Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 162083
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual es deneguen ajuts de transport, manutenció, allotjament i manutenció, conciliació, així com les beques per a persones amb discapacitat i dones víctimes de violència de gènere, en el marc de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 28 de desembre de 2020 (BOIB núm. 216, de 31 de desembre) per el període 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Les persones que consten en l'annex d'aquesta Resolució com a alumnes d'una acció formativa finançades pel SOIB o impartides per centres propis en el període 2021-2022 adreçada prioritàriament a treballadors desocupats han presentat sol·licituds de concessió d'ajuts per a transport públic manutenció, conciliació, així com les beques per a persones amb discapacitat, en el marc de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 28 de desembre de 2020 (BOIB núm. 216, de 31de desembre).

2. Una vegada examinades aquestes sol·licituds, s'ha considerat que s'han de denegar pels motius que s'exposen en l'annex d'aquesta Resolució.

Fonaments de dret

1. Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 28 de desembre de 2020 (BOIB núm. 216, de 31 de desembre), per la qual es va aprovar la convocatòria informativa per sol·licitar beques i ajuts dirigida als alumnes treballadors desocupats d'accions formatives finançades pel SOIB o impartides pels centres propis, per al període 2021-2022 corresponents a ajuts de transport, manutenció, allotjament i manutenció, conciliació, així com les beques per a persones amb discapacitat i dones víctimes de violència de gènere.

2. L'article 2.2 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears ‎estableix que el SOIB, per acomplir els seus fins, pot dur a terme, entre d'altres, les funcions necessàries per gestionar les polítiques actives d'ocupació; gestionar el conjunt de programes i mesures d'orientació, ocupació, formació i formació amb alternança amb l'ocupació, que tenen per objecte millorar les possibilitats d'accés a la col·locació de les persones desocupades en el mercat de treball, per compte propi o d'altre; adaptar la formació i la requalificació per a l'ocupació dels treballadors, així com les altres accions destinades a fomentar l'esperit empresarial, l'economia social i millorar les condicions dels treballadors.

3. D'acord amb els apartats g) i i) de l'article 9.4 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació dels estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol), és funció del president del SOIB autoritzar despeses, contreure obligacions i proposar pagaments del servei, així com concedir ajuts i subvencions.

4. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre, i suplement en català del BOE núm. 23, de 24 de novembre), té per objecte regular el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques.

5. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions la gestió de les quals correspon a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o a les entitats públiques que en depenen.

6. D'acord amb l'article 39.7 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, les subvencions que es concedeixen en consideració a la concurrència d'una determinada situació en el perceptor no requereixen cap altra justificació que l'acreditació d'aquesta situació, prèviament a la concessió, per qualsevol mitjà admissible en dret, sense perjudici dels controls que es puguin establir per verificar-ne l'existència.

7. El Reial decret 357/2006, de 24 de març, pel qual es regula la concessió directa de determinades subvencions en els àmbits de l'ocupació i la formació professional ocupacional (BOE núm. 83, de 7 d'abril, i suplement en català del BOE núm. 9, de 17 d'abril).

 

8. L'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desplega el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament (BOE núm. 78, d'1 d'abril de 2019).

9. D'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), el SOIB està adscrit a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Denegar una subvenció en concepte d'ajut per a transport, manutenció, allotjament i manutenció, conciliació, així com les beques per a persones amb discapacitat, per als treballadors desocupats, en el marc de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 28 de desembre de 2020 (BOIB núm. 216, de 31 de desembre), a les persones que figuren en l'annex d'aquesta Resolució i pels motius que s'hi exposen.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i la pàgina web del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el BOIB, d'acord amb els articles 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, signat electrònicament  (9 de febrer 2023)

El director general de Model Econòmic i Ocupació Llorenç Pou Garcias Per delegació de competències del president del SOIB (Resolució de 09/07/2019, BOIB núm. 94, d'11 de juliol)

 

