Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 165767
Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 20 de febrer de 2023 de concessió, autorització i disposició d’ajudes econòmiques a famílies acollidores, corresponent al mes de febrer de 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. L'article 70.8 del text consolidat de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (BOE núm. 52 de 1 de març de 2007), atorga al Consell de Mallorca com a pròpia la competència en tutela, acolliment i adopció de menors.

2. La Llei 8/1997, de 18 de desembre, d'atribució de competències en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors (BOCAIB núm. 157 ext. de 20/12/1997), amb l'article 2 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials aprovats al Ple d'11/04/2019 (BOIB núm. 67 de 18/05/2019); la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears (BOIB núm. 26 de 28/02/2019), i la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor i modificació parcial del Codi Civil i de la LEC.

3. Vista la resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) de 16 de març de 2018 relativa a les prestacions econòmiques per a acolliments permanents amb família extensa o aliena, temporals amb família extensa i temporals amb família aliena i per a acolliments preadoptius (BOIB Núm. 36, de 22 de març de 2018).

4. Vista la resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) de data 28 de gener de 2022 relativa a la modificació de la resolució de 16 de març del 2018, de prestacions econòmiques per a acolliments familiars permanents amb família extensa o aliena, temporals amb família extensa i temporals amb família aliena i per a acolliments preadoptius, per la qual s'actualitzen els imports a percebre (BOIB núm. 18, de 3 de febrer de 2022).

5. L'article 1.2 i) de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social, estableix que estan exemptes de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques les prestacions econòmiques rebudes d'institucions públiques amb motiu de l'acolliment de menors.

6. Els ingressos que perceben les famílies acollidores en concepte d'acolliment a menors amb mesura de protecció són renta exemptes d'acord amb el que disposa l'art. 7.i) de la Llei 35/2006, de 28 de desembre, de l'IRPF.

7. Atès els dictàmens aprovats a les Comissions Tècniques Econòmiques (CTE) que es duen a terme setmanalment on es determinen els motius pels quals es concedeixen ajudes econòmiques a les famílies acollidores de menors, així com els motius per deixar sense efectes les esmentades ajudes.

8. Vista la resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) de dia 2 de setembre de 2022 relativa a l'actualització de preus de les prestacions econòmiques relacionades amb el curs escolar 2022/2023 (BOIB Núm. 118, de 8 de setembre de 2022).

9. I atès a la resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) de dia 12 de gener de 2023 relativa a l'actualització dels imports per a l'any 2023 de les prestacions econòmiques per a acolliments familiars permanents amb família extensa o aliena, temporals amb família extensa i temporals amb família aliena i per a delegació de guarda amb finalitat d'adopció (BOIB Núm. 8, de 17 de gener de 2023).

Fonaments de dret

L'art. 7.2.7 dels Estatuts de l'IMAS atorguen a la Presidència la competència per resoldre el procediment d'ajudes i prestacions.

Per tot l'exposat anteriorment,

RESOLC

Primer.- Concedir ajudes econòmiques periòdiques segons els dictàmens aprovats a la Comissió Tècnica Econòmica a favor de les persones, en qualitat d'acollidores, relacionades a l'Annex I i d'acord amb la relació comptable Q/2023/118 per import total de 114.437,15 €.

Segon.- Autoritzar i disposar crèdits per import total de 114.437,15 € repartits amb càrrec a les partides pressupostàries de la següent manera: 61.864,27 €, 274,95 €, 31.478,99 € i 20.818,94 € a la 20.23134.48000, 20.23134.48001, 20.23134.48002 i 20.23134.48006 respectivament, del pressupost de despeses de l'IMAS de 2023.

Tercer.- Publicar aquesta resolució al BOIB.

 

Palma, a data de la signatura electrònica (28 de febrer de 2023)

La presidenta de l'IMAS Sofia Alonso Bigler

 

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019, recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sobre l'objecte i termini d'aquest recurs.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

