Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 163703
Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la modificació puntual del Pla Parcial del polígon 17, actual SAU-RT 2.1 de les NS de Marratxí (90e/2022)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist l'informe tècnic amb proposta de resolució de dia 16 de desembre de 2022, i d'acord amb l'article 8.1.a) del Decret 3/2022, de 28 de febrer, pel qual s'aproven l'organització, les funcions i el règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) (BOIB núm. 31 d'1 de març de 2022),

RESOLC FORMULAR

L'informe ambiental estratègic sobre la modificació puntual del Pla Parcial del polígon 17, actual SAU-RT 2.1 de les NS de Marratxí , en els termes següents:

1.Determinació de la subjecció a avaluació ambiental i tramitació

L'Ajuntament de Marratxí aporta la documentació oportuna, per a la tramitació del procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada, segons el que preveu l'art. 12, apartat 3, lletra b, del Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'avaluació ambiental: «Seran objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada els plans i els programes, i les seves revisions, que estableixin un marc per a l'autorització de projectes en el futur, però no compleixin els altres requisits que s'indiquen en les lletres a) i b) de l'apartat 1 d'aquest article», i l'art. 12, apartat 4, lletra a: «També seran objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada les modificacions esmentades en l'apartat 2 d'aquest article, quan siguin de caràcter menor, en els termes que es defineixen en l'article 5 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental».

Per tant, la modificació puntual referida s'ha de tramitar com a una avaluació ambiental estratègica simplificada i seguir el procediment establert a la secció 2a del Capítol I d'avaluació ambiental estratègica de plans i programes, del Títol II de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

2.Descripció i ubicació del pla

L'objecte de la modificació puntual relativa al Pla Parcial del Polígon 17 del Pla General de Marratxí de 1975, pel que fa a l'àmbit del subpolígon delimitat per Acord de la Comissió Permanent de l'Ajuntament de Marraxí, de 30/10/1981 (actual SAU-RT 2.1 de les NNSS de Marratxí de 1999), consisteix a ajustar les determinacions relatives a les seves xarxes d'aigua potable, clavegueram i drenatge d'aigües pluvials a les noves circumstàncies urbanístiques conseqüència de tal delimitació, així com a les sobrevingudes conseqüències del desenvolupament urbanístic de Marratxí i de la legislació en matèria mediambiental i urbanística durant el temps transcorregut des de l'aprovació d'aquest Pla Parcial fins al moment actual.

Es pretén donar compliment al requeriment efectuat per l'Ajuntament de Marratxí a l'entitat promotora del seu desenvolupament urbanístic – JACEAM, S.L. - en execució de la Sentència núm. 336/2016, de 12/09/2016, del Jutjat del Contenciós- Administratiu núm. 3, de Palma - confirmada per la Sentència 127/2017, de 28/03/2017, de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears - dictada en les actuacions del P. o. 118/2013, que declara la nul·litat de l'Acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Marratxí, de 28/05/2013, d'aprovació definitiva del Projecte d'Urbanització actualitzat/modificat de la dita SAU-RT 2.1.

La superfície total del SAU-RT 2.1 és de 286.743 m², d'acord amb el seu Projecte de Compensació aprovat, parcialment urbanitzat en l'actualitat. És un sector classificat com a sòl apte per a urbanitzar en règim transitori, connectat amb sòl urbà i separat de sòl rústic per la xarxa viària municipal que el circumda i la seva pròpia xarxa viària perimetral prevista, en part ja executada. Correspon amb 109 parcel·les cadastrals, de les quals les numerades del 94 al 104 (ambdues incloses) i del 107 al 109 (ambdues incloses) se cedeixen a l'Ajuntament.

Disposa de xarxa general municipal de proveïment d'aigua al c. del Músic Gabriel Pinya, al c. de la Brullola i al c. del Mestre Lluc. Així mateix, per al sanejament es disposa d'un col·lector general d'aigües fecals que procedeix de Pòrtol i discorre pel vial Teula. Respecte de les aigües pluvials, únicament existeix la seva evacuació per superfície.

Les actuacions previstes a la modificació puntual, respecte del Pla Parcial del polígon 17 del Pla General de Marratxí de 1975, són les següents:

- Implementació en tot l'àmbit del SAU-RT 2.1 de la xarxa d'aigua potable, amb un pressupost estimat de 504.112,48 euros:

a) Subministrament d'aigua potable a la nova xarxa que es preveu per al SAU-RT 2.1, mitjançant la connexió a la xarxa general municipal existent en els punts d'escomesa dels c. de Músic Gabriel Pinya, de Brullola i del Mestre Lluc.

b) Execució d'un dipòsit regulador (reserva) de 285 m3 a la parcel·la núm. 69 per a subministrar al sector, alimentat des de la connexió a la xarxa d'aigua potable existent en la intersecció dels c. de s'Aigua i de Joana Aina Crespí. Implicarà establir l'obligatorietat de constituir necessàriament una servitud a aquest efecte en la finca registral corresponent a la parcel·la afectada.

c) Distribució. A conseqüència de l'actual inviabilitat de la xarxa que preveia el Pla Parcial del Polígon 17, conseqüència de la diferent delimitació del SAU-RT 2.1, així com de l'avanç de la normativa tècnica i dels nous requeriments mediambientals i urbanístics actuals, es preveu una xarxa subterrània emmallada en tot el seu conjunt a partir dels punts de connexió a la xarxa general d'aigua potable municipal, amb la finalitat d'aconseguir una millor distribució de les pressions, a la qual connectin les escomeses de totes les parcel·les d'aquest àmbit.

