Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 166211
Decret de Presidència núm. 2023/130 del Consell Insular d'Eivissa per a l'aprovació de les bases que han de regir la convocatòria de dos beques per a la formació i el perfeccionament a les oficines d’informació turística del Consell Insular d’Eivissa per a l’any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 6 de març de 2023, el president del Consell Insular d'Eivissa ha dictat el Decret número 2023/130, per la qual decreta:

PRIMER. APROVAR les bases de la convocatòria per a la concessió de dos beques de formació i perfeccionament a les oficines d'informació turística del Consell Insular d'Eivissa, per un període màxim de sis mesos i un import màxim de 6.600 € cadascuna (CSV 14615534273753553320 i 14615535052120022431).

SEGON. APROVAR la dotació econòmica d'aquesta subvenció per un import màxim de 13.200 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4321-48100 del departament de Turisme corresponent als pressupostos generals de l'any 2023 del Consell Insular d'Eivissa.

TERCER. PUBLICAR les bases al Butlletí Oficial de les Illes Balears i remetre la convocatòria i el seu extracte a la Base de Dades Nacional de Subvencions als efectes del disposat en l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions. L'eficàcia de la convocatòria queda supeditada a la publicació de l'extracte al BOIB.

QUART. DONAR COMPTE de la resolució que es dicti al proper Consell Executiu que se celebri.

 

Eivissa, 7 de març de 2023

La cap de Servei de Presidència Concepción Rebollo Laserna

 

ANNEX 1 Bases que han de regir la convocatòria de dos beques per a la formació i el perfeccionament a les oficines d'informació turística del Consell Insular d'Eivissa per a l'any 2023

El Departament de Promoció Turística del Consell Insular d'Eivissa convoca dues beques de formació i perfeccionament a les oficines d'informació turística del Consell Insular d'Eivissa, com a ajuda complementària a la formació acadèmica en Turisme.

Primera. Objecte

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de dues beques de formació i perfeccionament en matèria d'informació turística adreçades als estudiants matriculats a l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa (EUTCIE) durant el curs 2022/2023.

Segona. Característiques de la beca

La beca té caràcter discrecional, voluntari i eventual; és lliurement revocable i reduïble en tot moment per les causes previstes en la llei o en aquestes bases, no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.

La condició de beneficiari/ària d'aquesta beca no suposa l'establiment de cap relació contractual o estatutària ni suposarà, en conseqüència, vinculació laboral o funcionarial entre la persona beneficiària i el Consell Insular d'Eivissa.

El sistema de selecció serà el de concurrència competitiva, mitjançant el qual se seleccionaran els becaris i les becàries una vegada valorats els mèrits previstos a la base vuitena.

La comissió avaluadora no podrà seleccionar un nombre superior de becaris al de beques convocades; no obstant això, les persones que, reunint els requisits exigits, no hagin estat seleccionades passaran a formar part de la llista de suplents.

La participació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació expressa d'aquestes bases.

Tercera. Activitats a realitzar

Els becaris/àries realitzaran les pràctiques acadèmiques externes d'informació turística i atenció al públic en general en matèria turística, esportiva, cultural i social, així com sobre la resta dels aspectes relacionats amb la informació sobre la nostra illa. Aquestes tasques es realitzaran d'acord amb les indicacions i sota la supervisió d'un/a tutor/a, que serà un funcionari/ària del Departament de Promoció Turística.

Així mateix, els becaris/àries realitzaran les pràctiques sota la tutela, durant el període de duració de la corresponent pràctica, d'un professor de l'EUTCIE (tutor acadèmic).

Les pràctiques es duran a terme a les oficines d'informació turística de què disposa el Consell Insular d'Eivissa. També podrà desenvolupar-se part del període de les pràctiques a la seu del Consell Insular d'Eivissa.

Horari: Trenta cinc hores setmanals, que es distribuiran en torns diaris de matí o tarda, inclosos els dissabtes, diumenges i festius.

