Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 164614
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 3 de juliol de 2021 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 202, modificada per la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 3 d'agost de 2022 (BOIB núm. 103, de 6 d'agost de 2022).

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han emès un informe favorable dels aspectes següents:

-Les persones o entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de subvencions.

-Les persones o entitats han adjuntat la documentació prevista en la convocatòria.

-Les persones o entitats sol·licitants estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària, tant l'estatal com l'autonòmica.

4. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, en aplicació del procediment de concessió que estableix l'apartat vuitè de la Resolució esmentada, han informat favorablement sobre la concessió de les subvencions descrites en l'annex, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4. El Reial Decret 266/2021, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la concessió directa d'ajuts a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla per a l'execució de programes d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu. (BOE núm. 89, de 14 d'abril de 2021).

5. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu —BOIB núm. 88, de 3 de juliol de 2021.

6. L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com per l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

7. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 3 d'agost de 2022 per la qual es modifica i amplia el crèdit de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU —BOIB núm. 103, de 6 d'agost de 2022.

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb el concepte i l'import que figuren en l'annex esmentat.

2. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària indicada en l'annex dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els fons per a la concessió de l'ajut procedeixen del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència Fons NextGenerationUE.

3. Disposar que les inversions objecte de la sol·licitud s'han d'executar, pagar i justificar des del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini de dotze mesos des de la data des de la publicació en el BOIB de la resolució de concessió en el cas dels beneficiaris indicats en les lletres d), e) i g) de l'apartat 2.1 de la resolució de la convocatòria, i des del 10 d'abril de 2021 fins al termini de dotze mesos des de la data de la publicació en el BOIB de la resolució de concessió en el cas dels beneficiaris indicats en les lletres a), b), c) i f) de l'apartat 2.1 de la resolució esmentada.

4. Establir que el pagament i la justificació s'han de fer d'acord amb el que disposa l'apartat onzè de la convocatòria de subvencions.

5. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat catorzè de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021.

6. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

7. D'acord amb l'article 9.3.d de l'Ordre HFP/1030/2021, el beneficiari té l'obligació de reconèixer l'origen i garantir la visibilitat del finançament de la Unió.

8. Sobre la compatibilitat d'ajuts amb el mercat interior (ajudes d'Estat)  s'aplica el següent:

a) Els ajuts a beneficiaris que siguin persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixin productes i serveis en el mercat, estan sotmesos als requisits i límits establerts en el Reglament (UE) nº 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu als articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes mínimis.

b) Els ajuts a beneficiaris que siguin persones jurídiques que realitzin alguna activitat econòmica i/o mercantil, per la qual ofereixin productes i serveis en el mercat,  estan sotmesos al Reglament 651/2014 de la Comissió, de 177 de juny de 2014 (DOUE 187/1, de 26 de juny de 2014), per la qual es declaren determinades categories, d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles del Tractat, en la secció 7 sobre ajuts per a la protecció del medi ambient.

c) Els ajuts a la resta de beneficiaris que no realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixin productes i serveis en el mercat, no estan sotmesos al Reglament 651/2014 ni al Reglament (UE) nº 1407/2013 i per tant queden fora de les ajudes d'Estat.

Contra aquesta Proposta de resolució podeu al·legar el que considereu convenient en el termini màxim de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas contrari, s'entendrà que estau conforme amb el contingut de la Proposta.

 

Palma, 3 de març de 2023

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo

 

 

ANNEX Llista de beneficiaris proposats per atorgar-los la subvenció

Expedient

Data registre entrada

Sol·licitant

NIF

Partida pressupostària

Tipus d'inversió

Import inversió (€)

Import subvenció (€)

MOVESIII-152/2021

04/08/2021

RAFAEL COSTIN, TURCITU

****1057*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició moto elèctrica Silence Seat Mo

5.047,12

1.100,00

MOVESIII- 311/2021

07/09/2021

RAYMOND SEELIGER

****9580*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric L3e Silence S01

4834,71

1.100,00

MOVESIII-432/2021

01/10/2021

ADROVER REITSMA, NATALIA LLUCIA

***3555**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric 7.4 kW   

1.422,00

995,40

MOVESIII-700/2021

22/11/2021

CARRERO SANCHEZ, JUAN JAVIER

***9371**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Peugeot Nuevo 2008 Allure Pack Eléctrico 136 Cv (100 Kw) amb desballestament

25.000,00

7.000,00

MOVESIII-728/2021

25/11/2021

SOFT LINE INFORMATICA, S.L.U.

