Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 166619
Proposta de resolució del director general de Comerç sobre la concessió de subvencions destinades a ajuts per al programa de modernització del comerç Fons Tecnològic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationUE) per als exercicis 2022 i 2023 (BOIB núm. 165, de 20 de desembre de 2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El dia 20 de desembre de 2022 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 165 l'Ordre del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'aprova la convocatòria d'ajuts per al programa de modernització del comerç Fons Tecnològic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationUE) per als exercicis 2022 i 2023.

2. Les persones o entitats que figuren en els annexos d'aquesta Proposta varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3. Els serveis tècnics de la Direcció General de Comerç han examinat les sol·licituds i han comprovat que els sol·licitants que consten en l'annex 1:

  • Poden ser beneficiaris de la subvenció objecte de convocatòria per la seva naturalesa.
  • Han presentat correctament la sol·licitud i la documentació del projecte dins el termini previst en la convocatòria.
  • Estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària, tant l'estatal com l'autonòmica.

4. Els tècnics de la Direcció General de Comerç, en aplicació del procediment de concessió que s'estableix en l'apartat 23 de l'Ordre esmentada, han informat favorablement sobre la concessió de les subvencions descrites en l'annex 1, les quals s'han calculat d'acord amb el que estableix la convocatòria d'aquests ajuts.

5. La subvenció proposada es distribueix en les quantitats especificades en l'annex 1, per cada beneficiari, en aplicar el 100 % al cost considerat com a elegible (IVA exclòs), i amb un màxim total de 80.000 euros de subvenció per beneficiari, d'acord amb el que es preveu en l'article 25.5 de l'Ordre esmentada.

6. Els tècnics de la Direcció General de Comerç han informat desfavorablement sobre les sol·licituds de subvenció descrites en l'annex 2, amb la motivació que també hi figura. Així mateix, s'ha proposat la desestimació de les sol·licituts que figuren en l'annex 3 per haver-se exhaurit el crèdit destinat a la convocatòria.

7. Hi ha crèdit adequat i suficient per atendre els expedients que figuren en l'annex 1, a la partida 19301G/761A01/77000/00 FFMR076* del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears vigent.

 

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual saprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

5. La Resolució de 19 de maig de 19 de maig de 2022 de la Secretaria d'Estat de Comerç, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial de Comerç, pel qual es fixen els criteris de distribució, així com el repartiment resultant per les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, del crèdit destinat al Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic, per un import total de 100 milions d'euros per als exercicis 2022 i 2023, en el marc del Component 13, Inversió I4.1.2, del Pla de Recuperació,Transformació i Resiliència (BOE núm. 126, de 27 de maig de 2022).

6. L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com per l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

7. L'article 2.1 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), i que atribueix a la Direcció General de Comerç el foment en matèria de comerç.

8. Ordre del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'aprova la convocatòria d'ajuts per al programa de modernització del comerç Fons Tecnològic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationUE) per als exercicis 2022 i 2023. (BOIB núm. 165, de 20 de desembre de 2022).

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar la concessió d'una subvenció condicionada a la justificació i realització de les activitats subvencionades, d'acord amb l'establert a l'article 34 de l'Ordre del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 20 de desembre de 2022, als beneficiaris que figuren en l'annex 1, d'acord amb el concepte i l'import que també figuren en l'annex 1.

2. Denegar la concessió de la subvenció a les persones/entitats que figuren en l'annex 2, d'acord amb el motiu que també hi figura.

3. Denegar la concessió de la subvenció a les persones/entitats que figuren a l'annex 3 per haver-se exhaurit el crèdit destinat a la convocatòria d'acord amb el que estableix l'article 23 de la convocatòria.

4. Autoritzar i disposar una despesa global de 1.354.055,00 euros a favor dels beneficiaris que figuren en l'annex 1, amb càrrec a la partida pressupostària 19301G/761A01/77000/00 FFMR076* del pressupost vigent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els fons per a la concessió de l'ajut procedeixen de la Unió Europea-Next Generation.

5. Establir que el pagament i la justificació s'han de fer d'acord amb el que disposen els articles 14, 34 i 35 de l'Ordre 35/2022 del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 165, de 20 de desembre).

6. Establir el termini per justificar la realització de les activitats subvencionades i per sol·licitar el pagament de la subvenció que en cap cas serà posterior al 30 d'abril de 2023.

7. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir amb el que disposa l'article 12 de l'Ordre 35/2022 del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 165, de 20 de desembre).

8. Disposar que la falta de justificació en els termes i en els terminis que estableix l'Ordre 35/2022 del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 165, de 20 de desembre), la modificació significativa del projecte presentat sense que aquesta Conselleria l'hagi aprovada prèviament, i també la desviació de les subvencions o l'aplicació diferent de la que estableix la norma determinen la revocació de la subvenció.

Contra aquesta Proposta de resolució podeu al·legar el que considereu convenient en el termini màxim de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas contrari, s'entendrà que estau conforme amb el contingut de la Proposta.

 

Palma, en data de la signatura electrònica:(7 de març de 2023)

El director general de Comerç

Miguel José Piñol

Documents adjunts