Dies lliures: dos dies lliures a la setmana.

Durada: Una vegada concedida la beca, serà per un període màxim de sis mesos.

Quarta. Dotació de les beques i consignació pressupostària

Cada beca tendrà una dotació màxima total de 6.600 € bruts, quantitat que es pagarà a la persona beneficiària de la beca en 6 mensualitats de 1.100 € bruts/mes. A aquesta retribució se li aplicarà la retenció d'IRPF corresponent i les deduccions que en concepte de Seguretat Social que, en el seu cas, corresponguin.

Per al pagament d'aquestes beques es consignarà la quantitat de 13.200€ a l'aplicació pressupostària 4321.48100 del Departament de Promoció Turística, corresponent als Pressupostos generals de l'any 2023 del Consell Insular d'Eivissa.

Cinquena. Compatibilitat amb altres ajudes

Aquesta beca serà incompatible amb qualsevol tipus d'ajuda o subvenció que pel mateix concepte atorgui aquesta o una altra administració pública, així com una entitat privada.

La concessió d'aquesta beca no genera cap dret a l'obtenció d'altra subvenció en exercicis posteriors.

Sisena. Requisits generals

Els/les participants en aquesta convocatòria hauran de reunir els següents requisits:

a) Ser major d'edat.

b) Tenir la nacionalitat espanyola, o en el cas de sol·licitants estrangers, residència legal a Espanya (NIE).

c) Ser resident a Eivissa.

d) Cursar durant l'any acadèmic 2022-2023 estudis universitaris de turisme a la EUTCIE.

e) Tenir coneixements com a mínim de les següents llengües: castellà (nivell alt), català (nivell B1) i anglès (nivell B1).

Els coneixements de la llengua catalana s'hauran d'acreditar mitjançant el certificat oficial corresponent o mitjançant una prova de català. Pel que fa a la resta de llengües estrangeres, els coneixements hauran de ser acreditats mitjançant el certificat oficial corresponent.

f) Es valorarà el coneixement d'una tercera o quarta llengua estrangera.

g) Estar al corrent de pagament de les obligacions amb la Hisenda Estatal, amb la Hisenda Autonòmica, amb la Seguretat Social i amb el Consell Insular d'Eivissa.

Setena. Sol·licituds

Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant la instància normalitzada de l'annex, dirigida al Departament de Promoció Turística del Consell Insular d'Eivissa i es presentaran en el Registre General d'Entrada o a la Seu Electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es).

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Aquesta sol·licitud s'haurà de presentar juntament amb els documents que acreditin el compliment dels requisits exigits en les presents bases i els que, si escau, es determinin en la corresponent convocatòria.

Aquestes bases i la corresponent convocatòria es publicaran, també, en la Seu Electrònica del Consell Insular d'Eivissa i en el tauler d'anuncis de l'EUTCIE.

Documentació. La sol·licitud s'ha de presentar per mitjà del model normalitzat de l'annex. El model de sol·licitud és obligatori i no s'admeten altres models de presentació.

Junt amb el model normalitzat de l'annex, s'hi haurà d'adjuntar la documentació següent:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o, en el cas de no ser espanyol, del document acreditatiu de la identitat, del qual es pugui deduir clarament la nacionalitat i la majoria d'edat.

b) Document acreditatiu de tenir la residència a Eivissa.

c) Comprovant d'estar matriculat a estudis universitaris de turisme a la EUTCIE durant el curs 2022/2023 o en el seu defecte, certificació emesa per la secretaria de la universitat.

d) Acreditació de les notes obtingudes per l'alumne/a l'anterior any acadèmic (si cursen primer, aportaran les notes obtingudes el darrer curs dels estudis realitzats prèviament).

e) Currículum acadèmic i laboral.

f) Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana i anglesa, nivell B1 (nivell llindar).