***4562**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable KIA XCEED 5P 1.6 GDi PHEV 104 kW

23.808,45

1.700,00

MOVESIII-818/2021

14/12/2021

ÁLVAREZ LOIS, PABLO

***6617**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric MG ZS EV (105 kW) amb desballestament

26.611,57

7.000,00

MOVESIII-969/2021

10/01/2022

BARCELO FEMENIES, MARIA DE BONANY

***6371**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 7,4 kW

1.835,43

1.284,80

MOVESIII-977/2021

12/01/2022

HEIBULT, BJOERN JURGEN

****2591*

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric DACIA SPRING Comfort Plus Electric 45 33 kW amb desballestament

15.562,81

7.000,00

MOVESIII-1045/2021

24/01/2022

MUÑOZ FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN

***0460**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehícle híbrid endollable Renault Nuevo Captur E-TECH Híbrido enchufable 117kW (160CV) amb desballestament

26.116,43

5.000,00

MOVESIII-1405/2021

21/03/2022

MOLL MERTENS, NICOLE ANA

***1958**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Audi Q4 Sportback Advanced 35 e-tron 125,00 kW

42.298,52

4.500,00

MOVESIII-1411/2021

22/03/2022

PINTO BUDENZ, ALESSIO

***3447**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable Audi Q3 Sportback 45 TFSI e 180 kW (245 CV) S tronic 6 vel. S Black line

44.514,87

2.500,00

MOVESIII-1472/2021

30/03/2022

AUGE BAILAC, FERRAN

***8591**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Dacia Spring Electric 45 (33 kW) amb desballestament

17.326,44

7.000,00

MOVESIII-1497/2021

01/04/2022

CHMARA, DOMINIKA EWA

****9159*

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable Audi Q3 45 TFSI e 180 kW (245 CV) S tronic Advanced

40.618,31

2.500,00

MOVESIII-1515/2021

05/04/2022

RAMÓN BALANZAT TORRES, JOSÉ

***4235**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 7,4 kW

1.583,55

1.108,48

MOVESIII-1619/2021

26/04/2022

ORTEGA ALBA, IVAN

***6456**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric TESLA Model 3 Gran autonomía

43.975,21

4.500,00

MOVESIII-1626/2021

27/04/2022

MONTIEL OROPEZA, MARGOT MERCEDES

***2431**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Kia E-NIRO Emotion (Long Range)(Pack Luxury)

29.774,17

4.500,00

MOVESIII-1725/2021

12/05/2022

FERNANDEZ PEREIRA CABRAL, JOSÉ MIGUEL

***7198**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Opel Combo e-Life Elegance Plus 100 kW amb desballestament i implantació infraestructura recàrrega de vehicles elèctrics 7.4kW

27.463,41

8.059,10

MOVESIII-1733/2021

16/05/2022

ROMERO LUQUE, FRANCISCO MANUEL

***2896**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicles elèctrics 7,3 kW

1.555,00

1.088,50

MOVESIII-1752/2021

17/05/2022

SMART GUIDED TOURS SL

***5995**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició 5 vehicles elèctrics L7e XEV YOYO

56.146,20

6.000,00

MOVESIII-1833/2021

30/05/2022

SANCHEZ RUZ, MARIA CANDELARIA

***3512**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Peugeot 208 ALLURE 136CV (100kW)

24.180,17

4.500,00

MOVESIII-1936/2021

17/06/2022

CLOQUEL MIR, PONCIO

***7779**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Citroën e-c4 amb desballestament

26.367,64

7.000,00

MOVESIII-1937/2021

17/06/2022

RENT A CAR AUTOS CUSTODIA S.L.