Es preveuen així mateix claus de pas en totes les confluències dels seus ramals, a fi de poder aïllar sectors, així com boques de reg als carrers on existeixen plantacions o zones verdes, i hidrants situats a distàncies entre ells menors a 200 m.

- Execució de xarxa de clavegueram, amb un pressupost estimat de 242.665,26 euros, corresponent a la construcció d'una xarxa subterrània de col·lectors a cada una dels carrers enfront de les parcel·les compreses entre els c. de Joan Forns Jurat i de Joana Aina Crespí Mestre (des de la 55 fins a la 84), i de les parcel·les situades entre el carrers de Mestre Lluc i Cantir (des de la 51 fins a la 54), les quals se situen a una zona, la cota de la qual impossibilita la seva connexió al col·lector general municipal existent en l'actualitat.

Aquesta nova xarxa subterrània connectarà finalment al col·lector general municipal, mitjançant la seva impulsió per una estació impulsora que es preveu situar a la parcel·la núm. 54, per la qual cosa haurà de constituir-se de manera obligatòria una servitud a la finca registral corresponent a aquesta parcel·la.

- Execució de xarxa de drenatge de pluvials, amb un pressupost estimat de 828.259,66 euros. Es preveuen dues zones:

a) La superior, que recull i canalitza les aigües pluvials d'aquesta zona cap al punt de connexió a la xarxa general de pluvials, situat al c. de Mestre Lluc.

b) La inferior, que preveu la infiltració de les aigües pluvials en el terreny, mitjançant rases drenants i un pou d'infiltració.

La recollida de les aigües pluvials es realitzarà a través d'embornals per a neteja situats en els diferents carrers, que les conduiran a través de les corresponents canonades col·lectores subterrànies als diferents pous de decantació. Seguint les indicacions de la DG de Recursos Hídrics, es realitzarà un paviment permeable al c. Cantir, permetent així reduir només a dos els pous en aquest carrer.

D'aquests pous de decantació es desvia l'aigua a rases filtrants, que seran calculades per a poder absorbir les aigües pluvials tan netes com sigui possible, i que estaran a més protegides per un geotèxtil drenant per a evitar el rebliment de la mateixa rasa i la contaminació de l'aqüífer.

D'acord amb el que disposa l'art. 229 i 230 de les NS de Marratxí, totes les parcel·les preveuran, en els seus corresponents projectes d'obra, dipòsits de recollida d'aigües pluvials per a destinar-les a usos no potables, amb una dimensió mínima de 5 m3 per cada 100 m2 de superfície d'espai lliure de parcel·la, amb un màxim de 30 m3, així com escomeses a diverses parcel·les, respectivament.

3.Avaluació d'efectes previsibles

D'acord amb el DAE, des del punt de vista ambiental, es considera que la modificació puntual és d'escassa entitat i afecta el desenvolupament d'un àmbit territorial concret corresponent a sòl apte per a urbanitzar. Per aquest motiu es considera innecessari quantificar els efectes ambientals previsibles de la modificació puntual, per considerar que no suposarà un increment significatiu del consum dels recursos, ni de la generació de residus, ni tampoc cap afecció a la mobilitat dins del municipi. En tot cas, permetrà la seva adaptació a les exigències de qualitat requerides en el compliment de la normativa urbanística, mediambiental i tècnica existent actualment sobre la matèria. Totes les actuacions posteriors al planejament proposat, tindran lloc a conseqüència del projecte d'urbanització que podrà redactar-se una vegada s'hagi aprovat de manera definitiva aquesta modificació puntual, i que com a instrument d'execució, haurà d'avaluar i quantificar els efectes ambientals previsibles mitjançant el procediment de tramitació ambiental corresponent.

D'altra banda, cal tenir en compte que a la sentència del jutjat contenciós-administratiu núm. 3 de Palma, procediment ordinari 118/2013, s'indica que entre les previsions del projecte d'urbanització que s'han de preveure al Pla Parcial Modificat es troba un «vial de circumval·lació». No obstant això, aquest no figura a la descripció ni s'analitza a la modificació puntual, tal com ja va quedar reflectit a l'ofici de la CMAIB a l'òrgan substantiu, remès amb data 29 de juny de 2021 – exp. 115c/2020 –. Per aquest motiu, no s'han avaluat els efectes ambientals d'aquest «vial de circumval·lació» dins el procediment d'avaluació ambiental estratègica.

