Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 167193
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es declara el desistiment de les sol·licituds d'ajudes per al Programa de Modernització del Comerç: Fons Tecnològic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationUE) per als exercicis 2022 i 2023, i es declara conclòs el procediment

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 20 de desembre de 2022, es va publicar l'Ordre 35/2022 del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'aprova la convocatòria d'ajudes per al Programa de Modernització del Comerç: Fons Tecnològic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationUE) per als exercicis 2022 i 2023 (BOIB núm. 165, de 20 de desembre de 2022).

2. Les persones o entitats que figuren en els annexos d'aquesta Resolució van presentar a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica una sol·licitud de subvenció en el marc de l'esmentada convocatòria.

3. El titular de l'expedient que figura en l'annex 1 ha presentat un escrit en el qual indica que desisteix de la subvenció esmentada.

4. Els sol·licitants que figuren en l'annex 2 no han presentat la documentació d'esmena requerida en el termini establert.

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

3. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. L'Ordre 35/2022 del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'aprova la convocatòria d'ajudes per al Programa de Modernització del Comerç: Fons Tecnològic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationUE) per als exercicis 2022 i 2023 (BOIB núm. 165, de 20 de desembre de 2022).

5. La Resolució de 19 de maig de 2022, de la Secretaria d'Estat de Comerç, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial de Comerç pel qual es fixen els criteris de distribució, així com el repartiment resultant per a les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, del crèdit destinat al Programa de Modernització del Comerç: Fons Tecnològic, per un import total de 100 milions d'euros per als exercicis 2022 i 2023, en el marc del component 13, inversió I4.1.2, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE núm. 126, de 27/05/2022).

6. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 02/09/2004).

7. El Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021.

8. L'article 2.1 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), que atribueix a la Direcció General de Comerç el foment en matèria de comerç.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Acceptar el desistiment de la sol·licitud de subvenció presentada per l'entitat que figura en l'annex 1.

2. Declarar desistides les sol·licituds que figuren en l'annex 2 per no haver presentat la documentació d'esmena requerida en el termini establert.

3. Declarar conclòs el procediment dels expedients dels annexos 1 i 2 i ordenar l'arxiu dels dits expedients.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica:(7 de març de 2023)

El director general de Comerç Miguel José Piñol Alda Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

 

ANNEX 1

Entitat que ha desistit de la sol·licitud de subvenció

 

Expedient

Sol·licitant

NIF

FT 002/2022

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE LA INDÚSTRIA QUÍMICA DE LES ILLES BALEARS

***094***

 

ANNEX 2

Persones o entitats declarades desistides de la sol·licitud de subvenció per no haver presentat la documentació d'esmena requerida en el termini establert

 

Expedient

Solicitant

NIF

FT 014/2022

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE BALEARES

***053***

FT 019/2022

FRANCISCA VANRELL MASSANET

***074***

FT 036/2022

INSTALACIONES ISAMAT SL

***939***

FT 060/2022

MARGARITA OREKHOVA

***454***

FT 066/2022

PASTRI STORE-ES SL

***610***

FT 118/2022

EMBOTITS MATAS S.L.

***652***