***8834**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric de 22kW x 14

16.804,00

5.041,20

MOVESIII-1947/2021

20/06/2022

GIRART TOUS, MIQUEL JORDI

***2126**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric PEUGEOT E-RIFTER GT STANDARD 100KW amb desballestament

29.390,69

7.000,00

MOVESIII-1966/2021

24/06/2022

LUCAS BLANCO ARMESTO

***1183**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric KIA E NIRO

28.642,78

4.500,00

MOVESIII-1995/2021

29/06/2022

DANGL, TOBIAS FRANCESCO

****3395*

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric CUPRA BORN 58kWh 170kW (231CV) e-Boost Pack

34.619,84

4.500,00

MOVESIII-2012/2021

01/07/2022

BLAZQUEZ RAMOS, YON

***7870**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Fiat 500e Berlina Icon (87kW) amb repte demogràfic

22.714,39

4.950,00

MOVESIII-2017/2021

01/07/2022

MUNAR RAMIS, MIGUEL

***2194**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició de vehicle elèctric endollable Nissan LEAF 62kWh e

26.611,57

4.950,00

MOVESIII-2018/2021

04/07/2022

ROBERTSON, FIONA ELIZABETH

****9850*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable Ford Nuevo Kuga SUV 2.5 Duratec PHEV 225CV ST-Line X

32.107,72

2.500,00

MOVESIII-2024/2021

04/07/2022

DOMENECH RODRIGUEZ, CARLOS

***5963**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable Peugeot N308 5P Allure Pack PLUG-IN HYBRID 180 eEAT8 amb desballestament

27.190,08

5.000,00

MOVESIII-2047/2021

07/07/2022

BUFI CARDONA, MARIA

***3973**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Dacia Spring Electric 45 (33 kW) amb desballestament

17.111,57

7.000,00

MOVESIII-2048/2021

07/07/2022

GAYA NADAL, MARIA ISABEL

***1551**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició de vehicle elèctric Kia E-NIRO Drive (Long Range) amb repte demogràfic