Els coneixements de llengua catalana s'han d'acreditar mitjançant l'aportació d'un certificat corresponent a un nivell igual o superior al que exigeix el Decret 11/2017 de 24 de març, expedit o reconegut com equivalent o que estigui homologat per la Direcció General de Política Lingüística, o bé expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública. En cas de no acreditar-se, s'haurà de realitzar una prova oral i escrita.

g) En el cas de disposar de qualsevol títol d'idiomes addicional, s'haurà d'aportar juntament amb la sol·licitud.

h) Justificació documental de la resta de requisits esmentats a la base sisena.

i) Certificats acreditatius d'estar al corrent de pagament de les obligacions amb la Hisenda Estatal, amb la Hisenda Autonòmica, amb la Seguretat Social i amb el Consell Insular d'Eivissa, o autorització al Consell per a obtenir-los.

j) A més de tot l'indicat anteriorment, hauran de complir amb tots els requisits establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

En el cas que la sol·licitud o la documentació fos incorrecta o incompleta, el Consell Insular d'Eivissa exposarà aquesta circumstància a la persona interessada i se li requerirà perquè dins del termini de deu dies hàbils, procedeixi a esmenar la deficiència mitjançant la correcció que pertoqui o l'aportació de la documentació que es tracti, amb l'advertiment exprés que, en cas de no fer-ho així, serà considerada com desistida i s'arxivarà la seva sol·licitud, segons el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquests requeriments es realitzaran mitjançant la publicació corresponent a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa.

Vuitena. Proves

1. Prova de català (eliminatòria).

Prèviament a l'inici de les proves, les persones aspirants que no acreditin estar en possessió dels certificats o títols acreditatius del coneixement de la llengua catalana exposats a la base sisena i setena, hauran de realitzar una prova per acreditar-ho.

Aquesta prova tindrà caràcter obligatori i el seu resultat serà Apte o No Apte. La qualificació de No Apte o la no compareixença dels/de les aspirants donarà lloc a l'exclusió del procés selectiu.

Els resultats obtinguts únicament seran vàlids en l'àmbit de la present convocatòria i no generen cap dret respecte a altres processos selectius de qualsevol tipus.

Per a la realització i avaluació de les proves de llengua catalana es comptarà amb els serveis d'una persona tècnica assessora que realitzarà les proves necessàries per determinar l'aptitud de les persones candidates.

2. Prova pràctica

Les persones aspirants hauran de superar una prova que acrediti els coneixements de l'illa d'Eivissa. En aquest sentit, es realitzarà un exercici d'expressió oral i escrita, que podrà estar redactat en català, castellà o anglès (idiomes establerts com a requisits de la convocatòria).

En aquest exercici es tendran en compte l'adequació, la coherència, la cohesió i la correcció gramatical i la fluïdesa a l'hora de parlar en el cas de l'oral.

Novena. Òrgan instructor

L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la secció de Promoció Turística del Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí.

Es designa com a instructora, a la lletrada del Departament de Promoció Turística del Consell Insular d'Eivissa, la Sra. Antònia Prats Marí.

La instructora té atribuïdes les següents funcions:

a) Examinar les sol·licituds i la documentació presentada i comprovar les dades en virtut de les quals emetrà un informe que serà traslladat a la comissió avaluadora.

b) Valorar el compliment dels requisits establerts a les presents bases.

c) Requerir les persones sol·licitants per a la correcció o la millora de les seues sol·licituds. Aquests requeriments es realitzaran mitjançant la publicació corresponent a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa.

Desena. Comissió avaluadora

Es constitueix una comissió avaluadora que estarà integrada pels següents membres:

President/a:

Titular: Sra. Catalina Prats Torres; suplent: Sra. Isabel Ramón Ortíz

 

Secretari/ària:

Titular: Sra. Mª de las Nieves Tur Riera; suplent: Sra. Belen Molero Cadena

 

Vocals:

Titular: Sra. Lorena Sánchez Martínez; suplent: Sra. Josefa Santos Madrigal

Titular: Sra. Ana María Suñer Hernández; suplent: Sra. Ana Isabel Costa Pérez

Titular: Sra. Belen Molero Cadena; suplent: Sra. Cristina Marí Costa

Funcionament. La comissió avaluadora té atribuïdes les següents funcions:

a) Valorar les sol·licituds d'acord amb el barem que s'estableix a la base següent.

