Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 161079
Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb allò previst a l'article 48 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, es fa públic el següent conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA I L'OBRA CULTURAL BALEAR DE FORMENTERA EN MATÈRIA DE CULTURA I PATRIMONI PER 2023

Formentera, 2 de març de 2023

PARTS

D' una banda, la Sra. Ana Juan Torres, amb DNI (...), presidenta del Consell Insular de Formentera, i amb domicili social a la plaça de la Constitució núm. 1 de Sant Francesc Xavier, Formentera.

D'altra banda, el Joan Francesc Ferrer Ribas, amb DNI núm. (...), tresorer de l'Obra Cultural Balear de Formentera, en virtut del nomenament efectuat per l'Assemblea General de l'Obra de 31 de gener de 2020.

ACTUEN

D'una banda, la Sra. Ana Juan Torres, presidenta del Consell Insular de Formentera, qui actua en nom i representació d'aquest, amb CIF núm. P0702400C i amb domicili social a la plaça de la Constitució núm. 1, de Sant Francesc Xavier, en virtut de l'Acte del Ple del Consell Insular de Formentera de 15 d'octubre de 2021, d'acord amb l'article 136 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Formentera (ROC), els articles 34 i 41.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general i l'article 21 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, assistida per la  secretària accidental de la corporació, Sra. Paola Sales Jiménez, de conformitat amb l'article 161 del citat ROC.

La Presidenta actua facultada per acord de la Junta de Govern de data 17 de febrer de 2023, que va aprovar l'atorgament de la subvenció present i que es formalitza mitjançant el Conveni present.

D'Altra banda, el senyor Joan Francesc Ferrer Ribas, com a representant de l'Obra Cultural Balear de Formentera, que actua en nom i representació d'aquesta, amb CIF G57508947 i amb domicili a Formentera, Vénda des Brolls 53, Local 2 del Casal d'Entitats, inscrita al Registre d'associacions de la Comunitat Autònoma amb el número 311000008046 i al Registre d'Entitats Ciutadanes del Consell Insular de Formentera amb el número 70, en virtut del nomenament efectuat per l'Assemblea General de l'Obra Cultural de Formentera en data 31 de gener de 2020.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient i necessària per a formalitzar aquest conveni i lliurement

EXPOSEN

La Constitució Espanyola disposa, en l'article 44, que els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura, a la qual tots tenen dret.

El Consell Insular de Formentera (d'ara endavant, CIF) exerceix competències en matèria de cultura i patrimoni històric en virtut de la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències en matèria de patrimoni històric, promoció sociocultural, animació sociocultural, dipòsit legal de llibres i esports.

L'article 70.6 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, determina que el patrimoni monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic són competència dels consells insulars en el seu àmbit territorial.

L'article 70.18 de la mateixa Llei que les següents matèries també són competència dels consells insulars: “Cultura. Activitats artístiques i culturals. Foment i difusió de la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i arts combinades. Promoció i animació sociocultural.”

L'Obra Cultural Balear de Formentera (d'ara endavant OCBF), constituïda a l'illa l'any 1977 com a delegació de la institució cultural i cívica creada a Mallorca el 1962 sota l' impuls de Francesc de B. Moll, és una entitat que sempre s'ha distingit pel seu treball a favor de la recuperació de la cultura popular tradicional, la promoció del coneixement i l'ús del català, l'acció cívica, i la dinamització i la divulgació sociocultural.

L'OCBF, d'acord amb el que recull l'article 2 dels seus estatuts, té les següents finalitats:

a) El coneixement i l'ús públic de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a principal senya d'identitat, en tots els àmbits de la vida política, administrativa, cultural, econòmica i social.

b) Promoure i vetllar perquè els poders públics impulsin la normalització lingüística en totes les administracions i perquè en la seva política educativa i cultural promoguin el coneixement i l'ús plenament normal del català.

c) Emprendre i desplegar tot tipus d'accions i d'iniciatives que tendeixin a una presència plenament normal i generalitzada de la llengua i la cultura de Formentera en els mitjans de comunicació i les indústries culturals.

d) Defensar i promoure el patrimoni cultural i natural de Formentera i la seva consciència nacional, en el marc dels Països Catalans i, en la mesura que sigui possible, en estreta col·laboració amb altres associacions de les Illes Balears, del Principat, de Catalunya Nord, del País Valencià, de la Franja d'Aragó, d'Andorra i de l'Alguer que comparteixin les mateixes finalitats socials.

e) Reclamar a tots els poders públics que promoguin el prestigi social de la llengua i cultura pròpies de Formentera i facilitin la incorporació dels nous ciutadans a la llengua, cultura i la societat de Formentera.

