEA

HE30

AE

3057 - SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE MITJÀ) ESPECIALITAT EDUCADOR/A SOCIAL

 

B2

 

F30910022

TREBALLADOR/A SOCIAL

79

G

22

96

C

AJP

A2

JEA

HE30

AE

3057 - SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE MITJÀ) ESPECIALITAT TREBALLADOR/A SOCIAL

 

B2

 

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F30430010

PSICÒLEG/ÒLOGA

14

G

23

35

C

AJP

A1

JEA

HE30

AE

3056 - SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR (TAE SUPERIOR) ESPECIALITAT PSICOLOGIA

 

B2

AAUT

F60110002

EDUCADOR/A SOCIAL

47

G

22

96

C

AJP

A2

JEA

HE30

AE

3057 - SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE MITJÀ) ESPECIALITAT EDUCADOR/A SOCIAL

 

B2

AAUT

F30910022

TREBALLADOR/A SOCIAL

79

G

22

96

C

AJP

A2

JEA

HE30

AE

3057 - SUBESCALA TÈCNICA MITJA (TAE MITJÀ) ESPECIALITAT TREBALLADOR/A SOCIAL

 

B2

AAUT

LLEGENDA

NL

NÚMERO DE LLOCS

TL

TIPUS DE LLOC

G

GENÈRIC

CD

COMPLEMENT DE DESTÍ

FP

FORMA DE PROVISIÓ

C

CONCURS

ADM

ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

AJP

AJUNTAMENT DE PALMA

GR

GRUP

TJ

TIPUS DE JORNADA

JEA

JORNADA ESPECIAL AMPLIADA - 40 HORES SETMANALS

TH

TIPUS D'HORARI

HE30

HORARI PLA DIRECTOR PERSONAL BENESTAR SOCIAL VIGENT

OBS

OBSERVACIONS

AAUT

CONDICIÓ D'AGENT D'AUTORITAT

CE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

35

  24.332,84 €

96

  19.184,62 €