32.892,56

4.950,00

MOVESIII-2050/2021

07/07/2022

MATAS CAMPINS, BARTOLOME

***7373**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 22 kW    

2.182,53

1.104,76

MOVESIII-2053/2021

08/07/2022

VILCHEZ VILCHEZ, TORCUATO

***0222**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Citroën ë-C4 Eléctrico 100 KW amb desballestament

27.121,35

7.000,00

MOVESIII-2068/2021

12/07/2022

LACOMBA SEGUI, MIGUEL ANGEL

***6775**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Peugeot 208

24.967,71

4.500,00

MOVESIII-2070/2021

12/07/2022

SMITH, RODERICK CHARLES

****3782*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Dacia Spring Electric 45 (33 kW) amb desballestament

16.037,19

7.000,00

MOVESIII-2071/2021

12/07/2022

BENNASAR SEVENSTER, EVA

***2360**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 7,4 kW

1.635,00

1.144,50

MOVESIII-2075/2021

13/07/2022

RIBAS SERRA, MARIA DEL CARMEN

***5072**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Dacia Spring Electric 45 (33 kW) amb desballestament

15.541,12

7.000,00

MOVESIII-2078/2021

13/07/2022

BINIARAIX MANUFACTURING

***6872**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Volvo XC40 Recharge Eléctrico Puro Ultimate

42.128,33

2.200,00

MOVESIII-2083/2021

14/07/2022

SALVADOR & MARIA & MARTA S.L.U

***7669**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric CUPRA BORN 58kWh 170kW (231CV) e-Boost Pack

31.045,13

2.900,00

MOVESIII-2087/2021

14/07/2022

CAMAND PALMER, MARCOS PABLO

***7046**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric de 22kW

2.377,00

1.663,90

MOVESIII-2109/2021

18/07/2022

S.L., CATAMARAN EXPERIENCE IBIZA

***9653**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric de 7.4kW

1.798,55

539,57

MOVESIII-2121/2021

20/07/2022

SANCHEZ ARIAS, WILSON ANIBAL

***2372**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric L3e SEAT MÓ 125

4.648,95

1.100,00

MOVESIII-2140/2021

21/07/2022

ALCOVER MORENO, IMMACULADA

***9454**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable Mitsubishi Eclipse Cross

31.033,05

5.000,00

MOVESIII-2142/2021

21/07/2022

ELECTRICA SOLLERENSE SA, ELECTRICA SOLLERENSE SA

***0483**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric CUPRA BORN 58kWh 170kW (231CV) e-Boost Pack

31.980,33

2.900,00

MOVESIII-2166/2021

26/07/2022

ORANGE 1987 SL

***8888**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Volvo XC40 Recharge Eléctrico Puro Plus

38.991,19

2.900,00

MOVESIII-2168/2021

26/07/2022

LÓPEZ FONT, JORGE

***2486**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Kia E-NIRO Emotion amb desballestament i ajut addicional

37.148,76

7.700,00

MOVESIII-2197/2021

01/08/2022

FERRIOL FLUXA, MARIA ANTONIA

***6292**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Citroën ë-Berlingo 50 kWh Talla M amb desballestament

25.974,26

7.000,00

MOVESIII-2198/2021

01/08/2022

BUADES FONT, MARIA

***2938**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable Audi A3 Sportback NF 40 TFSI e150 kW (204 cv) S tronic 6 vel. Advanced

32.596,15

5.000,00

MOVESIII-2206/2021

02/08/2022

GUILLERMO DURAN SA

***6192**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Implantació infraestructures recàrrega de vehicles elèctrics 2x7.4kW

11.150,00

3.345,00

MOVESIII-2208/2021

02/08/2022

OLIVER MAYOL, JOAN GABRIEL

***3509**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Hyundai KONA EV FL 150KW TECNO 2C amb repte demogràfic

31.198,35

7.700,00

MOVESIII-2235/2021

04/08/2022

CHALET GARCIA, COLETTE CLAUDINE

****3894*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric MG ZS EV

31.404,96

4.500,00

MOVESIII-2243/2021

05/08/2022

ALVAREZ REYES, EVA MARIA

***6567**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Citroën ë-Berlingo 50 kWh amb desballestament i repte demogràfic