La Llei 18/2019, de 8 d'abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears atorga a l'Obra Cultural Balear de Formentera la consideració d'institució consultiva oficial, de conformitat amb el que disposen els articles 13.3.b, 15.5.j, 15.7, 17, 18.4 i 20.a i, en particular, l'article 33.e, la qual cosa explicita la rellevància màxima que aquesta entitat té en matèria cultural en general.

 El CIF i l'OCBF tenen la intenció de col·laborar en aquestes activitats perquè la ciutadania de l'illa pugui gaudir d'esdeveniments diversos i participar-hi, en molts casos de forma activa, que contribueixen a donar a conèixer el patrimoni cultural de Formentera.

Anteriorment el CIF ja havia sol·licitat la col·laboració de l'OCBF en matèria d'assessorament historicocultural, mitjançant l'encàrrec de l'estudi dels símbols del Consell Insular de Formentera (2007) o la Proposta d'ampliació del nomenclàtor urbà de Formentera (2009).

En conseqüència i d'acord amb allò exposat anteriorment, es formalitza l'esmentada col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera, mitjançant el present conveni de col·laboració, amb subjecció a les següents.

CLÀUSULES

1. Objecte

L'objecte d'aquest conveni és regular una subvenció per procediment de concessió directa, tot establint els termes i les condicions de la col·laboració entre el CIF i l'OCBF per contribuir a reforçar el ventall d'oferta cultural de Formentera durant l'any 2023.

2. Actuacions subvencionables   

L'organització de les activitats que a continuació es detallen serà responsabilitat de l'OCBF, a través dels mecanismes adequats, amb la col·laboració del CIF, mitjançant la signatura del present Conveni de col·laboració, i sense perjudici que altres institucions i/o associacions hi puguin col·laborar.

  1. Primavera de Cultura. Programació anual entorn de Sant Jordi (23 d'abril) que inclou presentacions de publicacions, conferències, taules rodones i lectures poètiques, entre altres actes.
  2. Publicacions encaminades al foment de la cultura i del patrimoni històric i natural de Formentera.
  3. Tasques consultives i d'investigació que se li puguin encomanar, com a entitat cultural de referència a l'illa. 

L'OCBF es compromet a dur a terme les activitats objecte d'aquest conveni, fent constar la col·laboració del CIF amb la imatge corporativa corresponent.

3. Obligacions del Consell Insular de Formentera

Tenint en compte el cost econòmic que suposa a l'OCBF la realització de les activitats descrites, el CIF col·laborarà econòmicament en les activitats detallades a la clàusula 2 d'aquest Conveni amb l'aportació màxima de 10.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 2023.334.480.00, dels pressupostos generals del Consell Insular de Formentera, per a l'any 2023, publicat al BOIB número 11, de 24 de gener de 2023. Tot això resta condicionat, de manera taxativa, a l'existència de crèdit adequat i suficient  per finançar les obligacions derivades d'aquest conveni en el pressupost de despesa de l'any en curs.

El pagament de la quantia fixada es farà efectiu en dues parts. El 50% en el moment de la signatura del conveni, s'eximeix a l'OCBF de presentar cap tipus de garanties, segons s'estableix en l'article 34.4 de la Llei General de Subvencions.i el 50% pendent es pagarà un cop presentada la justificació del 100% de la subvenció concedida, previ informe des de l'àrea de Cultura sobre el correcte desenvolupament de les accions objecte del conveni. La justificació del 100% de la subvenció concedida es farà abans del 31 de gener de 2024 i serà un requisit ineludible per optar a una propera subvenció amb el mateix objecte.

4. Obligacions de l'OCBF

En compliment del que disposa l'article 11 del decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, text refós de la llei de subvencions de les Illes Balears, l'OCBF queda sotmesa, entre d'altres, a les obligacions següents:

- Dur a terme l'activitat o la inversió o adoptar el comportament que fomenta la concessió de la subvenció.

- Presentar abans del 31 de gener de 2024, els documents acreditatius de la justificació de la subvenció.

- Sotmetre's a les actuacions de comprovació que duguin a terme els òrgans competents.

- Notificar al Consell qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte inicialment presentat, en relació a les actuacions subvencionables.    

- Fer constar de forma clara en els cartells, convocatòries d'activitats i en tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu de les activitats subvencionables, que l'activitat està subvencionada o patrocinada pel Consell Insular de Formentera.

- Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de dur el beneficiari d'acord amb la legislació mercantil o fiscal que sigui aplicable.

- Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control.

- Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previst en l'article 44 d'aquesta Llei.

5. Concordança amb altres subvencions

L' OCBF haurà d'informar al Consell Insular de Formentera, a través de l'òrgan competent en la matèria, la subvenció o subvencions que rebi per a la mateixa finalitat. En aquesta comunicació farà constar els diners obtinguts, així com totes les condicions aplicables.