DNI

IMPORT

CODI ECONÒMIC

43034021D

5.170,00 €

2023 20 23134 48000

42374916S

1.290,00 €

2023 20 23134 48000

41501067M

5.170,00 €

2023 20 23134 48000

41501067M

313,20 €

2023 20 23134 48000

42953643Q

5.170,00 €

2023 20 23134 48000

42953643Q

470,00 €

2023 20 23134 48000

42953643Q

630,62 €

2023 20 23134 48000

23065294C

909,15 €

2023 20 23134 48006

23065294C

727,32 €

2023 20 23134 48006

23065294C

220,40 €

2023 20 23134 48006

23065294C

176,32 €

2023 20 23134 48006

41538049A

5.170,00 €

2023 20 23134 48000

41538049A

203,58 €

2023 20 23134 48000

41396691A

220,40 €

2023 20 23134 48006

41396691A

176,32 €

2023 20 23134 48006

34064695Q

826,50 €

2023 20 23134 48006

34064695Q

330,60 €

2023 20 23134 48006

43107004J

909,15 €

2023 20 23134 48006

43107004J

247,95 €

2023 20 23134 48006

43107004J

220,40 €

2023 20 23134 48006

43107004J

5.170,00 €

2023 20 23134 48000

41697054D

75,00 €

2023 20 23134 48006

41697054D

120,00 €

2023 20 23134 48006

41697054D

909,15 €

2023 20 23134 48006

41697054D

818,24 €

2023 20 23134 48006

42998473L

413,25 €

2023 20 23134 48006

42998473L

247,95 €

2023 20 23134 48006

41738987J

220,40 €

2023 20 23134 48006

41738987J

132,24 €

2023 20 23134 48006

41738987J

909,15 €

2023 20 23134 48006

41738987J

818,24 €

2023 20 23134 48006

43188119F

220,40 €

2023 20 23134 48006

43188119F

176,32 €

2023 20 23134 48006

43226125V

247,95 €

2023 20 23134 48006

43226125V

198,36 €

2023 20 23134 48006

23809714E

220,40 €

2023 20 23134 48006

23809714E

176,32 €

2023 20 23134 48006

23809714E

909,15 €

2023 20 23134 48006

23809714E

363,66 €

2023 20 23134 48006

78219963E

220,40 €

2023 20 23134 48006

78219963E

176,32 €

2023 20 23134 48006

52034935B

5.170,00 €

2023 20 23134 48000

52034935B

313,20 €

2023 20 23134 48000

42374916S

5.170,00 €

2023 20 23134 48000

42374916S

470,00 €

2023 20 23134 48000

34069155Z

220,40 €

2023 20 23134 48006

34069155Z

176,32 €

2023 20 23134 48006

78193447W

413,25 €

2023 20 23134 48006

78193447W

330,60 €

2023 20 23134 48006

43143655W

220,40 €

2023 20 23134 48006

43143655W

176,32 €

2023 20 23134 48006

43143655W

909,15 €

2023 20 23134 48006

43143655W

545,49 €

2023 20 23134 48006

41730942H

344,52 €

2023 20 23134 48000

43012402X

313,20 €

2023 20 23134 48000

43053972L

413,25 €

2023 20 23134 48006

43053972L

82,65 €

2023 20 23134 48006

42996029J

909,15 €

2023 20 23134 48006

42996029J

363,66 €

2023 20 23134 48006

43187224D

5.170,00 €

2023 20 23134 48000

43187224D

15,66 €

2023 20 23134 48000

43187224D

5.170,00 €

2023 20 23134 48000

43187224D

15,66 €

2023 20 23134 48000

42942757D

5.170,00 €

2023 20 23134 48000

42942757D

15,66 €

2023 20 23134 48000

01890924W

5.170,00 €

2023 20 23134 48000

01890924W

598,97 €

2023 20 23134 48000

18220663V

909,15 €

2023 20 23134 48006

18220663V

363,66 €

2023 20 23134 48006

18220663V

247,95 €

2023 20 23134 48006

18220663V

99,18 €

2023 20 23134 48006

43059970Z

8.745,00 €

2023 20 23134 48002

43059970Z

867,99 €

2023 20 23134 48002

43059970Z

500,00 €

2023 20 23134 48002

43155974Q

8.745,00 €

2023 20 23134 48002

43155974Q

159,00 €

2023 20 23134 48002

43155974Q

545,00 €

2023 20 23134 48002

43005820Y

8.745,00 €

2023 20 23134 48002

43005820Y

545,00 €

2023 20 23134 48002

43098399X

413,25 €

2023 20 23134 48006

18227804M

53,00 €

2023 20 23134 48002

18227804M

53,00 €

2023 20 23134 48002

43005183J

768,50 €

2023 20 23134 48002

43005183J

545,00 €

2023 20 23134 48002

07174690R

662,50 €

2023 20 23134 48002

07174690R

545,00 €

2023 20 23134 48002

43047630W

274,95 €

2023 20 23134 48001

72127258V

826,50 €

2023 20 23134 48006

72127258V

661,20 €

2023 20 23134 48006