Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions MOVES III

    Número de registre 1892 - Pàgines 12344-12355

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 127/2023, que es segueix al Tribunal Superior de justícia de les Illes Balears, interposat contra la Resolució del director general del Servei de Salud de les Illes Balears per la qual s’aproven i publiquen les convocatòries específiques de processos selectius, pel sistema de concurs extraordinari i/o concurs oposició, derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per l’any 2022, de les diferents categories de personal facultatiu sanitari (subgrup A1) per accedir a places vacants de personal estatutari fix

    Número de registre 1966 - Pàgina 12356

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 81/2023, que es segueix al Tribunal Superior de justícia, interposat contra la resolució del director general del Servei de Salud de les Illes Balears per la qual s’aproven les bases generals i el barem de mèrits que han de regir les convocatòries dels processos de selecció per mitjà de la modalitat del concurs oposició, derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per l’any 2022 del personal estatutari

    Número de registre 1967 - Pàgina 12357

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 126/2023, que es segueix al Tribunal Superior de justícia de les Illes Balears, interposat contra la Resolució del director general del Servei de Salud de les Illes Balears per la qual s’aproven i publiquen les convocatòries específiques de processos selectius, pel sistema de concurs extraordinari i/o concurs oposició, derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per l’any 2022, de les diferents categories/especialitats d’infermeria (subgrup A2) per accedir a places vacants de personal estatutari fix

    Número de registre 1968 - Pàgina 12358

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 128/2023, que es segueix al Tribunal Superior de justícia de les Illes Balears, interposat contra la Resolució del director general del Servei de Salud de les Illes Balears per la qual s’aproven i publiquen les convocatòries específiques de processos selectius, pel sistema de concurs extraordinari i/o concurs oposició, derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per l’any 2022, de les diferents categories/especialitats de (FEA) i metge/metgessa d’urgència hospitalària per accedir a places vacants de personal estatutari fix

    Número de registre 1970 - Pàgina 12359

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 028/17 (expedient electrònic núm. 2017/00000240W)

    Número de registre 1145 - Pàgina 12360

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00023338M

    Número de registre 1161 - Pàgina 12361

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Extracte de l’Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, de dia 2 de març de 2023 pel qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a inversions per millorar la competitivitat en matèria d’artesania de Mallorca 2023

    Número de registre 1872 - Pàgines 12363-12364

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATAUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS

   • Resolució de l'Autoritat Portuària de Balears per la qual s'anuncia el concurs públic per a la “gestió en règim d'autorització administrativa d'una instal.lació per a embarcacions xàrter de petita eslora en el port de la Savina” (AU-C-F-0001), l'elecció de la solució més avantatjosa i l'atorgament de la corresponent autorització administrativa

    Número de registre 1732 - Pàgines 12365-12366

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Exposició pública del Compte General de l'exercici 2021

    Número de registre 1909 - Pàgina 12367

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació inicial del II Pla Local de la Infància i l'Adolescència de Calvià

    Número de registre 1910 - Pàgina 12368

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Acord plenari inici de l’expedient de contractació dels serveis socials prestats al Centre de Persones Majors des Mercadal

    Número de registre 1897 - Pàgina 12369

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació inicial de la Modificació Puntual núm. 7 del Catàleg d'Elements d'Interès Artístic, Històric, Ambiental i Patrimoni Històric del terme municipal d'Inca

    Número de registre 1898 - Pàgina 12370

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació inicial del Pla de Salvament de Cala Mitjana

    Número de registre 1911 - Pàgina 12371

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació Padró Cementiri 2023

    Número de registre 1880 - Pàgina 12372

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial del Pla Especial de desenvolupament del Pla de Reconversió integral de la platja de Palma (PRI)

    Número de registre 1922 - Pàgina 12373

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Notificació adopció ca Natura Parc

    Número de registre 1932 - Pàgina 12374

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Aprovació provisional de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis

    Número de registre 1906 - Pàgina 12375

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació inicial de l'Estudi de Detall de la ASU 33/02 del PGOU, situada al carrer Ramón i Cajal, 32 de Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 1894 - Pàgina 12376

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació inicial del conveni urbanístic per a la monetització de l’aprofitament urbanístic corresponent a l’administració de l’ordenació de l’àrea d’actuació 5.2 de les normes subsidiàries de planejament del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia (expt. 10.213/22)

    Número de registre 1800 - Pàgina 12377

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei públic de les escoletes d’educació infantil de primer cicle al terme municipal de Santanyí

    Número de registre 1873 - Pàgina 12378