b) Avaluar la prova d'expressió oral i escrita.

c) Valorar el currículum acadèmic i, en el seu cas, l'experiència laboral.

d) Establir la llista ordenada de suplents per als supòsits de renúncia, revocació o altres causes degudament justificades que impedeixin la realització material de l'activitat objecte de la beca.

e) Emetre un informe proposta perquè el president resolgui la concessió de les beques a les persones aspirants seleccionades.

La comissió podrà sol·licitar als aspirants la documentació complementària que consideri adient per a un millor desenvolupament del procés selectiu.

Onzena. Barem de mèrits

S'estableixen com a criteris de valoració en aquesta convocatòria els següents:

1. Valoració de les proves, fins a 10 punts.

Prova d'idiomes oral i escrita. En aquest exercici s'avaluarà:

L'adequació: la disposició s'adequa a les convencions pròpies del tipus de text, el to s'adequa al grau de familiaritat o formalitat segons la relació dels interlocutors, la intenció del text queda clara i es correspon amb la finalitat que es demana.

La coherència: el contingut és adient a la situació comunicativa, les idees estan estructurades, ordenades i agrupades en paràgrafs, les idees s'expressen amb claredat.

La cohesió: s'usen clarament els mecanismes de cohesió: puntuació, conjuncions, pronoms, adverbis, temps verbals i concordança.

La correcció gramatical: saber utilitzar les regles generals i bàsiques d'ortografia, saber utilitzar la morfologia i la sintaxi bàsica; un coneixement i domini bàsics del lèxic.

Per a la prova oral es valorarà la fluïdesa i correcció al mantenir una conversa.

 

2. Coneixement d'idiomes mitjançant certificats, fins a 10 punts.

 

Anglès

màxim 2 punts

Alemany

màxim 2 punts

Francès

màxim 2 punts

Italià

màxim 2 punts

Altres idiomes

màxim 2 punts

 

Nivell A2: 0,25 punts

Nivell B1: 0,5 punts

Nivell B2: 1 punt

Nivell C1: 1,5 punts

Nivell C2: 2 punts

No es valoraran els títols establerts com a requisits a les presents bases.

3. Valoració del currículum acadèmic i, en el seu cas, de l'experiència laboral, concedint-se fins a 12 punts:

  • S'estableixen 0,034 punts per crèdit, fins a 10 punts.
  • Valoració de l'expedient acadèmic de l'any anterior:

Matrícula Honor: 1 punt

Excel·lent (8,9-10): 0,5 punts

Notable (7-8,9): 0,25 punts

- Per haver treballat, durant un període mínim de 3 mesos, en el sector turístic en atenció al públic: 1 punt

Dotzena. Òrgan competent

L'òrgan competent per a l'aprovació de la present convocatòria és el President del Consell Insular d'Eivissa de conformitat amb l'apartat primer, punt e) i g), del Decret de Presidència núm. 484/2019, de determinació d'atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa, modificat pel Decret de Presidència núm. 2020000768 de 31 d'agost de 2020, i els articles 52 i 72 del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa.

Les beques s'han de concedir mitjançant decret del president del Consell Insular d'Eivissa.

Les sol·licituds es resoldran en un termini màxim de tres mesos des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOIB.

Totes les notificacions així com la resolució de l'expedient de concessió o denegació de les ajudes, es realitzaran a través de la seva publicació en la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es) i en el tauler d'anuncis de l'EUTCIE, en substitució de les notificacions individuals, d'acord amb l'establert a l'article 45. 1 b) de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La resolució de concessió de les beques especificarà les persones candidates a qui es concedeix la beca i aquells a qui, en la llista ordenada d'acord amb els resultats de la selecció, es consideraran suplents.