4. Consultes a les administracions públiques afectades i persones interessades

L'òrgan ambiental ha consultat a les següents administracions afectades, d'acord amb l'article 30 de la Llei 21/2013:

 • Servei d'Ordenació del Territori i Urbanisme, de la DG de Territori i Paisatge.
 • Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl, de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat.
 • Servei d'Estudis i Planificació, de la DG de Recursos Hídrics.
 • Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera (DG d'Energia i Canvi Climàtic), de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.
 • Servei de Protecció d'Espècies, de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat.
 • Direcció Insular d'Urbanisme, del Departament de Territori del Consell de Mallorca.
 • Direcció Insular de Territori i Paisatge, del Departament de Territori del Consell de Mallorca.
 • Terraferida.
 • GOB.
 • Amics de la Terra.

En el moment de redactar el present informe s'han rebut els següents informes de les administracions consultades:

- El Servei de Protecció d'Espècies, de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat, amb data 14 de juliol de 2022, va informar el següent:

Segons el criteri del Servei de Protecció d'Espècies, no és de preveure que la modificació puntual pugui suposar un efecte negatiu sobre les espècies protegides presents a la zona.

Es conclou que:

Per tot això, inform FAVORABLEMENT sobre la modificació Puntual del pla parcial del polígon 17 de l'actual SAU-RT 2.1 de les NS, TM de Marratxí.

- El Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera (DG d'Energia i Canvi Climàtic), de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, amb data 3 d'agost de 2022, va informar el següent:

Atès les característiques del projecte i segons l'exposat a l'apartat 3 de Consideracions, el tècnic sotasignant considera que aquest projecte no presenta cap característica que a priori sigui necessari avaluar des d'una perspectiva climàtica ja que no representa unes accions que suposin a priori un possible impacte sobre la perspectiva climàtica, tanmateix es recorda que aquest informe només ha avaluat la modificació puntual del Pla General i no l'execució del projecte d'urbanització, pel qual serà obligatòriament necessari que les futures accions de construcció que es desenvolupin en el polígon 17 objecte d'aquest informe, siguin avaluades ja que poden representar un impacte negatiu des de la perspectiva climàtica.

5. Anàlisi dels criteris de l'annex V de la Llei 21/2013, de 9 de desembre d'avaluació ambiental

Una vegada analitzats els criteris de l'annex V de la Llei 21/2013, no es preveu que aquesta modificació de caràcter menor del planejament municipal de Marratxí, en compliment de sentència judicial, tengui efectes significatius sobre el medi ambient, ja que se circumscriu a un àmbit urbà municipal de reduïda extensió i sense afecció a espais naturals protegits, la qual permetrà la seva adaptació a les exigències de qualitat requerides en el compliment de la normativa urbanística, mediambiental i tècnica existent actualment sobre la matèria.

No obstant això, els projectes derivats hauran d'ajustar-se a les normatives sectorials d'aplicació que afectin els projectes derivats, especialment el Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten les normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal, atès que la zona d'estudi té un risc extremadament alt d'incendi forestal.

Conclusions de l'informe ambiental estratègic

Primer.- No subjectar a avaluació ambiental estratègica ordinària la modificació puntual del Pla Parcial del polígon 17, actual SAU-RT 2.1 de les NS de Marratxí, supeditat al compliment de les normatives sectorials d'aplicació que afectin els projectes derivats, especialment el Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten les normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal.

El projecte d'urbanització per al desenvolupament de l'actual SAU-RT 2.1 s'haurà de sotmetre a avaluació d'impacte ambiental, havent de garantir, en tot cas, la seva suficiència hídrica i la capacitat de depuració, així com analitzar correctament el consum energètic i les emissions derivades de CO2, i, si escau, les mesures correctores o compensatòries que s'adoptaran durant totes les fases del projecte.

D'altra banda, es recorda que el procediment d'avaluació ambiental estratègica no ha avaluat dins del procediment d'avaluació ambiental estratègica els efectes ambientals del «vial de circumval·lació» esmentat anteriorment, atès que aquest no figura a la descripció ni s'analitza a la modificació puntual, malgrat l'indicat a la sentència del jutjat contenciós-administratiu núm. 3 de Palma, procediment ordinari 118/2013, fet que ja va quedar expressat a l'ofici remès a l'òrgan substantiu, de data 29 de juny de 2021 – exp. 115c/2020 –, per part de la CMAIB.

Segon. Es publicarà el present informe ambiental al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 31.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental. A més, es donarà compte al Ple de la CMAIB i al subcomitè tècnic d'Avaluació d'Impacte Ambiental (AIA).

Tercer. L'informe ambiental estratègic perdrà la seva vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicat en el BOIB, no s'hagués procedit a l'aprovació del pla o programa en el termini màxim de quatre anys des de la publicació, d'acord amb el que disposa l'article 31.4 de la Llei 21/2013.

Quart. L'informe ambiental estratègic no serà objecte de cap recurs, sense perjudici del que, si és el cas, escaigui en via administrativa o judicial davant de l'acte d'aprovació del pla o programa, d'acord amb el que disposa l'article 31.5 de la Llei 21/2013.

Cinquè. Aquesta resolució s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l'aprovació.

 

(Signat electrònicament: 2 de març de 2023)

La secretària general Catalina Inès Perelló Carbonell Per suplència del president de la CMAIB (BOIB núm. 26, de 28/02/2023)