ANNEX I

DNI/NIE

CURS

MOTIU

AJUT

41508255V

304/17

NO HI HA DIES DE ASSISTENCIA

TR

41706968X

297/18

BAIXA DEL CURS

TR

28778917Y

1138/18

BECA INCOMPATIBLE

TR

Y2218336T

1138/18

SUPERAR EL 75% DE L' IPREM

CC

01873867B

647/19

BECA INCOMPATIBLE

TR

43129926G

654/19

BECA INCOMPATIBLE

TR

78219536D

654/19

BECA INCOMPATIBLE

TR

47713570R

720/19

SUPERAR EL 75% DE L' IPREM

CC

43224853X

755/19

MATEIX MUNICIPI

MANUT

Y8085162D

755/19

MATEIX MUNICIPI

MANUT

50123258W

760/19

SUPERAR EL 75% DE L' IPREM

CC

08852481B

760/19

BECA INCOMPATIBLE

TR

50123258W

763/19

SUPERAR EL 75% DE L' IPREM

CC

41536080N

823/19

BECA INCOMPATIBLE

TR

41522280N

823/19

BECA INCOMPATIBLE

TR

49926542M

865/19

BECA INCOMPATIBLE

TR

49926542M

870/19

BECA INCOMPATIBLE

TR

Y6307833M

914/19,915/19

EL CURS NO ES DE MATI I CAPVESPRE

MANUT

32067991B

944/19

BECA INCOMPATIBLE

TR

30537828S

949/19

BECA INCOMPATIBLE

TR

49925415M

961/19

BAIXA DEL CURS

TR

41615206H

961/19

BAIXA DEL CURS

TR

Y1940823M

961/19

BECA INCOMPATIBLE

TR

49779850F

962/19

SUPERAR EL 75% DE L' IPREM

CC

Y1940823M

962/19

BECA INCOMPATIBLE

TR

45868399M

971/19

BECA INCOMPATIBLE

TR

49868655D

981/19

BECA INCOMPATIBLE

TR

X6963762Y

981/19

BECA INCOMPATIBLE

TR

55238705L

981/19

BECA INCOMPATIBLE

TR

41518607L

984/19

SUPERAR EL 75% DE L' IPREM

CC

43140319R

984/19

BAIXA DEL CURS

TR

49779850F

986/19

SUPERAR EL 75% DE L' IPREM

CC

49775489Q

171/20,172/20

BECA INCOMPATIBLE

TR

47254297S

310/20

SUPERAR EL 75% DE L' IPREM

CC

43076804N

644/20

BAIXA DEL CURS

TR

43029259P

645/20,646/20,647/20

SUPERAR EL 75% DE L' IPREM

CC

30537828S

723/20

BECA INCOMPATIBLE

TR

X2508303S

723/20

SUPERAR EL 75% DE L' IPREM

CC

43128710F

725/20

BECA INCOMPATIBLE

TR

Y5200339F

747/20

BECA INCOMPATIBLE

TR

41615948R

753/20

BECA INCOMPATIBLE

TR

16044710W

759/20

BECA INCOMPATIBLE

TR

43061274F

759/20

BECA INCOMPATIBLE

TR

43129926G

764/20

BECA INCOMPATIBLE

TR

43135635D

765/20

BECA INCOMPATIBLE

TR

01873867B

765/20

BECA INCOMPATIBLE

TR

Y3232366Y

779/20

BECA INCOMPATIBLE

TR

41617659X

796/20

BECA INCOMPATIBLE

TR

41693773V

796/20

BECA INCOMPATIBLE

TR

37342768Z

796/20

BECA INCOMPATIBLE

TR

Y3955016L

236/21,236/21

BECA INCOMPATIBLE

TR

43106941L

241/21

SUPERAR EL 75% DE L' IPREM

CC

37340156R

408/21

EL CURS NO ES DE MATI I CAPVESPRE

MANUT

43233958F

409/21

BAIXA DEL CURS

TR

77680517H

409/21

SUPERAR EL 75% DE L' IPREM

CC

43233958F

409/21

BAIXA DEL CURS

TR

41500770F

477/21

BECA INCOMPATIBLE

TR

80082982H

605/21, 606/21

BECA INCOMPATIBLE

TR