Tretzena. Renúncies

En els supòsits de renúncia a la beca obtenguda (que s'haurà de comunicar al Departament de Promoció Turística amb una antelació mínima de cinc dies a la data d'inici de l'activitat subvencionada) així com per una altra causa degudament justificada que impedeixi la realització material de l'activitat objecte de la beca, se substituirà el becari/la becària d'acord amb la relació de suplents establerta i per l'ordre consecutiu corresponent.

En el supòsit de revocació de la beca, se seguirà el mateix procediment de substitució.

Catorzena. Suplència

Les persones aspirants que, reunint els requisits no hagin estat seleccionats per a la concessió de la beca de referència, passaran a formar part d'una llista de suplents segons l'ordre de puntuació obtinguda.

Quinzena. Obligacions de la persona beneficiària

Són obligacions de les persones becàries:

1. Reunir els requisits i complir les condicions establertes per a la concessió i el gaudi de les beca. Així mateix, cooperar amb l'administració en les actuacions de comprovació que calgui per verificar, si escau, el compliment i l'efectivitat de les condicions de la concessió de la beca.

2. Realitzar l'activitat formativa que fonamenta la concessió d'aquestes beca, d'acord amb les instruccions i sota la supervisió del tutor o de la tutora del Consell Insular d'Eivissa, i del tutor o de la tutora acadèmic/a de la EUTCIE.

3. Acreditar davant el Departament de Promoció Turística del Consell Insular d'Eivissa, dins del termini establert a la base dissetena, la realització de l'activitat formativa, mitjançant la presentació de la documentació que s'hi esmenta.

Setzena. Incompliment i revocació de la subvenció

La constatació de l'incompliment dels requisits necessaris o de les obligacions assumides com a conseqüència de la concessió de la beca podrà donar lloc a l'extinció del dret del seu gaudi o a la modificació de la resolució de la concessió, al reintegrament de les quantitats percebudes i, en el seu cas, a la incoació del corresponent expedient sancionador, de conformitat amb el previst en el títol V del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com a totes aquelles responsabilitats de tot ordre que se'n poguessin derivar.

D'haver-hi algun incompliment de les obligacions imposades amb motiu d'aquesta beca, com podrien ser possibles faltes d'assistència sense justificar, falta de puntualitat injustificada, problemes d'actitud davant els turistes i/o resta de companys i negativa a portar uniforme quan li sigui exigit, entre d'altres, s'aplicaran els criteris de graduació d'incompliments corresponents que seguidament s'establiran, amb la finalitat de determinar la quantitat que definitivament s'hagi d'abonar per part del Consell Insular d'Eivissa.

L'òrgan instructor aplicarà els següents criteris per determinar la quantitat que finalment haurà de percebre la persona beneficiària:

Grau de compliment

Percentatge de reducció

70%-74%

15 %

75%-79%

12 %

80%-84%

9 %

85%-89%

6 %

90%-94%

3 %

95%-99%

1%

Per sota del 70 % de compliment, es considerarà que no queda acreditada una actuació inequívoca de la persona beneficiària a la realització de l'activitat subvencionada, i l'òrgan competent acordarà la revocació de la subvenció.

Així mateix, s'estableixen els següents criteris de graduació de la falta de puntualitat o d'assistència no justificades, amb la reducció corresponent sobre el salari del dia en que consti l'incompliment:

Retard

Percentatge de reducció

Fins a 1 hora

25%

1 a 2 hores

50%

2 a 3 hores

75%

Més de 3 hores

100%

Dissetena. Forma de justificació i pagament

La justificació de les activitats per a les quals s'hagi atorgat la beca es realitzarà mitjançant la presentació davant el tutor del Consell Insular d'Eivissa, d'una memòria subscrita per la persona beneficiària en la qual quedi constància de l'activitat desenvolupada durant les pràctiques formatives, així com una breu avaluació de les activitats esmentades.