En cap cas, la quantia total de les subvencions podrà superar el cost total de l'activitat, ja que si és així, la subvenció concedida per aquesta Corporació es reduirà de manera proporcional.

6. Justificació de la subvenció

La data màxima de justificació per part de l'OCBF, serà el dia 31 de gener de 2024. Els fons percebuts s'hauran de destinar a actuacions i programes que es duguin a terme entre l'1 de desembre de 2022 i el 31 de desembre de 2023.

La documentació que s'haurà d'aportar és la següent:

a) Acreditació d'estar al corrent de pagament de totes les obligacions tributàries i davant de la seguretat social, o autorització en favor del CIF, perquè pugui sol·licitar els certificats necessaris davant el Ministeri d' Hisenda i el Departament d'Hisenda de la Comunitat Autònoma balear.

b) Pressupost d'ingressos i despeses realitzades, en el que s'haurà d'incloure el compte justificatiu de despeses que de conformitat al que estableix l'article 72 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, contindrà la documentació següent:

- Una relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document acreditatiu de la despesa, la seva data d'emissió, el seu import i la seva data de pagament.

- Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es fa referència en el paràgraf anterior i la documentació acreditativa del pagament.

- Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat actuacions del programa, amb indicació del seu import i la seva procedència.

c) Una memòria indicativa de les activitats realitzades. S'hi adjuntarà un exemplar de les publicacions, els fullets o la propaganda que s'hagi realitzat per difondre l'activitat subvencionada. 

7. Reintegrament de la subvenció

S'estableix l'obligació per part de l'OCBF de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 44 del decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, text refós de la llei de subvencions de les Illes Balears.

A més, el CIF es reserva el dret a disminuir proporcionalment la seua aportació, en el supòsit d'incompliment parcial del Conveni, o bé en el cas que les despeses justificades no arribin al total de les despeses pressupostades.

8. Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura, i finalitzarà la seva vigència el 31 de gener del 2024, tenint efectes retroactius des del dia 1 de desembre de 2022. Ambdues parts podran acordar la pròrroga expressa del conveni, adoptada amb les mateixes formalitats que la seua signatura.

El conveni es resoldrà si es donen les següents causes:

- Incompliment de les obligacions per part de qualsevol de les parts signats, o d'ambdues.

- La dissolució de l'associació que subscriu el Conveni.

- L'anul·lació o la revocació de l'acte de concessió de la subvenció.

- Impossibilitat material o legal de complir les obligacions que es deriven de l'objecte del conveni.

- Denúncia de qualsevol de les parts manifestada per escrit.

- Pel mutu acord de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit.

9. Procediment d'atorgament de la subvenció i naturalesa del present conveni

El present conveni té naturalesa administrativa, i constitueix l' instrument a través del qual es canalitza una subvenció pel procediment de concessió directa previst en l'article 7.1.c) del decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, text refòs de la llei de subvencions de les Illes Balears, i en l'article 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general subvencions, perquè s'acrediten raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari que dificulten la seva convocatòria pública, d'acord amb els informes que consten a l'Àrea de Cultura del Consell Insular de Formentera.

10. Normativa d'aplicació

En el no previst en el Conveni present caldrà ajustar-se al que disposen les bases d'execució del pressupost general del Consell Insular de Formentera per al 2023, al Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, text refós de la llei de subvencions de les Illes Balears, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d'acord amb el que estableix l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els articles 10 i següents del seu Reglament, així com atès l'establert a l'article 6 i concordants del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, aplicable a les Illes Balears.

Es deixa palès que s'actua en sintonia amb el que va significar el Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019 del Consell Insular de Formentera, aprovat a la sessió plenària de 24 de juny de 2016 i publicat al BOIB núm. 93, de 23-07-2016 i el Pla Estratègic de Subvencions per a l'any 2019 del Consell Insular de Formentera publicat al BOIB núm. 47, d'11-04-2019, el Pla Estratègic de Subvencions per al període 2020-2021, aprovat a la sessió plenària de 22 de desembre de 2020 i publicat al al BOIB núm. 4, de 9 de gener de 2021 i en particular el propi Pressupost general del Consell Insular de Formentera per a l'any 2023 citat anteriorment.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament.

La presidenta de Consell Insular                                           Per l'Obra Cultural Balear de Formentera

Ana Juan Torres                                                                      Joan Francesc Ferrer Ribas

 

                                Davant meu, la secretària accidental,

                                             Paola Sales Jiménez

La qual cosa es fa pública per al coneixement general.

 

Formentera, amb la data de la signatura electrònica (2 de març de 2023)

La presidenta del Consell Insular de Formentera Ana Juan Torres