26.818,18

7.700,00

MOVESIII-2244/2021

05/08/2022

MORANTA SASTRE, LUIS ANTONIO

***6112**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 7,4 kW

3.263,00

1.700,00

MOVESIII-2246/2021

06/08/2022

ESTADES ALEMANY, CATERINA

***2196**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Citroën ë-C4 Eléctrico 100 KW

29.026,31

4.500,00

MOVESIII-2247/2021

08/08/2022

GAYA NADAL, MARIA ISABEL

***1551**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 7,4 kW amb repte demogràfic

925,84

740,67

MOVESIII-2251/2021

08/08/2022

GARCIA GARCIA, MARIA JOSE

***9534**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable Jeep Renegade Limited 1.3 PHEV 190hp E6d At Eawd

29.247,93

2.500,00

MOVESIII-2260/2021

09/08/2022

VILLAR DEL SAZ DE LA FUENTE, MARIA DOLORES

***3859**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicles elèctrics 7.4kW

1.435,38

1.004,76

MOVESIII-2272/2021

10/08/2022

MELCHOR MASCARO SAU

***0452**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 22kw

6.413,24

1.923,97

MOVESIII-2273/2021

10/08/2022

MELCHOR MASCARO SAU

***0452**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 2x22 kW

10.357,60

3.107,28

MOVESIII-2281/2021

11/08/2022

TORRES MANRIQUE, ANTONIO

***0804**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric L3e SEAT MÓ eScooter 125 Blanco Oxigen Mate

4.586,77

1.100,00

MOVESIII-2284/2021

12/08/2022

AZPELETA ALARCÓN, MARIA LUISA

***3062**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 7,4 kW

2.372,80

1.660,96

MOVESIII-2288/2021

12/08/2022

FAR OLIVER, MIGUEL

***1259**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Opel Combo-e Life L Elegance Plus 100kw/136 CV

25.594,14

4.500,00

MOVESIII-2289/2021

12/08/2022

MALO ARTABE, ALMUDENA

***6083**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 7,4 kW

1.081,82

757,27

MOVESIII-2291/2021

13/08/2022

DANIEL FRONTERA BORRUECO, ANTONI

***3770**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric L3e SEAT MÓ eScooter 125 amb repte demogràfic

4.648,75

1.210,00

MOVESIII-2309/2021

18/08/2022

GALLEGO FERNANDEZ, ANGEL

***5523**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 7,4 kW

985,00

689,50

MOVESIII-2318/2021

19/08/2022

FERRER FERNANDEZ, ANTONIO

***9113**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Volvo XC40 Recharge Eléctrico Puro Ultimate

40.851,28

4.500,00

MOVESIII-2321/2021

22/08/2022

FEMENIAS MONCADAS, MARIA ANTONIA

***2436**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable Kia XCEED 1.6 PHEV eMotion

27.933,88

2.500,00

MOVESIII-2326/2021

23/08/2022

GOMILA POCOVÍ, MARIA FRANCISCA

***2525**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Volkswagen ID.3 Pro 107 kW (145 CV) Aut 1 Vel i implantació infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric 7.4kW

33.339,43

5.420,24

MOVESIII-2328/2021

23/08/2022

CALVO VELASCO, JUANA MARIA

***2698**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric MG ZS EV amb desballestament i repte demogràfic

28.305,70

7.700,00

MOVESIII-2336/2021

24/08/2022

LOPEZ SANCHO, JOSE LUIS

***3052**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable Citroën C5 Aircross Plug-In Hybrid 180 ë-EAT8

36.537,19

2.500,00

MOVESIII-2347/2021

25/08/2022

CENTRE ESPORTIU MANACOR S.L.

***7170**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Implantació infraestructures recàrrega de vehicles elèctrics 44 kW

16.389,04

4.916,71

MOVESIII-2390/2021

02/09/2022

DEL CID BAYO, CRISTINA

***8880**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Volkswagen ID.3 Life 150 kW (204 CV) Aut 1 Vel

35.807,74

4.500,00

MOVESIII-2457/2021

15/09/2022

PEREZ LAGAR, JORGE

***4504**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable Kia XCEED 1.6 PHEV eTech

24.545,46

2.500,00

MOVESIII-2523/2021

26/09/2022

ALONSO VAZQUEZ, GUILLERMO

***1513**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 7,4 kW

1.933,88

1.353,72

MOVESIII-2563/2021

03/10/2022

GUTIERREZ MEJIAS, ARTURO

***9357**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric L3e Nerva 0

3.702,48

1.100,00

MOVESIII-2599/2021

07/10/2022

VIGLIANCO, MARCELO JORGE

****5720*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable MG EHS Plug-in Hybrid 1.5T GDI 285 CV (209 kW) amb desballestament

30.942,15

5.000,00

MOVESIII-2626/2021

14/10/2022

GIBELLO RODRIGUEZ, BLAS

***1772**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric L3e SEAT MÓ eScooter 125 Gris Aluminium Mate

4.995,29

1.100,00

MOVESIII-2638/2021

17/10/2022

SALMAN CANANA, CARMEN YOLANDA

***0108**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Volvo XC40 Recharge Eléctrico Puro Plus

38.991,19

4.500,00

MOVESIII-2666/2021

20/10/2022

OBRADOR, S.A. DE SERVICIOS

***0537**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega vehicle elèctric 50kW CC a estació de servei de C/Aragó, 180A de Palma

39.822,26

19.911,13

MOVESIII-2676/2021

24/10/2022

OLIVER DUART, SALVADOR

***5368**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Volvo XC40 Recharge Puro Core

39.021,69

4.500,00

MOVESIII-2723/2021

02/11/2022

VALLESPIR PERICAS, FRANCISCO

***7175**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Dacia Spring Electric 45 (33 kW)

18.843,47

4.500,00

MOVESIII-2726/2021

02/11/2022

AMER CARDENAS, RAUL

***3473**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Renault Megane E-TECH 100% eléctrico EV60 220 cv

38.747,45

4.500,00

MOVESIII-2734/2021

03/11/2022

CUENCA GIL, SUSANA

***0556**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Peugeot Nuevo 2008 Allure Pack Eléctrico 136 Cv (100 Kw)

28.961,17

4.500,00

MOVESIII-2735/2021

04/11/2022

FULLANA BARCELO, JUAN

***3636**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Hyundai KONA EV FL 100KW MAXX amb desballestament

27.844,79

7.000,00

MOVESIII-2739/2021

04/11/2022

BLANCO BUSQUETS, MARCOS

***4687**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric L3e Super Soco TC MAX amb desballestament

4.007,44

1.300,00

MOVESIII-2740/2021

04/11/2022

MELIS RIERA, GASPAR

***0097**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Volvo XC40 Recharge Eléctrico Puro Plus amb desballestament

39.867,19

7.000,00

MOVESIII-2745/2021

04/11/2022

BIBILONI PASCUAL, TONI

***5445**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric L3e SILENCE S01

4.338,84

1.100,00

MOVESIII-2758/2021

08/11/2022

ORFILA MARTINEZ, JERONIMA

***5201**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Peugeot Nuevo 2008 Active Pack Eléctrico 136 Cv (100 Kw)

29.997,65

4.500,00

MOVESIII-2760/2021

08/11/2022

EIX ROIG SEGUI & ASOCIADOS SL

***9484**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Volvo C40 Recharge Eléctrico Ultimate

40.371,38

2.900,00

MOVESIII-2763/2021

08/11/2022

GONZALEZ MAESO, IRIA

***1056**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric MINI COOPER SE amb desballestament

26.273,48

7.000,00

MOVESIII-2784/2021

10/11/2022

MAGAINVER SL

***2674**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Volvo XC40 Recharge Eléctrico Puro Ultimate

43.878,89

2.200,00

MOVESIII-2790/2021

10/11/2022

CARRIO RIBOT, MARIA MONTSERRAT

***6283**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric MG ZS EV (115 kW)

31.594,70

4.500,00

MOVESIII-2794/2021

11/11/2022

FERNANDEZ JALDO, DOLORES

***7622**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Hyundai KONA EV FL 100KW MAXX amb desballestament

28.709,73

7.000,00

MOVESIII-2806/2021

15/11/2022

TRUYOL GARRIGA, JUAN

***0272**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable PEUGEOT 3008 ALLURE PACK PLUG-IN HYBRID 225 E-EAT8 amb desballestament

36.552,90

5.000,00

MOVESIII-2807/2021

15/11/2022

ALL YOU NEDD IBIZA SL

***5382**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric de 22kW

1.766,74

530,02

MOVESIII-2817/2021

16/11/2022

ROSSELLO ALZAMORA, GABRIEL

***4229**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Hyundai IONIQ 5 168kW 77kWh RWD STAR

44.942,15

4.500,00

MOVESIII-2819/2021

16/11/2022

MIR VIDAL, BARTOLOME

***1566**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric N1 Fiat E-Doblo FURGÓN MAXI 100kW Batería 50kWH amb desballestament

27.842,98

7.000,00

MOVESIII-2820/2021

16/11/2022

AGROJARDINERIA ILLES,SL

***3269**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric N1 Peugeot e-EXPERT Furgón Premium Eléctrico 100 KW

38.353,21

3.600,00

MOVESIII-2821/2021

16/11/2022

FORTEZA OLIVER, FRANCISCO

***6361**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Hyundai KONA EV FL 100KW MAXX amb desballestament

28.421,49

7.000,00

MOVESIII-2823/2021

16/11/2022

FERRIOL GALMES, MARIA MARGARITA

***1158**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric SKODA ENYAQ 80 Bateria 77,1 kWh Electromotor 150 KW (204 CV)

38.016,53

4.500,00

MOVESIII-2825/2021

16/11/2022

PRATS BEELTE, ANA ELENA

***5580**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Dacia Spring Electric 45 (33 kW)

16.037,19

4.500,00

MOVESIII-2826/2021

16/11/2022

PONS NIZA, FERNANDO

***2013**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Audi Q4 Sportback 35 e-tron Advanced

44.997,87

4.500,00

MOVESIII-2830/2021

16/11/2022

NOTARIO TORRES, CARLOS

***5622**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric de 7.4kW

2.333,65

1.633,55

MOVESIII-2832/2021

16/11/2022

FERNANDEZ CARRERA, MARIA JOSE

****4394*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric de 7.4kW

1.113,93

779,75

MOVESIII-2835/2021

17/11/2022

MARI MARI, BARTOLOME

***4302**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Renault Megane E-TECH 100% eléctrico EV40 130 cv standard charge amb desballestament

29.330,58

7.000,00

MOVESIII-2841/2021

18/11/2022

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

***3300**

2023/G/731A01/76100/30/19701/MR001

Adquisició de tres vehicles elèctrics comercials mixtes M1 Citroën e-Berlingo 50Kw per al Consell d'Eivissa

86.850,00

13.500,00

MOVESIII-2845/2021

18/11/2022

NUEVA RESTAURACION ES PUJOL SL

***5814**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable Ford Nuevo Kuga 2.5 Duratec PHEV 225CV ST-Line

33.925,71

1.700,00

MOVESIII-2848/2021

18/11/2022

MORENO TORRES, ENRIQUE

***4607**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric MINI COOPER SE

25.592,29

4.500,00

MOVESIII-2849/2021

18/11/2022

ALGIRA GARDEN SL

***8725**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric N1 Fiat E-Doblo FURGÓN 100kW Batería 50kWH

28.512,40

3.600,00

MOVESIII-2851/2021

18/11/2022

ROSER VEÑY, FRANCISCO

***7630**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric de 7.4kW

1.940,42

1.358,29

MOVESIII-2854/2021

19/11/2022

VILARDELL MARCH, MERCEDES

***1590**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric de 7.4kW

3.362,50

2.353,75

MOVESIII-2859/2021

21/11/2022

SANCHEZ ARRIBAS, MARIA NIEVES

***4308**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable Renault Nuevo Captur E-TECH Híbrido enchufable 117kW (160CV) amb desballestament

24.436,02

5.000,00

MOVESIII-2863/2021

21/11/2022

LOSADA IGLESIAS, FRANCISCO JAVIER

***9425**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric de 7,2kW

1.601,50

1.121,05

MOVESIII-2871/2021

23/11/2022

MOLINAS RAMIS, MARIA ANTONIA

***1143**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric KIA E-NIRO concept 150kW

27.577,69

4.500,00

MOVESIII-2873/2021

23/11/2022

RAMIS MONSERRAT, JAIME

***6404**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric de 7.4kW

1.759,43

1.231,60

MOVESIII-2876/2021

22/11/2022

VIDAL OBRADOR, JUAN FRANCISCO

***1105**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric de 22kW

1.551,03

1.085,72

MOVESIII-2881/2021

24/11/2022

MARTINEZ PABLO, DAVID

***8122**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura punt de recàrrega vehicle elèctric 7.4kW

1.870,58

1.309,41

MOVESIII-2882/2021

24/11/2022

COMAS VALLESPIR, ALONSO

***6872**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició de vehicle elèctric PEUGEOT 2008 GT ELECTRICO 136 100kW

30.985,10

4.500,00

MOVESIII-2885/2021

24/11/2022

EULEN SA

***5173**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició 4 vehicles elèctrics N1 MAXUS eDeliver 9 L2H2 72kWh i vehicle elèctric N1 MAXUS eDeliver 9 L3H2 72kWh

256.693,80

14.500,00

MOVESIII-2886/2021

24/11/2022

MAYOL IGLESIAS, ALFONS

***4629**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric L3e Silence S01

6.074,39

1.100,00

MOVESIII-2889/2021

25/11/2022

QUETGLAS MARTINEZ, MARIA

***7293**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Citroën ë-Berlingo 50 kWh Talla M

26.561,81

4.500,00

MOVESIII-2890/2021

25/11/2022

GRIMALT ESTELRICH, MARIA ANTONIA

***3881**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable Renault Nuevo Captur E-TECH Híbrido enchufable 117kW (160CV)

24.067,79

2.500,00

MOVESIII-2891/2021

25/11/2022

DIEGO SUBIAS, JOSE RAMON

***0149**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric de 7.4kW

2.110,58

1.477,40

MOVESIII-2892/2021

25/11/2022

GONZALEZ PEREZ, MIREIA

***3374**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric de 7.4kW

1.621,88

1.135,32