Així mateix, la persona beneficiària elaborarà i farà entrega al tutor acadèmic de la EUTCIE d'una memòria final, a la conclusió de les pràctiques, en la que s'hauran de fer constar, entre d'altres, els següents aspectes: dades personals de l'estudiant, entitat on s'han realitzat les pràctiques i lloc d'ubicació, descripció concreta i detallada de les tasques i feines desenvolupades, valoració de les tasques desenvolupades amb els coneixements i competències adquirits en relació amb els estudis universitaris, relació amb els problemes plantejats i els procediment seguit per a la seva resolució, identificació de les aportacions que, en matèria d'aprenentatge, han suposat les pràctiques i, avaluació de les pràctiques i suggeriments de millora.

Ambdues memòries s'hauran de presentar en el termini màxim de deu dies hàbils, comptadors a partir del dia següent en què finalitzi el període formatiu a què es refereix aquesta convocatòria.

La beca es pagarà en un màxim de sis mensualitats, després de la corresponent certificació expedida pel tutor o per la tutora de la persona becària, del Consell Insular d'Eivissa que acrediti l'efectiva realització de les pràctiques objecte de la beca, llevat de la darrera mensualitat, que estarà supeditada a la presentació prèvia de les memòries en els termes previstos en els paràgrafs anteriors.

Divuitena. Règim de recursos

L'acte de concessió exhaureix la via administrativa i en contra podeu interposar, davant el mateix òrgan que l'ha dictat, el recurs potestatiu de reposició previst als articles 112.1, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació o directament el recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la seua notificació o publicació del present acord, tot això en virtut del que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb l'article 66 b) de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de Consells insulars i l'article 146.1b del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa (publicat al BOIB núm. 136 de 18/09/10, correcció al BOIB núm. 148 de 14/10/10, modificació BOIB núm. 48 de 16/04/16).

Si s'opta per la interposició del recurs de reposició no es pot acudir a la jurisdicció contenciosa administrativa fins que no s'hagi resolt aquell o s'hagi produït la seua desestimació presumpta.

Dinovena. Normativa aplicable

1. Aquesta convocatòria es regirà per les disposicions contengudes a les seues bases.

2. S'haurà de donar compliment al Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

3. Així mateix hi seran d'aplicació la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB de 31 de desembre) i, amb caràcter bàsic, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE de 18 de novembre). En tot allò no previst en la normativa anteriorment esmentada, hi serà d'aplicació el disposat en el Reial decret 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003 (de 17 de novembre, general de subvencions) i la resta de normativa que hi sigui d'aplicació.

Vintena. Publicació

Aquestes bases es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i entraran en vigor l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en aquest Butlletí.

Així mateix, es publicaran en la Seu Electrònica del Consell Insular d'Eivissa i en tauler d'anuncis de l'EUTCIE.

 

ANNEX 2 SOL·LICITUD DE BECA DE FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT A LES OFICINES D'INFORMACIÓ TURÍSTICA DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA PER A L'ANY 2023

Dades de la persona sol·licitant:

Nom i llinatges

DNI/NIE/Passaport

Domicili per a notificacions:

Carrer o plaça:

Núm.

Localitat:

CP:

Telèfons de contacte:

Adreça electrònica per a notificacions d'actes de tràmit:

 

(Nom i llinatges)............................................................................, amb el NIF ...........................,

domicili a........................................................................................... i telèfon............................,

DECLAR

1- Que accept les bases de la convocatòria d'aquestes subvencions

2- Que reuneix els requisits generals exigits a la base sisena d'aquesta convocatòria.

3- Que n'adjunt la documentació exigida a la base setena

□ AUTORITZ el Consell Insular d'Eivissa a demanar els certificats que acreditin que la persona sol·licitant es troba al corrent amb les seues obligacions amb la Hisenda Estatal, la Hisenda Autonòmica la Seguretat Social i el Consell Insular d'Eivissa.

....................................., ............. d ................................................ de 2023

Nom i llinatges de la persona que signa:

NIF/ NIE de la persona que signa:

Signatura

 

 

 

 

 

PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA